ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

serene

S ER0 IY1 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serene-, *serene*
Possible hiragana form: せれね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serene(adj) สงบนิ่ง, See also: เยือกเย็น, Syn. calm, impassive, peaceful, Ant. agitated, disturbed
serene(adj) ปลอดโปร่ง, See also: ซึ่งไม่มีเมฆ, Syn. calm, quiet, Ant. sleep

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serene(สะรีน') adj.,n. (ความ) สงบ,เงียบสงบ,ในสงบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,เยือกเย็น,ไม่มีเมฆ,ปลอดโปร่ง,สง่า, See also: sereneness n., Syn. clear, calm, tranquil

English-Thai: Nontri Dictionary
serene(adj) ราบเรียบ,สงบเงียบ,เยือกเย็น,ใจเย็น,ปลอดโปร่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sereneThe autumn sky is clear and serene.
sereneThe view of Mars through earthly telescopes suggested that all was serene.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิ่ง(v) calm, See also: serene, tranquil, Syn. สงบ, Ant. กระดุกกระดิก, เคลื่อนไหว, Example: น้ำในคลองนิ่งมาก ดูแล้วน่ากลัว, Thai Definition: ไม่เคลื่อนไหว, ไม่เคลื่อนที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม.จ.[mø.jø.] (abv) EN: HSH (His/Her Serene Highness)
นิ่ง[ning] (adj) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static  FR: calme ; tranquille ; immobile
สงบเงียบ[sa-ngop ngīep] (v, exp) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene  FR: être calme ; être paisible
สงบเงียบ[sa-ngop ngīep] (adj) EN: calm ; tranquil ; peaceful ; quiet ; serene  FR: silencieux
สงบเงียบ[sa-ngop ngīep] (adv) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely  FR: calmement ; sereinement
เยือกเย็น[yeūakyen] (adj) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected  FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen

CMU English Pronouncing Dictionary
SERENE S ER0 IY1 N
SERENELY S ER0 IY1 N AH0 L IY0
SERENELY S ER0 IY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serene (j) sˈɪrˈiːn (s i1 r ii1 n)
serenely (a) sˈɪrˈiːnliː (s i1 r ii1 n l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安详[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, / ] serene, #21,697 [Add to Longdo]
幽雅[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, ] serene and elegant; (of music) ethereal, #32,105 [Add to Longdo]
幽深[yōu shēn, ㄧㄡ ㄕㄣ, ] serene and hidden in depth or distance, #38,511 [Add to Longdo]
安祥[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, ] serene; composed; unruffled, #216,817 [Add to Longdo]
详和[xiáng hé, ㄒㄧㄤˊ ㄏㄜˊ, / ] serene; calm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セレネース[serene-su] (n) Serenace (Japanese brand of haloperidol) [Add to Longdo]
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp,v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority [Add to Longdo]
失意泰然[しついたいぜん, shitsuitaizen] (adj-t,adv-to) (arch) keeping calm and collected at times of disappoinment; maintaining a serene state of mind in adversity [Add to Longdo]
春日遅々;春日遅遅[しゅんじつちち, shunjitsuchichi] (n) spring day being long and balmy; serene spring day [Add to Longdo]
心静か[こころしずか, kokoroshizuka] (adj-na) calm; serene; tranquil; peaceful [Add to Longdo]
真澄の空[ますみのそら, masuminosora] (exp) perfectly clear and serene sky [Add to Longdo]
澄み切る[すみきる, sumikiru] (v5r,vi) to be serene; (P) [Add to Longdo]
晴朗[せいろう, seirou] (adj-na,n) clear; fair; fine; serene [Add to Longdo]
清澄[せいちょう, seichou] (adj-na,n) clear; serene; (P) [Add to Longdo]
静穏[せいおん, seion] (adj-na,n) serene; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 serene
   adj 1: not agitated; without losing self-possession; "spoke in a
       calm voice"; "remained calm throughout the uproar"; "he
       remained serene in the midst of turbulence"; "a serene
       expression on her face"; "she became more tranquil";
       "tranquil life in the country" [syn: {calm},
       {unagitated}, {serene}, {tranquil}]
   2: completely clear and fine; "serene skies and a bright blue
     sea"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top