ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

senseless

S EH1 N S L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -senseless-, *senseless*, senseles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
senseless(adj) ซึ่งไม่มีความรู้สึก, See also: ไร้ความรู้สึก, ซึ่งสิ้นสติ, ซึ่งหมดความรู้สึก
senseless(adj) ซึ่งไม่มีความหมาย, Syn. empty, meaningless, Ant. meaningful
senseless(adj) โง่, See also: โง่เขลา, Syn. crazy, silly, Ant. sensible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
senseless(เซนซฺ'ลิส) adj. ไร้ความรู้สึก,ไม่มีสติ,ไม่มีความหมาย,โง่,เง่า,บ้า, See also: senselessness n., Syn. unconscious, foolish

English-Thai: Nontri Dictionary
senseless(adj) หมดสติ,หมดความรู้สึก,โง่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
senselessShe fell down senseless on the floor.
senselessWar results only in senseless and violent destruction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ได้ศัพท์(adv) meaningless, See also: senseless, hasty, insignificant, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้ความ, Example: เสียงดนตรีดังมากจนฟังเสียงพูดคุยไม่ได้ศัพท์, Notes: (กลอน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชา[chā] (v) EN: feel numb ; feel senseless ; feel anaesthetized ; become blunted  FR: rester sans réaction ; être engourdi
ข่าวโคมลอย[khāo khōmløi] (n, exp) EN: rumour = rumor (Am.) ; dirt ; unfounded news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz  FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.)
ไม่มีสติ[mai mī sati] (xp) EN: be senseless ; lose consciousness ; be unconscious ; lose one's mind ; lose one's sense  FR: manquer de conscience

CMU English Pronouncing Dictionary
SENSELESS S EH1 N S L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
senseless (j) sˈɛnslɪs (s e1 n s l i s)
senselessly (a) sˈɛnslɪsliː (s e1 n s l i s l ii)
senselessness (n) sˈɛnslɪsnəs (s e1 n s l i s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无知觉[wú zhī jué, ㄨˊ ㄓ ㄐㄩㄝˊ, / ] senseless [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bewusstlos; besinnungslos {adj} | bewusstlos zusammenbrechensenseless | to fall senseless [Add to Longdo]
sinnlos {adj} | sinnloser | am sinnlosestensenseless | more senseless | most senseless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐったり(P);ぐたり[guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
意識不明[いしきふめい, ishikifumei] (n,adj-no) unconscious; senseless [Add to Longdo]
転ける;倒ける(oK)[こける, kokeru] (v1,vi) to fall; to collapse; to drop; to break down; to die; to succumb to; to fall senseless; to be ruined; to have a bad debt [Add to Longdo]
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P) [Add to Longdo]
非常識[ひじょうしき, hijoushiki] (n) (1) lack of common sense; thoughtlessness; senselessness; irrationality; absurdity; (adj-na) (2) thoughtless; senseless; unreasonable; absurd; preposterous; aberrant; (P) [Add to Longdo]
目茶苦茶(P);滅茶苦茶[めちゃくちゃ, mechakucha] (adj-na,n) (1) (uk) absurd; unreasonable; nonsensical; preposterous; incoherent; (2) extreme; senseless; reckless; wanton; (3) (See 乱す) disorder; confusion; mess; wreck; (P) [Add to Longdo]
由無き[よしなき, yoshinaki] (n) meaningless; senseless; absurd [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 senseless
   adj 1: not marked by the use of reason; "mindless violence";
       "reasonless hostility"; "a senseless act" [syn:
       {mindless}, {reasonless}, {senseless}]
   2: unresponsive to stimulation; "he lay insensible where he had
     fallen"; "drugged and senseless" [syn: {insensible},
     {senseless}]
   3: serving no useful purpose; having no excuse for being;
     "otiose lines in a play"; "advice is wasted words"; "a
     pointless remark"; "a life essentially purposeless";
     "senseless violence" [syn: {otiose}, {pointless},
     {purposeless}, {senseless}, {superfluous}, {wasted}]
   4: (of especially persons) lacking sense or understanding or
     judgment [syn: {nitwitted}, {senseless}, {soft-witted},
     {witless}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top