ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

self-denial

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -self-denial-, *self-denial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-denial(n) การหักห้ามใจตนเอง, See also: การอดใจ, การข่มใจ, Syn. asceticism, self-control, self-discipline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
self-denialn. การปฎิ-เสธความต้องการของตัวเอง,การหักห้ามใจ,การอดใจ., See also: self-denying adj. self-denyingly adv. -S.self-self-restraint

English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-denial(n) การหักห้ามใจ,การเสียสละประโยชน์ส่วนตน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self-denial (n) sˈɛlf-dɪnˈaɪəl (s e1 l f - d i n ai1 @ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) [Add to Longdo]
克己心[こっきしん, kokkishin] (n) spirit of self-denial [Add to Longdo]
克己精進[こっきしょうじん, kokkishoujin] (n,vs) self-control and close application; self-denial and diligent devotion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 self-denial
   n 1: the trait of practicing self discipline [syn: {self-
      discipline}, {self-denial}]
   2: the act of denying yourself; controlling your impulses [syn:
     {self-denial}, {self-discipline}, {self-control}]
   3: renunciation of your own interests in favor of the interests
     of others [syn: {abnegation}, {self-abnegation}, {denial},
     {self-denial}, {self-renunciation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top