ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seeker

S IY1 K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seeker-, *seeker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seeker(n) ผู้แสวงหา, See also: ผู้เสาะหา, ผู้ไปหา, ผู้สำรวจ, Syn. inquirer, searcher, explorer

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักแสวงหา(n) seeker, See also: hunter, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เที่ยวค้นหาสืบเสาะสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักผจญภัย[nak phajonphai] (n) EN: adventurer ; adventurist ; explorer ; adventure seeker  FR: aventurier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEEKER S IY1 K ER0
SEEKERS S IY1 K ER0 Z
SEEKER'S S IY1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seeker (n) sˈiːkər (s ii1 k @ r)
seekers (n) sˈiːkəz (s ii1 k @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーカー[shi-ka-] (n) seeker [Add to Longdo]
就職希望者[しゅうしょくきぼうしゃ, shuushokukibousha] (n) applicant for a job; job seeker; job-hunter [Add to Longdo]
難民申請者[なんみんしんせいしゃ, nanminshinseisha] (n) asylum seekers [Add to Longdo]
亡命希望者[ぼうめいきぼうしゃ, boumeikibousha] (n) asylum seeker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seeker
   n 1: someone making a search or inquiry; "they are seekers after
      truth" [syn: {seeker}, {searcher}, {quester}]
   2: a missile equipped with a device that is attracted toward
     some kind of emission (heat or light or sound or radio waves)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top