ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

servile

S ER1 V AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -servile-, *servile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
servile(adj) ซึ่งยอมรับใช้, See also: เหมือนทาส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
servile(เซอ'วิล,-ไวลฺ) adj. ยอมรับใช้,เหมือนทาส,เหมือนคนใช้,ประจบประแจง,ไม่เป็นตัวของตัวเอง,สิ้นคิด, (อิสระ) ไม่ออกเสียง., See also: servility n. servileness n. slavish, abject, menial

English-Thai: Nontri Dictionary
servile(adj) เหมือนคนรับใช้,เหมือนทาส,ซึ่งสิ้นคิด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
servileWhy did they wait upon him so servilely?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจบ[prajop] (v) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to  FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter (servilement) ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.)
สุนัขรับใช้[sunak rapchai] (n, exp) EN: running dog ; lackey ; flunkey ; stooge ; servile follower  FR: laquais [m] ; serviteur [m] ; chien (fam.) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SERVILE S ER1 V AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
servile (j) sˈɜːʳvaɪl (s @@1 v ai l)
servilely (a) sˈɜːʳvaɪliː (s @@1 v ai l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低三下四[dī sān xià sì, ㄉㄧ ㄙㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄙˋ, ] servile, #76,154 [Add to Longdo]
奴颜婢膝[nú yán bì xī, ㄋㄨˊ ㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄒㄧ, / ] servile and bending the knee (成语 saw); fawning; bending and scraping to curry favor, #108,537 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untertanengeist {m}servile spirit; subservient spirit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじいじ[ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
ぺこぺこ[pekopeko] (adj-na) (1) (on-mim) very hungry; starving; famished; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) fawning; being obsequious; being servile; kowtowing; cringing; (3) (on-mim) giving in; being dented; (P) [Add to Longdo]
屈従[くつじゅう, kutsujuu] (n,vs) servile submission; subservience [Add to Longdo]
追従[ついじゅう, tsuijuu] (n,vs) following (e.g. someone's opinion); being servile to; adherence; compliance; emulation; mimicking; servility [Add to Longdo]
追従外交[ついしょうがいこう, tsuishougaikou] (n) sycophantic diplomacy; servile diplomacy [Add to Longdo]
追従笑い[ついしょうわらい, tsuishouwarai] (n) servile smile; sycophantic smile; servile laugh; sycophantic laugh [Add to Longdo]
奴隷根性[どれいこんじょう, doreikonjou] (n) servile character (disposition) [Add to Longdo]
令色[れいしょく, reishoku] (n) servile looks [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 servile
   adj 1: submissive or fawning in attitude or behavior; "spoke in
       a servile tone"; "the incurably servile housekeeper";
       "servile tasks such as floor scrubbing and barn work"
       [ant: {unservile}, {unsubmissive}]
   2: relating to or involving slaves or appropriate for slaves or
     servants; "Brown's attempt at servile insurrection"; "the
     servile wars of Sicily"; "servile work"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top