ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

secret

S IY1 K R AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secret-, *secret*
English-Thai: Longdo Dictionary
secret service(name) หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secret(adj) เป็นความลับ, See also: ซ่อนเร้น, ปิดบัง, ลึกลับ, แอบซ่อน, หลบ, Syn. inexpressive, private, incommunicable, hidden, underground, Ant. known, revealed
secret(n) ความลับ, See also: ความใน, Syn. confidentiality, confidence
secret(n) เคล็ดลับ, See also: ตำราลับ, กลวิธีลับ
secrete(vt) หลั่ง, See also: ปล่อยออก, ไหล, Syn. emit, excrete, discharge
secrete(vt) ซ่อนเร้น, See also: หลบเร้น, ปิดบัง, แอบซ่อน, Syn. hide, conceal, cover
secretly(adv) อย่างลับๆ, See also: อย่างแอบแฝง, อย่างเป็นส่วนตัว, อย่างลึกลับ, อย่างปิดบัง, Syn. confidentially, conspiratorially, privately
secretary(n) เลขานุการ, See also: ตำแหน่งเลขานุการ
secretary(n) ผู้จัดการ (ของสมาคม)
secretary(n) รัฐมนตรี, See also: เจ้าหน้าที่ระดับสูง, เลขาธิการ, Syn. secretaire
secretary(n) โต๊ะเขียนหนังสือ (เครื่องเรือน), See also: โต๊ะหนังสือที่มีลิ้นชักและตู้หนังสือ, Syn. writing desk, escritoire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secret(ซี'คริท) adj.เป็นความลับ,เร้นลับ,ลึกลับ,ลับเฉพาะ,ปิดบัง,อำพราง,ปิดปาก. n. สิ่งที่เป็นความลับ,สิ่งที่อำพราง,ความลับ,ความลึกลับ,วิธีการลึกลับ,ตำราลับ, -Phr. (in secret เป็นความลับ,ลึกลับ,เป็นการส่วนตัว), See also: secretly adv. secretness n.
secret agentn. เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ,ผู้สืบความลับ, Syn. spy
secret servicen. หน่วยสืบราชการลับ,หน่วยข่าวกรอง., See also: secrete service adj.
secret servicemann. เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ
secretarial(เซคริแท'เรียล) adj. เกี่ยวกับเลขานุการ,เกี่ยวกับงานเลขานุการ
secretariat(เซคริแท'เรียท) n. กองเลขาธิการ,สำนักงานเลขาธิการ,สำนักงานเลขานุการ,สำนักงานรัฐมนตรี,ตำแหน่งเลขาธิการ,ตำแหน่งรัฐมนตรี,ตำแหน่งเลขานุการ,เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าว
secretariate(เซคริแท'เรียท) n. กองเลขาธิการ,สำนักงานเลขาธิการ,สำนักงานเลขานุการ,สำนักงานรัฐมนตรี,ตำแหน่งเลขาธิการ,ตำแหน่งรัฐมนตรี,ตำแหน่งเลขานุการ,เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าว
secretary(เซค'ริเทอรี) n. เลขานุการ,เลขาธิการ,เลขานุการส่วนตัว,ผู้ทำหนังสือ,รัฐมนตรี,เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของรัฐ,โต๊ะเขียน, See also: secretaryship n. pl. secretaries, Syn. stenographer
secretary of staten. รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกา, (อังกฤษ) รัฐมนตรี
secretary-general(เซค'ริเทอร'เจน'เนอเริล) n. เลขาธิการใหญ่,หัวหน้าหน่วยงานของsecretariat (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
secret(adj) ลับเฉพาะ,ลับ,เป็นความลับ,ปกปิด,ปิดบัง,อำพราง
secret(n) สิ่งที่ปิดบัง,ความลับ,ความลับเฉพาะ
secretarial(adj) เกี่ยวกับงานเลขานุการ,เกี่ยวกับเลขานุการ
secretary(n) เลขาธิการ,เลขานุการ,รัฐมนตรี,โต๊ะเขียนหนังสือ
secrete(vt) ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ซุกซ่อน,ปล่อยออก
secretion(n) การขับ,การทำให้มี,น้ำคัดหลั่ง
secretive(adj) ลับ,ซ่อนเร้น,ปิดบัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secret ballotการลงคะแนนเลือกตั้งลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secret documentเอกสารลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secret reserveกองทุนสำรองลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secret service; service, secretหน่วยสืบราชการลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secret session; session, secretการประชุมลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secret societyสมาคมลับ, อั้งยี่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secretaสิ่งหลั่ง, สิ่งคัดหลั่ง [มีความหมายเหมือนกับ secretion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretagogue; secretogogue๑. เร่งการหลั่ง, เร่งการคัดหลั่ง๒. สารเร่งการหลั่ง, สารเร่งการคัดหลั่ง, ยาขับน้ำคัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretariatสำนักงานเลขานุการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretariat generalสำนักเลขาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Secret serviceการสืบราชการลับ [TU Subject Heading]
Secretariat of the United Nationsคือสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ ประกอบด้วยตัวเลขาธิการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสมัชชาตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตามที่องค์การต้องการหน้าที่สำคัญของเลขาธิการสหประชา ชาติ คือ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การ นำเรื่องใดก็ตามเสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคง ซี่งตามทรรศนะของเลขาธิการเห็นว่าเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคง ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ทำรายงานประจำปี และรายงานเพิ่มเติมใด ๆ ที่จำเป็นเสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติ เกี่ยวกับงานขององค์การ สหประชาชาติคณะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานช่วยเหลือเลขาธิการนั้น ถือเป็นเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยชนชาติต่าง ๆ ในการเกณฑ์เจ้าหน้าที่เหล่านี้เข้าทำงานกับสหประชาชาติ จะคัดแต่ผู้ที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถ และความซื่อสัตย์ในระดับสูงสุด และคำนึงถึงเขตภูมิศาสตร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในการทำงานตามหน้าที่ ทั้งตัวเลขาธิการและคณะเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน จะต้องไม่แสวงหรือรับคำสั่งจากรัฐบาลใด ๆ หรือจากผู้มีอำนาจหน้าที่อื่นใดที่อยู่นอกเหนือองค์การสหประชาชาติ ขณะเดียวกัน สมาชิกของสหประชาชาติได้ตกลงยอมรับนับถือความรับผิดชอบที่มีลักษณะระหว่าง ประเทศของสำนักเลขาธิการ และจักไม่แสวงใช้อิทธิพลใด ๆ ต่อสำนักเลขาธิการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเหล่านั้น [การทูต]
Secretariesเลขานุการ [TU Subject Heading]
Secretionการคัดหลั่ง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
secretagogue(n) A hormone or another agent that causes or stimulates secretion.
Secretary of State(n) เสนาบดีใหญ่ เป็นตำแหน่งในรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีประจำอยู่ในสองกระทรวงคือกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงปิตุภูมิ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
secretActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
secretA-hahaha, you really are bad at keeping secrets.
secretAll of them wanted to know my secret.
secretAll their secrets have been revealed.
secretA man who has knowledge of a secret weapon has placed himself behind the eight ball.
secretApprenticeship is a system where you eat, sleep and live with your master and are taught various martial arts know-how and secrets.
secretAs a disinterested third-party I can declare that she secretly loves him.
secretAs a secretary she is a prize.
secretA secretarial post is open.
secretAt last she gave way to him and broke a secret.
secretBetty cannot keep any secret to herself for a long time.
secretCan you keep a secret?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางลับ(n) secret passageway, See also: hidden passage, Example: ทางลับของถ้ำสามารถทะลุไปอีกถ้ำหนึ่งได้
ผู้บันทึก(n) recorder, See also: secretary (for a meeting), Syn. คนบันทึก, Example: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บันทึกสถิติในการทดสอบครั้งนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่จดข้อความไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน,
รหัสลับ(n) secret code, Syn. รหัสผ่าน, Example: รหัสลับที่เขาใช้กันเป็นเพียงตัวเลขซึ่งสุ่มขึ้นมาอย่างง่าย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัญลักษณ์ที่เก็บไว้เป็นความลับ
โค้ดลับ(n) secret code, Syn. รหัสลับ, Example: เราจะปฏิบัติการก็ต่อเมื่อได้โค้ดลับจากหัวหน้าเสียก่อน, Thai Definition: รหัสลับรู้กันในหมู่คณะ
ความลึกลับ(n) mystery, See also: secret, Syn. ความเร้นลับ, Example: ความลึกลับของบ้านผีสิงหลังนี้ยังไม่มีผู้ใดคลี่คลายได้เลย, Thai Definition: ความเร้นลับจนเหลือที่จะรู้เห็น หรือเข้าใจได้
รหัส(n) code, See also: secret, cypher, cipher, Syn. เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, Example: เราอาจใช้งานโปรแกรมได้ด้วยการนำรหัสของเจ้าของแฟ้มมาไข เปิดตัวยืนยันลักษณะแท้จริง, Thai Definition: ข้อความลับที่เข้ารหัส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสนาบดี(n) minister, See also: Secretary of State, Syn. เจ้ากระทรวง, Example: พระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทรงมีคุณานุประการนับมากมายต่อการพัฒนาการศาลและกฎหมาย, Notes: (โบราณ)
ลับลมคมใน(n) secret motive, See also: sinister motive, Example: สองคนนี้ท่าทางมีลับลมคมใน, Thai Definition: สิ่งที่เป็นความลับแอบแฝง
ลับ(adj) secret, See also: confidential, hidden, concealed, unrevealed, undisclosed, Ant. เปิดเผย, Example: อั้งยี่ซานเหอเป็นสมาคมลับเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณ, Thai Definition: ที่ปกปิดหรือควรปกปิด
ลี้ลับ(adj) mysterious, See also: secret, arcane, enigmatic, mystifying, uncanny, inexplicable, Example: การหลับเป็นเสมือนประตูไปสู่โลกลี้ลับ, Thai Definition: ลึกซึ้งเหลือรู้เหลือเห็นตามธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (adj) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly  FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบดู[aēp dū] (v, exp) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at  FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
อาวุธลับ[āwut lap] (n, exp) FR: arme secrète [f]
บอกความลับ[bøk khwāmlap] (v, exp) FR: dire un secret
แฉโพย[chaēphōi] (v) EN: reveal a secret ; uncover an account  FR: jouer cartes sur table
ดอด[døt] (v) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away  FR: se glisser ; se faufiler
เอกสารลับ[ēkkasān lap] (n, exp) EN: confidential documents ; classified documents  FR: document confidentiel [m] ; document secret [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SECRET S IY1 K R AH0 T
SECRET S IY1 K R IH0 T
SECRETE S IH0 K R IY1 T
SECRETS S IY1 K R IH0 T S
SECRETLY S IY1 K R IH0 T L IY0
SECRET'S S IY1 K R AH0 T S
SECRETED S AH0 K R IY1 T AH0 D
SECRETION S AH0 K R IY1 SH AH0 N
SECRETARY S EH1 K R AH0 T EH2 R IY0
SECRETIVE S IY1 K R AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secret (n) sˈiːkrɪt (s ii1 k r i t)
secrete (v) sˈɪkrˈiːt (s i1 k r ii1 t)
secrets (n) sˈiːkrɪts (s ii1 k r i t s)
secreted (v) sˈɪkrˈiːtɪd (s i1 k r ii1 t i d)
secretes (v) sˈɪkrˈiːts (s i1 k r ii1 t s)
secretly (a) sˈiːkrɪtliː (s ii1 k r i t l ii)
secretary (n) sˈɛkrətriː (s e1 k r @ t r ii)
secreting (v) sˈɪkrˈiːtɪŋ (s i1 k r ii1 t i ng)
secretion (n) sˈɪkrˈiːʃən (s i1 k r ii1 sh @ n)
secretive (j) sˈiːkrətɪv (s ii1 k r @ t i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书记[shū ji, ㄕㄨ ㄐㄧ˙, / ] secretary; clerk, #1,862 [Add to Longdo]
秘密[mì mì, ㄇㄧˋ ㄇㄧˋ, ] secret, #2,506 [Add to Longdo]
[mì, ㄇㄧˋ, ] secret; confidential; close; thick; dense, #4,447 [Add to Longdo]
秘书长[mì shū zhǎng, ㄇㄧˋ ㄕㄨ ㄓㄤˇ, / ] secretary-general, #4,829 [Add to Longdo]
秘书[mì shū, ㄇㄧˋ ㄕㄨ, / ] secretary, #5,405 [Add to Longdo]
[yǐn, ㄧㄣˇ, / ] secret; hidden; concealed, #5,944 [Add to Longdo]
分泌[fēn mì, ㄈㄣ ㄇㄧˋ, ] secrete, #6,726 [Add to Longdo]
[mì, ㄇㄧˋ, / ] secret, #7,176 [Add to Longdo]
暗暗[àn àn, ㄢˋ ㄢˋ, ] secretly; inwardly, #10,554 [Add to Longdo]
国务卿[guó wù qīng, ㄍㄨㄛˊ ㄨˋ ㄑㄧㄥ, / ] Secretary of State, #11,364 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geheimagent {m}secret agent [Add to Longdo]
Geheimabstimmung {f}secret ballot [Add to Longdo]
Geheimbund {m} | Geheimbünde {pl}secret society | secret societies [Add to Longdo]
Geheimdienst {m}secret service [Add to Longdo]
Geheimgang {m}secret passage [Add to Longdo]
Geheimnis {n} | Geheimnisse {pl} | ein tiefes Geheimnis | ein Geheimnis bewahren | hinter ein Geheimnis kommensecret | secrets | a dark secret | to keep a secret | to find out a secret [Add to Longdo]
Geheimpolizei {f}secret police [Add to Longdo]
Geheimsache {f}secret matter [Add to Longdo]
Geheimschrift {f} | Geheimschriften {pl} | in Geheimschrift geschrieben | in Geheimschrift geschriebensecret writing; cipher | cryptographs | cryptographic | cryptographically [Add to Longdo]
Geheimwaffe {f}secret weapon [Add to Longdo]
Sicherheitsdienst {m}secret service; security service [Add to Longdo]
geheim; verborgen {adj} | geheimer | am geheimsten | streng geheimsecret | more secret | most secret | top secret; topsecret [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
くっちゃべる[kucchaberu] (v5r) to talk; to chatter; to tell (e.g. secrets) [Add to Longdo]
こっそり[kossori] (adv-to) (on-mim) (See こそこそ) stealthily; secretly; (P) [Add to Longdo]
すり替える;摩り替える;擦り替える;掏り替える;掏替える(io);摺り替える[すりかえる, surikaeru] (v1,vt) to switch (secretly); to substitute; to sidestep (an issue) [Add to Longdo]
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv,vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P) [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
ばらす[barasu] (v5s,vt) (1) to expose; to lay open (e.g. secret); (2) to take to pieces; (3) to kill; to murder; (P) [Add to Longdo]
ばれる(P);バレる[bareru (P); bare ru] (v1,vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P) [Add to Longdo]
アナン[anan] (n) Annan, Kofi (former UN Secretary-General) [Add to Longdo]
ガンジスメジロザメ属[ガンジスメジロザメぞく, ganjisumejirozame zoku] (n) Glyphis (genus containing 5 known species of secretive true river sharks in the family Carcharhinidae) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
秘密鍵[ひみつかぎ, himitsukagi] private key, secret key [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secret
   adj 1: not open or public; kept private or not revealed; "a
       secret formula"; "secret ingredients"; "secret talks"
   2: conducted with or marked by hidden aims or methods;
     "clandestine intelligence operations"; "cloak-and-dagger
     activities behind enemy lines"; "hole-and-corner intrigue";
     "secret missions"; "a secret agent"; "secret sales of arms";
     "surreptitious mobilization of troops"; "an undercover
     investigation"; "underground resistance" [syn: {clandestine},
     {cloak-and-dagger}, {hole-and-corner(a)}, {hugger-mugger},
     {hush-hush}, {secret}, {surreptitious}, {undercover},
     {underground}]
   3: not openly made known; "a secret marriage"; "a secret bride"
     [syn: {unavowed}, {secret}]
   4: communicated covertly; "their secret signal was a wink";
     "secret messages"
   5: not expressed; "secret (or private) thoughts" [syn: {secret},
     {private}]
   6: designed to elude detection; "a hidden room or place of
     concealment such as a priest hole"; "a secret passage"; "the
     secret compartment in the desk" [syn: {hidden}, {secret}]
   7: hidden from general view or use; "a privy place to rest and
     think"; "a secluded romantic spot"; "a secret garden" [syn:
     {privy}, {secluded}, {secret}]
   8: (of information) given in confidence or in secret; "this
     arrangement must be kept confidential"; "their secret
     communications" [syn: {confidential}, {secret}]
   9: indulging only covertly; "a secret alcoholic"
   10: having an import not apparent to the senses nor obvious to
     the intelligence; beyond ordinary understanding; "mysterious
     symbols"; "the mystical style of Blake"; "occult lore"; "the
     secret learning of the ancients" [syn: {mysterious},
     {mystic}, {mystical}, {occult}, {secret}, {orphic}]
   11: the next to highest level of official classification for
     documents
   n 1: something that should remain hidden from others (especially
      information that is not to be passed on); "the combination
      to the safe was a secret"; "he tried to keep his drinking a
      secret"
   2: information known only to a special group; "the secret of
     Cajun cooking" [syn: {secret}, {arcanum}]
   3: something that baffles understanding and cannot be explained;
     "how it got out is a mystery"; "it remains one of nature's
     secrets" [syn: {mystery}, {enigma}, {secret}, {closed book}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top