ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

send back

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -send back-, *send back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
send back(phrv) ส่งกลับ, Syn. go back
send back for(phrv) ส่งกลับเพื่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
send backPlease initial and send back to us.
send backShould we send back the wrong merchandise?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีกลับ(v) send back, See also: return, Syn. คืนกลับ, Example: พัสดุที่แม่ส่งไปให้พี่ตีกลับ เพราะไม่มีที่อยู่ตามที่จ่าไว้บนกล่อง, Thai Definition: ส่งย้อนหรือคืนกลับมาที่เดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืน[kheūn] (v) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render  FR: rendre ; restituer
ส่งคืน[song kheūn] (v, exp) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render  FR: renvoyer ; retourner ;

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发回[fā huí, ㄈㄚ ㄏㄨㄟˊ, / ] send back; return, #23,500 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き返す(P);引返す(io)(P);引きかえす[ひきかえす, hikikaesu] (v5s,vt) to repeat; to send back; to bring back; to retrace one's steps; (P) [Add to Longdo]
引っ返す[ひっかえす, hikkaesu] (v5s,vt) (See ひきかえす) to repeat; to send back; to bring back; to retrace one's steps [Add to Longdo]
差し戻す(P);差戻す(io)[さしもどす, sashimodosu] (v5s,vt) to send back; to refer back; (P) [Add to Longdo]
手戻り[てもどり, temodori] (vs) rework; return; send back; refactor [Add to Longdo]
送り返す[おくりかえす, okurikaesu] (v5s) to send back; (P) [Add to Longdo]
突き返す;突返す[つきかえす, tsukikaesu] (v5s,vt) (1) to deal a blow in return; to hit back; to punch back; (2) to reject; to send back [Add to Longdo]
突っ返す[つっかえす, tsukkaesu] (v5s,vt) (1) (See 突き返す・つきかえす・1) to deal a blow in return; to hit back; to punch back; (2) (See 突き返す・つきかえす・2) to reject; to send back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 send back
   v 1: refer (a matter or legal case) to another committee or
      authority or court for decision [syn: {remit}, {remand},
      {send back}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top