ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seasonal

S IY1 Z AH0 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seasonal-, *seasonal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seasonal(adj) ตามฤดูกาล, See also: ตามช่วงเวลา, ขึ้นอยู่กับฤดูกาล, มีเป็นช่วงๆ, Syn. periodically, once a season, periodic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seasonal(ซี'เซินเนิล) adj. ตามฤดู,ตามฤดูกาล,ตามช่วงเวลา,เป็นครั้งเป็นคราว., See also: seasonality n. seasonally adv. seasonalness n., Syn. periodical

English-Thai: Nontri Dictionary
seasonal(adj) ตามช่วงเวลา,ตามฤดูกาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seasonal agricultural labourerคนงานภาคเกษตรตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal evergreen rain forest; evergreen rain forest; rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal fluctuationการขึ้นลงตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal migrationการย้ายถิ่นตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal moveการย้ายตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal movementการเคลื่อนย้ายตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal performance factorตัวประกอบสมรรถนะตามฤดูกาล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
seasonal riskภัยตามฤดูกาล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seasonal distributionการแพร่กระจายตามฤดู [TU Subject Heading]
seasonal flowseasonal flow, การไหลตามฤดูกาล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Seasonal fluctuationความผันผวนตามฤดูกาล [เศรษฐศาสตร์]
Seasonal laborแรงงานตามฤดูกาล [TU Subject Heading]
seasonal storageseasonal storage, ความจุตามฤดูกาล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Seasonal unemploymentการว่างงานตามฤดูกาล [TU Subject Heading]
Seasonal variationsฤดูกาล [TU Subject Heading]
Seasonal variations (Economics)ฤดูกาล (เศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Seasonal workerคนงานตามฤดูกาล [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Amity Boat Rental Yard's opening early to prepare for the annual seasonal rush.ย่านเรือเช่าของอามิตี้เปิดกันเเต่เนิ่น... เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวประจําปี Jaws (1975)
Especially starting the next month, a seasonal rain front will...โดยเฉพาะเมื่อเริ่มเดือนใหม่ แนวฝนตามฤดูจะ Sad Movie (2005)
Now, to some extent, there has always been seasonal melting and mouIins have formed in the past, but not Iike now.แม้ว่าในบางพื้นที่จะมีการละลายตามฤดูกาลอยู่แล้ว และมีปล่องน้ำก่อตัวขึ้นในอดีต แต่ไม่เหมือนกับตอนนี้ An Inconvenient Truth (2006)
Not to mention the thousands of locals mixing with seasonal workers.ไม่ต้องพูดถึงจำนวนคนนับพัน ในฤดูการนี้ Paradise (2008)
Seasonal hiking area.บริเวณช่วงปีนเขา Cold Comfort (2009)
Seasonal menu, extensive wine list.เมนูเปลี่ยนทุกฤดู และไวน์จากทั่วโลก The Freshmen (2009)
That's way out of the seasonal batting average.เกินสถานการณ์ปกติไปมากเลยนะ My Bloody Valentine (2010)
Seasonal allergies- you know, runs in the family.ภูมิแพ้ไง พ่อก็รู้ เราเป็นกันทั้งบ้าน Chuck Versus the Subway (2010)
So for seasonal flu, that's usually about one.สำหรับไข้หวัดตามฤดูกาล/N ไม่น่าจะเกิน1คน Contagion (2011)
Using these mirrors, we can re-create the seasonal offset.โดยใช้กระจกเหล่านี้ เราอาจทำเทียมแดดฤดูอื่นได้ Where There's a Will (2011)
It's actually therapy for seasonal affective disorder.จริงๆ แล้วมันเป็นการบำบัด อารมณ์แปรปรวนเนื่องจากฤดูกาล Reckoning (2012)
That's a Seasonal Creep and Crawl.นั่นเป็นฤดูกาลคืบคลานและ Monsters University (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seasonalEven so, kindergartens are sensitive to seasonal events.
seasonalFor delayed flights, seasonal adjustments are made on the basis of the original flight date and so refunds of air-mile difference will not be made.
seasonalGNP increased at a seasonally adjusted annual rate of 4.5% in the fourth quarter.
seasonalThe company employs new staff seasonally.
seasonalThe decline is not so deep after seasonal adjustment.
seasonalThe index rose to a seasonally adjusted 120.5.
seasonalTomorrow the seasonal rain front is moving in tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามฤดูกาล(adj) seasonal, Example: ตลาดแห่งนี้มีขายแต่ผลไม้ตามฤดูกาลเท่านั้น, Thai Definition: ตามช่วงเวลานั้น, คราวนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้ล้มลุก[māilomluk] (n) EN: annual plant ; seasonal plant ; herbaceous plant ; biennial plant
ตามฤดูกาล[tām reudūkān] (adj) EN: according to the season ; seasonal  FR: saisonnier

CMU English Pronouncing Dictionary
SEASONAL S IY1 Z AH0 N AH0 L
SEASONALLY S IY1 Z AH0 N AH0 L IY0
SEASONALLY S IY1 Z N AH0 L IY0
SEASONALITY S IY1 Z AH0 N AE2 L IH0 T IY0
SEASONALITY S IY0 Z AH0 N AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seasonal (j) sˈiːzənl (s ii1 z @ n l)
seasonally (a) sˈiːzənəliː (s ii1 z @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
季节性[jì jié xìng, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] seasonal, #16,736 [Add to Longdo]
时蔬[shí shū, ㄕˊ ㄕㄨ, ] seasonal vegetables [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saisonarbeit {f}seasonal work [Add to Longdo]
Saisonarbeiter {m}seasonal worker [Add to Longdo]
Saisonausverkauf {m}seasonal sale [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
シーズナリティ[shi-zunaritei] (n) seasonal adjustment (to prices, etc.); seasonality [Add to Longdo]
衣替え(P);更衣;衣更え[ころもがえ, koromogae] (n,vs) (1) seasonal change of clothing; changing (one's) dress for the season; (2) renovation; facelift; changing appearance; (P) [Add to Longdo]
回遊;回游[かいゆう, kaiyuu] (n,vs) (1) (回遊 only) excursion; round trip; (2) seasonal migration (of fish, etc.) [Add to Longdo]
期間従業員[きかんじゅうぎょういん, kikanjuugyouin] (n) temporary worker; seasonal worker; worker with a fixed term contract of employment [Add to Longdo]
[き, ki] (n) (1) season; (2) seasonal word or phrase (in haiku); (3) (See 一季・2,半季・1) year [Add to Longdo]
季寄せ[きよせ, kiyose] (n) (See 歳時記) dictionary of seasonal words (for haiku and haikai) [Add to Longdo]
季語[きご, kigo] (n) seasonal word (in haiku); (P) [Add to Longdo]
季詞;季言葉[きことば, kikotoba] (n) (obsc) (See 季語) seasonal word (in haiku) [Add to Longdo]
季節の便り;季節のたより[きせつのたより, kisetsunotayori] (n) season's tidings; seasonal letter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seasonal
   adj 1: occurring at or dependent on a particular season;
       "seasonal labor"; "a seasonal rise in unemployment" [ant:
       {year-around}, {year-round}]
   n 1: a worker who finds employment only in certain seasons [syn:
      {seasonal worker}, {seasonal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top