ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

servant

S ER1 V AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -servant-, *servant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
servant(n) คนรับใช้, See also: ทาสรับใช้, ผู้ให้บริการ, Syn. attendant, helper, lackey, slave
servant(n) ลูกจ้าง, See also: ข้าราชการ, Syn. public servant, civil servant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
servant(เซอ'เวินทฺ) n. คนใช้,คนรับใช้,คนปรนนิบัติ,คนบริการ,ลูกจ้าง,ข้า,ข้าราชการ,ทาส, Syn. housekeeper, maid, butler
bond servantn. ทาส,คนรับใช้ที่เป็นทาส, Syn. slave
civil servantn. ข้าราชการ
maidservant(เมด'เซอเวินทฺ) n. หญิงรับใช้
manservant(แมน'เซอเวินทฺ) n. คนใช้ชาย pl. menservants
observant(อับเซอ'เวินทฺ) adj. ระวัง,เอาใจใส่เคร่งครัด,ตาไว,คอยดู,ช่างสังเกต,ซึ่งรักษาวินัย,ซึ่งปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบหรือหน้าที่.n. ผู้ปฏิบัติตาม,ผู้รักษาวินัย, Syn. attentive
public servantn. ข้าราชการ,ผู้รับใช้ประชาชน

English-Thai: Nontri Dictionary
servant(n) ข้าทาส,คนรับใช้,บริวาร,บ่าวไพร่,ลูกจ้าง
CIVIL civil servant(n) ข้าราชการพลเรือน
maidservant(n) สาวใช้,คนใช้,แม่บ้าน,หญิงรับใช้
observant(adj) ซึ่งรักษาวินัย,คอยดู,ช่างสังเกต,ระวัง
PUBLIC public servant(n) ข้าราชการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
servantลูกจ้าง, คนใช้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
servant, civilข้าราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
servant, publicข้าราชการ, ข้ารัฐการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, yes, all the servants get an extra week's wages, too.- ครับ พวกคนรับใช้ก็ได้ค่าจ้างพิเศษเพิ่มด้วย Rebecca (1940)
No servants here!ไม่ใช่คนใช้ที่นี่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Every night Ezio goes to the black servant girlทุกกลางคืน Ezio ไปถึงเด็กผู้หญิงคนใช้ the black Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He's a tireless, selfless servant of the Lord.เขาเป็นสาวกของพระเจ้า ผู้เหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้า Oh, God! (1977)
And they and the servants are turning the practise hall into a dormitory.แล้วก็พวกลูกจ้างกำลังจะเปลี่ยน ห้องโถงฝึกซ้อมให้เป็นห้องนอนรวมกัน. Suspiria (1977)
Oh, it's wonderful. I wonder what it would be like to live there, to have servants and valets...ฉันได้แต่คิดว่า คงจะดีถ้าได้อยู่ที่นั่น มีบริวาร Aladdin (1992)
He's got slaves, he's got servants and flunkies!เขามีทาส เขามีคนใช้ และบริวาร Aladdin (1992)
The marketplace? I have servants that go to the marketplace for me.ตลาดหรือ ข้ามีคนรับใช้ที่ไปตลาดแทนข้าอยู่แล้วนี่ Aladdin (1992)
Why I even have servants who go to the marketplace for my servants, so it couldn't have been me you met.เพราะว่าข้ามีคนรับใช้ไปตลาดแทน เพราะฉะนั้น คงไม่ใช่ข้าหรอกที่เจ้าพบ Aladdin (1992)
The servant girl got her marriage.สาวใช้ก็ได้แต่งงาน The Joy Luck Club (1993)
Of course I will not detain you, but let me go, or let the servant go and fetch Mr and Mrs Gardiner.ได้เลยครับผมจะไม่เหนี่ยวรั้งคุณไว้ตอนนี้ ให้ผมไปหรือให้คนรับใช้ไปตามหาคุณและคุณนายการ์ดิเนอร์ก็ได้ Episode #1.5 (1995)
Well, well, the less the servants hear the better, I dare say.ดีๆ ป้ากล้าพูดเลยว่า ยิ่งคนรับใช้รู้น้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดี Episode #1.5 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
servantAlthough I am her elder, she treats me as if I were her servant.
servantHe got angry and told off his servant.
servantHe had three servants to wait on him.
servantHe has only one servant to attend on him.
servantHe is rich enough to keep a servant.
servantHe is, so to speak, her servant.
servantHe still three servants.
servantHe was a kind master to his servants.
servantHe was made my servant.
servantHis very servants despised him.
servantI discharged one of my servants.
servantI made him my servant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับใช้(n) servant, See also: domestic helper, Syn. คนรับใช้, คนใช้, Ant. เจ้านาย, Example: เขาให้แม่อยู่บ้านหลังเดิม จัดหาลูกจ้าง ผู้รับใช้ให้พร้อมสรรพ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีหน้าที่รับใช้และอาศัยอยู่ในบ้านเจ้านาย
ไพร่(n) peasant, See also: servant, Syn. ขี้ข้า, Example: เมื่อก่อนไพร่ต้องสักเลขว่าเป็นไพร่ของเจ้านายตระกูลใด, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่มีฐานะด้อยกว่า เป็นคนชั้นต่ำที่รับใช้ผู้อื่น
ขี้ข้า(n) slave, See also: servant, Syn. ทาส, คนใช้, บ่าว, ไพร่, Ant. เจ้านาย, Example: รู้ไว้ว่าเป็นแค่ขี้ข้าเพราะฉะนั้นควรเจียมตัวให้มากกว่านี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีหน้าที่รับใช้การงานต่างๆ หรือรับคำสั่งจากเจ้านาย
ขี้เค้า(n) slave, See also: servant, Syn. ขี้ข้า, บ่าว, ไพร่, คนใช้, Example: ทำดีกับพวกขี้เค้ามากไปก็ไม่ได้ เดี๋ยวมันจะได้ใจ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีหน้าที่รับใช้การงานต่างๆ หรือรับคำสั่งจากเจ้านาย
ข้า(n) slave, See also: servant, Syn. ทาส, คนรับใช้, บ่าว, Ant. นาย, เจ้า, Example: บ้านคุณหลวงเพิ่มมีข้าไว้คอยรับใช้มากมาย, Count Unit: คน, Thai Definition: บ่าวไพรที่คอยรับใช้งานต่างๆ
ภัจ(n) servant, Syn. ภฤตย์, คนรับใช้, คนใช้
บ่าวไพร่(n) servant, See also: slave, Syn. คนใช้, ข้าทาสบริการ, บ่าวไพร่, Example: ไม่ว่าจะไปไหนสุนทรภู่จะมีบ่าวไพร่คอยรับใช้อยู่ไม่ได้ขาด, Count Unit: คน, Thai Definition: คนรับใช้ตามคำสั่งของเจ้านาย
บ่าว(n) servant, Syn. บ่าวไพร่, คนใช้, Example: พวกเราเป็นแค่บ่าว อย่าไปยุ่งเรื่องของเจ้านายเลย, Count Unit: คน, Thai Definition: คนรับใช้ตามคำสั่งของเจ้านาย
คนใช้(n) servant, See also: maid, maidservant, housemaid, Syn. คนรับใช้, สาวใช้, หญิงรับใช้, Ant. เจ้านาย, นาย, Example: คนใช้บ้านเธอทำงานสะอาดเรียบร้อยและไว้ใจได้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รับจ้างทำงานบ้าน
คนรับใช้(n) servant, See also: valet, maid, housemaid, Syn. คนใช้, บ่าว, ขี้ข้า, Ant. เจ้านาย, นาย, Example: คำปูนไปทำงานเป็นคนรับใช้ที่กรุงเทพฯ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รับจ้างทำงานบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite  FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai] (n, exp) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants
บ่าว[bāo] (n) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge  FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
เชือกชักธง[cheūak chak thong] (n, exp) EN: halyard  FR: cordage servant à hisser un drapeau [m] ; drisse [f]
ช่วงบาท[chūangbāt] (n) EN: servant
ได้[dāi = dai] (v) EN: [auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense]  FR: [verbe auxiliaire servant à former le passé]
เด็กรับใช้[dek rapchai] (n, exp) EN: maid ; servant ; boy ; page ; callboy  FR: jeune serviteur [m] ; jeune servante [f]
ข้า[khā] (n) EN: servant ; slave  FR: serviteur [m] ; sujet [m] ; esclave [m]
ข้าเก่า[khā kao] (n, exp) EN: old servant  FR: vieux serviteur [m]
ข้าราชการ[khārātchakān] (n) EN: government officer ; government employee ; civil servant ; public servant  FR: fonctionnaire (de l'État) [m, f] ; agent de l'État [m] ; serviteur de l'État [m] (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SERVANT S ER1 V AH0 N T
SERVANTS S ER1 V AH0 N T S
SERVANTS' S ER1 V AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
servant (n) sˈɜːʳvənt (s @@1 v @ n t)
servants (n) sˈɜːʳvənts (s @@1 v @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用人[yòng rén, ㄩㄥˋ ㄖㄣˊ, ] servant, #5,368 [Add to Longdo]
丫头[yā tóu, ㄧㄚ ㄊㄡˊ, / ] servant girl; maid, #7,042 [Add to Longdo]
[pú, ㄆㄨˊ, / ] servant, #12,722 [Add to Longdo]
仆人[pú rén, ㄆㄨˊ ㄖㄣˊ, / ] servant, #21,639 [Add to Longdo]
奴仆[nú pú, ㄋㄨˊ ㄆㄨˊ, / ] servant, #43,564 [Add to Longdo]
仆役[pú yì, ㄆㄨˊ ㄧˋ, / ] servant, #68,446 [Add to Longdo]
[sī, ㄙ, ] servant, #117,412 [Add to Longdo]
丫环[yā huán, ㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ, / ] servant girl; maid; same as 丫頭|丫头 [Add to Longdo]
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, ] servant [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, ] servant [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diener {m} | Diener {pl}servant | servants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant) [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
サーバント[sa-banto] (n) servant [Add to Longdo]
ノンキャリア[nonkyaria] (n) non career (i.e. civil servants not on track for high-ranking positions) [Add to Longdo]
パブリックサーバント[paburikkusa-banto] (n) public servant [Add to Longdo]
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant [Add to Longdo]
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife) [Add to Longdo]
迂闊;迂濶[うかつ, ukatsu] (adj-na) (uk) careless; stupid; thoughtless; heedless; unobservant; inadvertant; incautious [Add to Longdo]
下女[げじょ, gejo] (n) maid servant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 servant
   n 1: a person working in the service of another (especially in
      the household) [syn: {servant}, {retainer}]
   2: in a subordinate position; "theology should be the handmaiden
     of ethics"; "the state cannot be a servant of the church"
     [syn: {handmaid}, {handmaiden}, {servant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top