ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

semantic

S IH0 M AE1 N T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -semantic-, *semantic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
semantic(adj) เกี่ยวกับความหมาย (ทางภาษาศาสตร์), See also: ซึ่งว่าด้วยความหมายของคำและประโยค, Syn. llinguistic, literal, connotative, semiotic
semantic(adj) เกี่ยวกับความจริง (ทางตรรกวิทยา), See also: ซึ่งว่าด้วยเงื่อนไขแสดงความถูกต้องของทฤษฎีหรือกฏเกณฑ์
semantics(n) สาขาวิชาหนึ่งทางภาษาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของความหมาย, See also: อรรถศาสตร์, Syn. semasiology, semiology
semantics(n) การศึกษาสัญลักษณ์ (ทางตรรกวิทยา), See also: วิชาที่ว่าด้วยสัญลักษณ์และการเข้าใจเหตุผล, Syn. semasiology
semantically(adv) ทางความหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
semantic(ซีแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือเนื่องจากความหมายแตกต่างของคำหรือสัญลักษณ์อื่น,เกี่ยวกับsemantics (ดู) -semantically adv. ความหมายหมายถึง สัมพันธภาพระหว่างคำกับสัญลักษณ์ในภาษาที่ใช้การเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง รวมทั้งความหมายที่กำหนดให้สำหรับคำและสัญลักษณ์นั้น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม คำสั่งต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักใช้อธิบายด้วยภาษาคณิตศาสตร์ เพราะมีความชัดเจนแน่นอน
semantic networkข่ายงานความหมายเป็นศัพท์ที่ใช้ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หมายถึงโครงสร้างข้อมูลประเภทหนึ่ง ใช้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันด้วยโครงสร้างเครือข่ายเพื่อการหาเหตุผล (reasonning) หรือความจริง (fact)
semantics(ซีแมน'ทิคซฺ) n. การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคำ,การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความหมายของคำ,การศึกษาเกี่ยวกับความหมายและสัญลักษณ์., See also: semanticist n. semantician n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
semanticความหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
semanticความหมาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
semantic errorความผิดพลาดทางความหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
semantic networkข่ายงานความหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
semanticsอรรถศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
semanticsอรรถศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
semantic webเว็บเชิงความหมาย, เว็บที่สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ และเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้โดยให้ผู้ใช้เลือกแทนการค้นหาข้อมูลจากคำหลักอย่างตรงไปตรงมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Semanticsอรรถศาสตร์ [TU Subject Heading]
Semantics (Law)อรรถศาสตร์ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Semantics (Philosophy)อรรถศาสตร์ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So your mirth is merely a discharge of nervous energy with no semantic content at all?งั้นความหฤหรรษ์ของเธอก็เกิดขึ้นจาก ความประหม่าโดยไม่มีเรื่องความจริงเข้ามาเกี่ยวเหรอ The Engagement Reaction (2011)
The semantics in these two writings are markedly different.อืม ในสองบทความนี้ มีบางจุดที่แตกต่างกัน The Gathering (2013)
To 300 hundred cycles of semantic recondition.ถูกจำคุกในอวกาศ ห่างจากนี้ไป 300 วงโคจร Man of Steel (2013)
It's a questions of semantics I suppose wether it's stealing or sharing.ไม่ พวกคุณไม่ได้ขโมยเลย Insurgent (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรรถศาสตร์(n) semantics, Thai Definition: วิชาที่เกี่ยวกับความหมาย, การตีความทางความหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถศาสตร์[atthasāt] (n) EN: semantics  FR: sémantqiue [f]
ระบบวจีวิภาค[rabop wajīwiphāk] (n, exp) EN: semantics  FR: sémantique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEMANTIC S IH0 M AE1 N T IH0 K
SEMANTICS S IH0 M AE1 N T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
semantic (j) sˈɪmˈæntɪk (s i1 m a1 n t i k)
semantics (n) sˈɪmˈæntɪks (s i1 m a1 n t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
语义学[yǔ yì xué, ㄩˇ ㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] semantics, #74,432 [Add to Longdo]
语义分析[yǔ yì fēn xī, ㄩˇ ㄧˋ ㄈㄣ ㄒㄧ, / ] semantic analysis, #102,043 [Add to Longdo]
语意性[yǔ yì xìng, ㄩˇ ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] semantic [Add to Longdo]
语义分类[yǔ yì fēn lèi, ㄩˇ ㄧˋ ㄈㄣ ㄌㄟˋ, / ] semantic categorization [Add to Longdo]
语义空间[yǔ yì kōng jiān, ㄩˇ ㄧˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] semantic space [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedeutungsfehler {m}; logischer Fehlersemantic error [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sémantico-cognitif, -ive(adj) ทางอรรถศาสตร์ปริชาน, ซึ่งเกี่ยวกับอรรถศาสตร์ปริชาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
SD法[エスディーほう, esudei-hou] (n) semantic differential [Add to Longdo]
セマンティクス;セマンティックス[semanteikusu ; semanteikkusu] (n) semantics [Add to Longdo]
セマンティック[semanteikku] (n) semantic [Add to Longdo]
セマンティックウェブ[semanteikkuuebu] (n) semantic web [Add to Longdo]
セマンティックエラー[semanteikkuera-] (n) {comp} semantic error [Add to Longdo]
セマンティックディファレンシャル法[セマンティックディファレンシャルほう, semanteikkudeifarensharu hou] (n) (See SD法) semantic differential method [Add to Longdo]
データ意味論[データいみろん, de-ta imiron] (n) {comp} data semantics [Add to Longdo]
意味ネットワーク[いみネットワーク, imi nettowa-ku] (n) {comp} semantic network (AI) [Add to Longdo]
意味関係[いみかんけい, imikankei] (n) {comp} semantic relation [Add to Longdo]
意味原理[いみげんり, imigenri] (n) {ling} semantics principle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セマンティックエラー[せまんていっくえらー, semanteikkuera-] semantic error [Add to Longdo]
データ意味論[データいみろん, de-ta imiron] data semantics [Add to Longdo]
意味[いみ, imi] semantics, meaning, significance [Add to Longdo]
意味ネットワーク[いみネットワーク, imi nettowa-ku] semantic network (AI) [Add to Longdo]
意味関係[いみかんけい, imikankei] semantic relation [Add to Longdo]
意味分析[いみぶんせき, imibunseki] semantic factoring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  semantic
      adj 1: of or relating to meaning or the study of meaning;
             "semantic analysis"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top