ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

senior

S IY1 N Y ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -senior-, *senior*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
senior(adj) อาวุโส, See also: ซึ่งมีอายุมากกว่า, ซึ่งเป็นรุ่นพี่, Syn. elder, older
senior(n) ผู้มีอาวุโสกว่า, See also: ผู้ที่มีอายุมากกว่า, Syn. elder, master, superior
senior(n) นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
seniority(n) ระดับอาวุโส, See also: ความเป็นผู้มีอาวุโส, Syn. precedence, priority, status
senior citizen(n) ผู้สูงอายุมักเป็นผู้ที่เกษียณแล้วและรับเบี้ยบำเหน็จบำนาญ, Syn. oldster
senior hight school(n) โรงเรียนมัธยมปลาย (เกรด 10-12)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
senior(ซีน'เยอะ) adj. อาวุโส,อายุมาก,เกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษาในป'สุดท้าย,เกี่ยวกับนักศึกษาในสองปีสุดท้าย,ก่อน,เมื่อก่อน. n. ผู้อาวุโส,ผู้มีอายุ สูงกว่า,นักเรียนหรือนักศึกษาในปีสุดท้าย, Syn. elder, older, veteran
senior high schooln. โรงเรียนมัธยมตอนปลาย
seniority(ซีนยอ'ริที) n. ความเป็นผู้มีอาวุโส,การมีอายุมาก,ตำแหน่งผู้อาวุโส

English-Thai: Nontri Dictionary
senior(adj) มีอายุ,อาวุโสกว่า,ก่อน
senior(n) ผู้สูงอายุ,ผู้มีอาวุโส,นักศึกษาปีสุดท้าย
seniority(n) ความสูงอายุ,ความอาวุโส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seniority ruleหลักถืออาวุโส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Senior centersศูนย์ผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Senior Economic Officials Meetingการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นปีละ 5-6 ครั้ง เพื่อหารือทบทวน และพิจารณากำหนดแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน [การทูต]
Senior Officials Meetingการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับปลัดกระทรวง [การทูต]
Senior Officials Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestryการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ [การทูต]
Senior Officials Meeting on Development Planningการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการวางแผนการพัฒนาอาเซียน [การทูต]
Senior Officials Meeting on Energyการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน [การทูต]
Senior Officials Meeting on Investmentการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการลงทุน [การทูต]
Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradicationการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน [การทูต]
Senior Officials Meeting on Transnational Crimeการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ [การทูต]
Senior Officials' Meeting on Trade and Investmentการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการค้าและการลงทุนของเอเชีย-ยุโรป เป็นกลไกหนึ่งภายใต้อาเซม สำหรับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการ ลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2539 [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
senior consular program assistant(n, phrase) ผู้ช่วยกงสุลอาวุโสฝ่ายแผนงาน
Senior Reserve Private(n) พลสำรองพิเศษ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
senior"Ah, y-yes ... Sorry, Coz." "Hey! You might be my relative but here I'm your senior and a doctor. Keep things straight while you're in the hospital!"
seniorAmerican senior citizens are comparatively well-off.
seniorAre you a senior high school student?
seniorBill is two years senior to me.
seniorEnglish and mathematics are made much of in senior high schools.
seniorEverybody in that company is either a vice-president or a senior vice-president; they're all chiefs and no Indians.
seniorGeorge is five years senior to me.
seniorHe graduated from a senior high school with honors.
seniorHe is my senior by three years.
seniorHe is now a senior at Harvard.
seniorHe is senior to me by three years.
seniorHe is senior to me by two years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบื้องสูง(n) superior, See also: senior, higher ranker, Syn. เบื้องบน, Example: การขุดเจาะครั้งนี้ได้รับคำสั่งจากเบื้องสูงให้มาขุดเจาะเพื่อค้นหาอาวุธสงครามของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
พ.ต.อ.พิเศษ(n) senior police colonel, Syn. พันตำรวจเอกพิเศษ
พ.อ.พิเศษ(n) senior colonel, Syn. พันเอกพิเศษ
อาวุโส(adj) senior, Example: นักวิทยาศาสตร์อาวุโสจากเอเชียจะมาชมห้องปฏิบัติการใหม่ของไทยเรา, Thai Definition: เก่ากว่าหรือแก่กว่าในตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็นต้น
วัยวุฒิ(n) seniority, Example: เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า เพราะด้วยวัยวุฒิที่สูงกว่าเพื่อนร่วมงาน, Thai Definition: ความเป็นผู้ใหญ่โดยอายุ, Notes: (บาลี)
รุ่นพี่(n) senior, Ant. รุ่นน้อง, Example: น้องๆ นำปัญหาต่างๆ มาปรึกษารุ่นพี่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เข้ามาอยู่ก่อน
มัธยมตอนปลาย(n) senior high school, Syn. มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมปลาย, ม.ปลาย, Ant. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม.ต้น, มัธยมต้น, มัธยมตอนต้น, Example: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่(n) senior government official, See also: high-ranking government servant/public servant/public official, Syn. ข้าราชการชั้นสูง, Example: ผบ.เหล่าทัพข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักการเมืองพร้อมใจกันร่วมอวยพรวันเกิดให้นายกรัฐมนตรี, Count Unit: ท่าน, Thai Definition: ข้าราชการที่มีตำแหน่งในระดับสูง
ผู้สูงวัย(n) senior citizen, See also: the elderly, old people, Syn. ผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส, Example: เรามักจะพบโรคจิตเสื่อมในผู้สูงวัยที่ลูกหลานไม่ค่อยให้การดูแลเอาใจใส่, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่มีอายุมากแล้ว อยู่ในวัยชราหรือแก่แล้ว เป็นต้น
ผู้มีอายุ(n) senior citizen, See also: the elderly, old people, Syn. ผู้สูงอายุ, ผู้สูงวัย, Example: สถานที่ท่องเที่ยวแบบนั้นคงจะไม่ต้อนรับผู้มีอายุอย่างพวกเราหรอก, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่มีอายุมากแล้ว อยู่ในวัยชราหรือแก่แล้ว เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: senior monk  FR: mâitre spirituel [m]
อาวุโส[āwusō] (n) EN: seniority  FR: ancienneté [f]
อาวุโส[āwusō] (adj) EN: senior ; veteran ; elder  FR: aîné ; ancien
อายุมาก[āyu māk] (adj) EN: old ; aged ; elderly  FR: âgé ; senior
ชั้นผู้ใหญ่[chan phūyai] (n, exp) EN: senior level
หุ้นส่วนใหญ่[hunsuan yai] (n, exp) EN: senior partner
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาวุโส[jaonāthī dūlaē rabop āwusō] (n, exp) EN: senior system engineer
มัธยมปลาย[matthayom plāi] (n, exp) EN: upper secondary school ; high school ; senior high school  FR: enseignement secondaire supérieur [m] ; secondaire supérieur [m]
มัธยมตอนปลาย[matthayom tønplāi] (n, exp) EN: senior high school
มนตรี[montrī] (n) EN: counselor ; adviser ; high government official ; senior government official  FR: conseiller [m] ; dignitaire de l'État [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SENIOR S IY1 N Y ER0
SENIORS S IY1 N Y ER0 Z
SENIORITY S IY0 N Y AO1 R IH0 T IY0
SENIORNET S IY1 N Y ER0 N EH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
senior (n) sˈiːnɪəʳr (s ii1 n i@ r)
seniors (n) sˈiːnɪəʳz (s ii1 n i@ z)
seniority (n) sˌiːnɪˈɒrɪtiː (s ii2 n i o1 r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排行[pái háng, ㄆㄞˊ ㄏㄤˊ, ] seniority; ranking, #5,164 [Add to Longdo]
资深[zī shēn, ㄗ ㄕㄣ, / ] senior (in terms of depth of accumulated experience); deeply qualified, #7,199 [Add to Longdo]
前辈[qián bèi, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄟˋ, / ] senior; older generation; precursor, #7,591 [Add to Longdo]
长官[zhǎng guān, ㄓㄤˇ ㄍㄨㄢ, / ] senior official, #8,824 [Add to Longdo]
首长[shǒu zhǎng, ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ, / ] senior official, #12,029 [Add to Longdo]
高中生[gāo zhōng shēng, ㄍㄠ ㄓㄨㄥ ㄕㄥ, ] senior high school student, #15,220 [Add to Longdo]
年长[nián zhǎng, ㄋㄧㄢˊ ㄓㄤˇ, / ] senior, #21,568 [Add to Longdo]
贵妃[guì fēi, ㄍㄨㄟˋ ㄈㄟ, / ] senior concubine; imperial consort, #24,629 [Add to Longdo]
大校[dà xiào, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˋ, ] senior ranking officer in Chinese army; senior colonel, #27,731 [Add to Longdo]
辈分[bèi fèn, ㄅㄟˋ ㄈㄣˋ, / ] seniority in the family or clan; position in the family hierarchy, #44,808 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
höherer Dienstsenior service [Add to Longdo]
Hauptlehrer {m}senior master [Add to Longdo]
Oberschwester {f}senior nursing officer [Add to Longdo]
Oberstaatsanwalt {m}senior prosecutor [Add to Longdo]
vorrangige Schuldensenior debts [Add to Longdo]
Senior {m} | Senioren {pl}senior | seniors [Add to Longdo]
Senior {m}; Seniorin {f} | Senioren {pl} | wohlhabende Seniorensenior citizen | senior citizens | woopie (well-off older people) [Add to Longdo]
Seniorchef {m}senior partner [Add to Longdo]
Seniorenheim {n}home for the aged [Add to Longdo]
Highschool-Schüler {m} im vierten Jahrsenior [Am.] [Add to Longdo]
a.o. Prof. : außerordentlicher Professorsenior lecturer [Br.]; associate professor [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お祖父さん(P);御祖父さん;お爺さん;御爺さん[おじいさん, ojiisan] (n) (1) (usu. お祖父さん) (See 祖父さん) grandfather; (2) (usu. お爺さん) male senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お祖母さん(P);お婆さん;御祖母さん;御婆さん[おばあさん, obaasan] (n) (1) (usu. お祖母さん) (See 祖母さん) grandmother; (2) (usu. お婆さん) female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お婆ちゃん(P);お祖母ちゃん;御祖母ちゃん;御婆ちゃん[おばあちゃん, obaachan] (n) (uk) (fam) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
ばあちゃん[baachan] (n) (fam) (See お祖母ちゃん) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
コリュフェイ;コルフェ[koryufei ; korufe] (n) coryphee (senior corps de ballet member) [Add to Longdo]
シニア[shinia] (n) senior; (P) [Add to Longdo]
シニアハイスクール[shiniahaisuku-ru] (n) senior high school [Add to Longdo]
シニオリティー[shinioritei-] (n) seniority [Add to Longdo]
シルバーシート[shiruba-shi-to] (n) seat for seniors and handicapped (wasei [Add to Longdo]
トップ[toppu] (n) (1) top; (2) top position; (3) senior management; senior bureaucrat; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 senior
   adj 1: older; higher in rank; longer in length of tenure or
       service; "senior officer" [ant: {junior}]
   2: used of the fourth and final year in United States high
     school or college; "the senior prom" [syn: {senior(a)},
     {fourth-year}]
   3: advanced in years; (`aged' is pronounced as two syllables);
     "aged members of the society"; "elderly residents could
     remember the construction of the first skyscraper"; "senior
     citizen" [syn: {aged}, {elderly}, {older}, {senior}]
   n 1: an undergraduate student during the year preceding
      graduation
   2: a person who is older than you are [syn: {elder}, {senior}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sen
 
 1. (kıs.) senate, senator, senior.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top