ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seclude

S AH0 K L UW1 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seclude-, *seclude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seclude(vt) แยกตัว, See also: เก็บตัว, ตัดขาดจากโลกภายนอก, อยู่โดดเดี่ยว, ซ่อนตัว, อยู่อย่างสันโดษ, Syn. isolate, segregate, hide, conceal
secluded(adj) เป็นส่วนตัว, See also: เก็บตัว, สันโดษ, ไม่ติดต่อโลกภายนอก, โดดเดี่ยว, สงบ, Syn. private, hidden, withdrawn, isolated, sequestered
secludedly(adv) โดยส่วนตัว
seclude from(phrv) แยกตัวจาก, See also: เก็บตัวจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secluded(ซีคลู'ดิด) adj. แยกตัว,เก็บตัว,สันโดษ,ตัดขาดจากโลกภายนอก,เงียบสงบ., See also: secludedly adv. secludedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
seclude(vt) เก็บตัว,แยกตัว,ตัดขาด,อยู่อย่างสันโดษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secluded pupilรูม่านตายึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
secludeYou should seclude him from temptation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แยกตัว(v) seclude, See also: break up, Ant. รวมตัว, Example: เพราะอับอาย ทำให้เขาต้องแยกตัวออกมาจากเพื่อนฝูง, Thai Definition: ไม่รวมอยู่ในกลุ่มหรือส่วนรวม
อ้างว้าง(v) isolate, See also: seclude, Syn. ว้าเหว่, เปล่าเปลี่ยว, เหงาหงอย, โดดเดี่ยว, Example: ชายชรารู้สึกอ้างว้างและวังเวงอย่างที่สุดที่ถูกปล่อยให้ต้องผจญกับฝูงชนที่ไม่เคยพบเจอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝง[faēng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise  FR: cacher ; dissimuler
แยกตัว[yaēk tūa] (v, exp) EN: seclude ; break up

CMU English Pronouncing Dictionary
SECLUDE S AH0 K L UW1 D
SECLUDED S IH0 K L UW1 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seclude (v) sˈɪklˈuːd (s i1 k l uu1 d)
secluded (v) sˈɪklˈuːdɪd (s i1 k l uu1 d i d)
secludes (v) sˈɪklˈuːdz (s i1 k l uu1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幽径[yōu jìng, ㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, / ] secluded path, #94,481 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠棲;隠栖[いんせい, insei] (n,vs) secluded life [Add to Longdo]
隠退生活[いんたいせいかつ, intaiseikatsu] (n) secluded life [Add to Longdo]
隠遁生活[いんとんせいかつ, intonseikatsu] (n) a reclusive life; living secluded from the world; leading a sequestered life [Add to Longdo]
奥まって[おくまって, okumatte] (exp) secluded; innermost [Add to Longdo]
閑居[かんきょ, kankyo] (n,vs) quiet and secluded life; quiet retreat; idle life [Add to Longdo]
深窓[しんそう, shinsou] (n) secluded inner room [Add to Longdo]
垂れ込める;垂れこめる;たれ込める;垂れ籠める;垂れ篭める[たれこめる, tarekomeru] (v1,vi) (1) (uk) to hang low over (e.g. clouds); (2) (arch) to seclude oneself (behind screens, curtain, etc.) [Add to Longdo]
秘境[ひきょう, hikyou] (n) unexplored region; one of the most secluded regions [Add to Longdo]
秘境駅[ひきょうえき, hikyoueki] (n) (obsc) (col) secluded station; unexplored station [Add to Longdo]
閉じこもる(P);閉じ篭る;閉じ込もる;閉じ籠る;閉篭る[とじこもる, tojikomoru] (v5r,vi) to seclude oneself; to shut oneself away; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seclude
   v 1: keep away from others; "He sequestered himself in his study
      to write a book" [syn: {seclude}, {sequester},
      {sequestrate}, {withdraw}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top