ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

semaphore

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -semaphore-, *semaphore*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
semaphore(เซม'มะฟอร์) n. อุปกรณ์สัญญาณ,เสาสัญญาณ,ไฟสัญญาณ,โคมสัญญาณ,ระบบการให้สัญญาณด้วยการถือธงในท่าต่าง ๆ vt.,vi. ให้สัญญาณโดยวิธีการดังกล่าว, See also: semaphoric, semaphorical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
semaphore(n) ไฟสัญญาณ,สัญญาณ,โคมสัญญาณ,การให้สัญญาณ
semaphore(vi) ส่งสัญญาณ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
semaphore (v) sˈɛməfɔːr (s e1 m @ f oo r)
semaphored (v) sˈɛməfɔːd (s e1 m @ f oo d)
semaphores (v) sˈɛməfɔːz (s e1 m @ f oo z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Winkspruch {m} | Winksprüche {pl}semaphore message | semaphores [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セマフォ;セマフォア[semafo ; semafoa] (n) semaphore [Add to Longdo]
手旗[てばた, tebata] (n) semaphore (hand) flag [Add to Longdo]
手旗信号[てばたしんごう, tebatashingou] (n) flag signaling; semaphore [Add to Longdo]
信号[しんごう, shingou] (n,vs) traffic lights; signal; semaphore; (P) [Add to Longdo]
信号機[しんごうき, shingouki] (n) (1) traffic light; (2) signalling mechanism; semaphore (apparatus); (P) [Add to Longdo]
信号灯[しんごうとう, shingoutou] (n) (1) signal light; (2) semaphore [Add to Longdo]
腕木[うでぎ;うでき, udegi ; udeki] (n) crossarm; bracket; blade; semaphore [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セマフォ[せまふぉ, semafo] semaphore [Add to Longdo]
信号灯[しんごうとう, shingoutou] semaphore [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 semaphore
   n 1: an apparatus for visual signaling with lights or
      mechanically moving arms
   v 1: send signals by or as if by semaphore
   2: convey by semaphore, of information

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top