ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

searcher

S ER1 CH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -searcher-, *searcher*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's trying to put a Soul Searcher spell on me, you see.เธอพยายามที่จะนำ ค้นหาจิตวิญญาณสะกดกับฉันคุณจะเห็น. Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013)
This adventure is made possible by generations of searchers strictly adhering to a simple set of rules:การผจญภัยนี้จะทำไป โดยรุ่นของผู้ค้นหา อย่างเคร่งครัดยึดมั่น ในชุดที่เรียบง่ายของกฎ Standing Up in the Milky Way (2014)
It was the work of generations of searchers who took five simple rules to heart.มันเป็นงานของคนรุ่นของผู้ค้นหา ที่เอาห้ากฎง่ายๆในการ เต้นของหัวใจ Unafraid of the Dark (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักวิจัย[nakwijai] (n) EN: researcher  FR: chercheur [m]
ผู้คนคว้า[phūkhonkhwā] (n) EN: researcher

CMU English Pronouncing Dictionary
SEARCHER S ER1 CH ER0
SEARCHERS S ER1 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
searcher (n) sˈɜːʳtʃər (s @@1 ch @ r)
searchers (n) sˈɜːʳtʃəz (s @@1 ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sucher {m} | Sucher {pl}searcher | searchers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスト[insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]
サーチャー[sa-cha-] (n) searcher [Add to Longdo]
ポストドク;ポストドクター[posutodoku ; posutodokuta-] (n) post-doc; post-doctoral researcher [Add to Longdo]
科捜研[かそうけん, kasouken] (n) (abbr) (See 科学捜査研究) forensic researcher; crime scene investigator [Add to Longdo]
学生[がくせい, gakusei] (n) (1) (arch) Heian-period student of government administration; (2) (arch) Buddhist scholar; researcher at a Buddhist temple; person studying Buddhism; (3) (arch) learning; scholarship [Add to Longdo]
客員研究員[きゃくいんけんきゅういん, kyakuinkenkyuuin] (n) visiting researcher [Add to Longdo]
検索者[けんさくしゃ, kensakusha] (n) {comp} searcher; person using a search engine [Add to Longdo]
研究員[けんきゅういん, kenkyuuin] (n) researcher; lab worker; (P) [Add to Longdo]
研究家[けんきゅうか, kenkyuuka] (n) researcher; student (of); (P) [Add to Longdo]
研究者[けんきゅうしゃ, kenkyuusha] (n) researcher; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
検索者[けんさくしゃ, kensakusha] searcher, person using a search engine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 searcher
   n 1: someone making a search or inquiry; "they are seekers after
      truth" [syn: {seeker}, {searcher}, {quester}]
   2: a customs official whose job is to search baggage or goods or
     vehicles for contraband or dutiable items
   3: large metallic blue-green beetle that preys on caterpillars;
     found in North America [syn: {searcher}, {searcher beetle},
     {Calosoma scrutator}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top