ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sensational

S EH0 N S EY1 SH AH0 N AH0 L   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sensational-, *sensational*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sensational[ADJ] เกี่ยวกับความรู้สึก, Syn. emotional
sensational[ADJ] น่าดึงดูดใจ, See also: น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น, Syn. exciting, marvelous, dramatic
sensational[ADJ] ยิ่งใหญ่, See also: ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม
sensationally[ADV] อย่างดึงดูดใจ, See also: อย่างเร้าใจ
sensationalism[N] ภาษาที่ทำให้ตื่นเต้น, See also: วิธีทำให้ตื่นเต้น, ความเชื่อในเรื่องประสบการณ์มาจากการใช้ความรู้สึก, Syn. emotionalism, melodrama, photism, sentimentality
sensationalist[ADJ] ซึ่งแสดงความรู้สึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sensational(เซนเซ'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัส,เกี่ยวกับความรู้สึก ตื่นเต้น,เกรียวกราว,เกี่ยวกับความฉลาด,เกี่ยวกับไหวพริบ,เกี่ยวกับเหตุผล,ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,อย่างยิ่ง,ยิ่งใหญ่, Syn. exciting,stimulating,

English-Thai: Nontri Dictionary
sensational(adj) น่าตื่นเต้น,เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับประสาทสัมผัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sensationalism; sensationismผัสสาการนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You are sensational!คุณอยู่ที่ความรู้สึก! Pinocchio (1940)
A sensational crowd.- คนดูดีมั้ย Punchline (1988)
I shall wish a book jacket that is only letters. No sensational drawings. Yes?ฉันจะขอให้แจ็คเก็ตหนังสือที่เป็นตัวอักษรเท่านั้น ไม่มีภาพวาดที่น่าตื่นเต้น ใช่? The Russia House (1990)
Sensational story.เราต้องไปหาเงิน Hero (1992)
They're quite sensational.มันดูเร้าใจจัง Rock Star (2001)
Perhaps you should keep that in mind before making sensationalist claims.โปรดคำนึงก่อนกล่าวอ้าง ให้ผู้คนตื่นตระหนก The Day After Tomorrow (2004)
Some people might call that pretty sensational.บางคนอาจถือว่าน่าตื่นตระหนก The Day After Tomorrow (2004)
She's sensational. She really is.เธอมีเสน่ห์ / เธอมีสเน่ห์อยู่แล้ว The Notebook (2004)
One unifying detail seems to be 'that the attackers appear to be... ' '... the sensational chart-topping... ' '... or ideological connection between those committing the atrocities... ''Դ... ' เจาะอุโมงค์ในกำแพง ใช่มั้ย Shaun of the Dead (2004)
It's a stick of the most amazing and sensational gum in the whole universe.หมากฝรั่งที่เคี้ยวหนุบหนับอร่อยมีรสชาติที่สุดในจักรวาล Charlie and the Chocolate Factory (2005)
This is... sensational.บนนี้... ได้อารมณ์เหลือเกิน Just Like Heaven (2005)
You gotta think every one of those reporters in that room is gonna sensationalize this.คุณต้องคิด นักข่าวเฮงซวยพวกนั้น จะต้องพากันเล่นข่าวนี้ The Brave One (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sensationalThe food is sensational at that new restaurant.
sensationalThe news was sensational.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครึกโครม[ADJ] sensational, See also: exciting, Example: คดีนี้กลายเป็นคดีครึกโครมที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างยิ่ง, Thai definition: เป็นที่เล่าลือกันแพร่หลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อื้อฉาว[adj.] (eūchāo) EN: sensational ; scandalous   FR: scandaleux ; tapageur
ครึกโครม[adj.] (khreukkhrōm) EN: loud ; noisy ; boisterous ; sensational ; tumultuous   
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil   FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
ประโลมโลก[adj.] (pralōmlōk) EN: melodramatic ; exaggerated ; over-sensationalized   

CMU English Pronouncing Dictionary
SENSATIONAL    S EH0 N S EY1 SH AH0 N AH0 L
SENSATIONALISM    S EH0 N S EY1 SH AH0 N AH0 L IH2 Z AH0 M
SENSATIONALIST    S EH0 N S EY1 SH AH0 N AH0 L IH2 S T
SENSATIONALIZE    S EH0 N S EY2 SH AH0 N AH0 L AY1 Z
SENSATIONALIZED    S EH0 N S EY2 SH AH0 N AH0 L AY1 Z D
SENSATIONALIZES    S EH0 N S EY2 SH AH0 N AH0 L AY1 Z AH0 Z
SENSATIONALISTIC    S EH0 N S EY2 SH AH0 N AH0 L IH1 S T IH0 K
SENSATIONALIZING    S EH0 N S EY2 SH AH0 N AH0 L AY1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sensational    (j) sˈɪnsˈɛɪʃənl (s i1 n s ei1 sh @ n l)
sensationally    (a) sˈɪnsˈɛɪʃənəliː (s i1 n s ei1 sh @ n @ l ii)
sensationalism    (n) sˈɪnsˈɛɪʃənəlɪzəm (s i1 n s ei1 sh @ n @ l i z @ m)
sensationalist    (n) sˈɪnsˈɛɪʃənəlɪst (s i1 n s ei1 sh @ n @ l i s t)
sensationalists    (n) sˈɪnsˈɛɪʃənəlɪsts (s i1 n s ei1 sh @ n @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哗众取宠[huá zhòng qǔ chǒng, ㄏㄨㄚˊ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄩˇ ㄔㄨㄥˇ, / ] sensationalism; vulgar claptrap to please the crowds; playing to the gallery; demagogy, #33,794 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sensationsmeldung {f}sensational report [Add to Longdo]
Sensationspresse {f}sensational press [Add to Longdo]
aufsehenerregend; sensationell; reißerisch {adj} | aufsehenerregender | am aufsehenerregendstensensational | more sensational | most sensational [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
センセーショナリズム[, sense-shonarizumu] (n) sensationalism [Add to Longdo]
センセーショナル[, sense-shonaru] (adj-na,n) sensational; (P) [Add to Longdo]
感覚論[かんかくろん, kankakuron] (n) sensationalism [Add to Longdo]
興味本位[きょうみほんい, kyoumihon'i] (adj-na,adj-no) (just) out of curiosity; (just) in order to satisfy one's curiosity; aimed chiefly at amusing; sensational (e.g. magazine) [Add to Longdo]
驚倒[きょうとう, kyoutou] (n,vs) sensational [Add to Longdo]
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing [Add to Longdo]
扇情[せんじょう, senjou] (n) sensational [Add to Longdo]
煽情的;扇情的[せんじょうてき, senjouteki] (adj-na) inflammatory; lascivious; sensational [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sensational
   adj 1: causing intense interest, curiosity, or emotion [ant:
       {unsensational}]
   2: commanding attention; "an arresting drawing of people turning
     into animals"; "a sensational concert--one never to be
     forgotten"; "a stunning performance" [syn: {arresting},
     {sensational}, {stunning}]
   3: relating to or concerned in sensation; "the sensory cortex";
     "sensory organs" [syn: {sensational}, {sensory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top