ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

secrete

S IH0 K R IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secrete-, *secrete*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secrete(vt) หลั่ง, See also: ปล่อยออก, ไหล, Syn. emit, excrete, discharge
secrete(vt) ซ่อนเร้น, See also: หลบเร้น, ปิดบัง, แอบซ่อน, Syn. hide, conceal, cover

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secrete(ซีคริท') vt. ปล่อยออก,คัดหลั่ง,ซ่อน,ซ่อนเร้น,ปิดบัง

English-Thai: Nontri Dictionary
secrete(vt) ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ซุกซ่อน,ปล่อยออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secreteหลั่ง, คัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบดู[aēp dū] (v, exp) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at  FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
อาวุธลับ[āwut lap] (n, exp) FR: arme secrète [f]
ลอบ[løp] (adv) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily  FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
เม้ม[mēm] (v) EN: hide ; conceal ; secrete ; keep back  FR: cacher
เร้น[ren = rēn] (v) EN: hide ; conceal ; secrete ; stash ; cover up  FR: cacher ; dissimuler
ตำรวจลับ[tamrūat lap] (n, exp) EN: secret police ; plainclothesman ; plainclothes policeman ; police in civilian clothes  FR: police secrète [f]
ตำรวจลับ[tamrūat lap] (n, exp) EN: secret police; security police  FR: police secréte [f]
ถ่ายออก[thāi øk] (v, exp) FR: excréter ; sécréter
อย่างลับ ๆ[yāng lap-lap] (adv) FR: secrètement

CMU English Pronouncing Dictionary
SECRETE S IH0 K R IY1 T
SECRETED S AH0 K R IY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secrete (v) sˈɪkrˈiːt (s i1 k r ii1 t)
secreted (v) sˈɪkrˈiːtɪd (s i1 k r ii1 t i d)
secretes (v) sˈɪkrˈiːts (s i1 k r ii1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分泌[fēn mì, ㄈㄣ ㄇㄧˋ, ] secrete, #6,726 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] secrete; pour off, #23,098 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鬼乳;奇乳[きにゅう, kinyuu] (n) witch's milk (milk secreted by some neonates) [Add to Longdo]
魔乳[まにゅう, manyuu] (n) witch's milk (milk secreted by some neonates) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secrete
   v 1: generate and separate from cells or bodily fluids; "secrete
      digestive juices"; "release a hormone into the blood
      stream" [syn: {secrete}, {release}]
   2: place out of sight; keep secret; "The money was secreted from
     his children"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top