ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

senility

S AH0 N IH1 L AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -senility-, *senility*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
senility(n) ความชรา, See also: ความสูงอายุ, Syn. senile dementia, senescence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
senility(ซีนิล'ลิที) n. ความชรา,ความสูงอาย

English-Thai: Nontri Dictionary
senility(n) ความชรา,ความสูงอายุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
senilityชราภาพ, วัยชรา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
senility; senium๑. วัยชรา๒. ชราภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Senilityโรคชราภาพ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
senilityYou have to get more exercise in order to stave off senility.

CMU English Pronouncing Dictionary
SENILITY S AH0 N IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
senility (n) sˈɪnˈɪlɪtiː (s i1 n i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
認知症[にんちしょう, ninchishou] (n) (See 痴呆) cognitive impairment; senility; dementia [Add to Longdo]
平和ボケ;平和呆け;平和ぼけ[へいわボケ(平和ボケ);へいわぼけ(平和呆け;平和ぼけ), heiwa boke ( heiwa boke ); heiwaboke ( heiwa boke ; heiwa boke )] (exp,n,adj-no) (1) peace at any price (attitude); (exp,n) (2) (derog) peace idiot; peace senility; complacency about peace [Add to Longdo]
老衰[ろうすい, rousui] (n,vs,adj-no) senility; senile decay; infirmity (through age); (P) [Add to Longdo]
老齢[ろうれい, rourei] (n,adj-no) advanced age; senility; (P) [Add to Longdo]
耄碌[もうろく, mouroku] (n,vs) senility; second childhood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 senility
   n 1: mental infirmity as a consequence of old age; sometimes
      shown by foolish infatuations [syn: {dotage}, {second
      childhood}, {senility}]
   2: the state of being senile

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top