ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sculpture

S K AH1 L P CH ER0   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sculpture-, *sculpture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sculpture[N] การแกะสลัก, See also: การปั้น
sculpture[N] รูปแกะสลัก, See also: รูปสลัก, รูปปั้น, รูปหล่อ, ประติมากรรม, Syn. figure, model, statue
sculpture[VT] แกะสลัก, See also: สลัก, ปั้น, Syn. carve, sculpt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sculpture(สคัลพฺ'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) แกะ,สลัก,ปั้นรูป,หล่อรูป,ผลงานแกะสลัก,ผลงานการปั้นหรือหล่อรูป, See also: sculptural adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sculptureประติมากรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sculptureประติมากรรม [TU Subject Heading]
Sculpture, Ancientประติมากรรมสมัยโบราณ [TU Subject Heading]
Sculpture, Buddhistประติมากรรมพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Sculpture, Chamประติมากรรมจาม [TU Subject Heading]
Sculpture, Chineseประติมากรรมจีน [TU Subject Heading]
Sculpture, Hinduประติมากรรมฮินดู [TU Subject Heading]
Sculpture, Indonesianประติมากรรมอินโดนีเซีย [TU Subject Heading]
Sculpture, Khmerประติมากรรมเขมร [TU Subject Heading]
Sculpture, Thaiประติมากรรมไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sculptures of deities have been carved with great care in butter.รูปสลักเทพเจ้า ถูกสลักขึ้นมาจากเนย Seven Years in Tibet (1997)
Is this your sculpture?ประติมากรรมของคุณหรือครับ Bicentennial Man (1999)
- I can't. It's a sculpture. I just can't.- ปรนเปรอสุข ไม่ได้ ๆ นี่รูปปั้นทำไม่ได้ Bringing Down the House (2003)
What sculpture?ทายสิรูปปั้นอะไร The Dreamers (2003)
It is a sculpture of you!นี่มันรูปปั้นคุณนี่นา! Around the World in 80 Days (2004)
I think it's a sculpture. I think it's crap.ฉันว่ามันคือรูปปั้น ฉันว่ามันเป็นขยะ Art Isn't Easy (2007)
Hi. Uh, we were just talking about your sculpture.สวัสดีค่ะ คือพวกเรากำลังพูดถึงปฏิมากรรมของคุณอยู่พอดี Art Isn't Easy (2007)
As word of the sculpture spread,เรื่องรูปปั้นเริ่มแพร่ออกไป Art Isn't Easy (2007)
But when the sculpture's true functionแต่เมื่อส่วนประกอบจริงๆ ของรูปปั้น Art Isn't Easy (2007)
Maybe put you in one of my new sculptures.บางทีอาจเอาแก ไปไว้ในงานประติมากรรมของฉัน Out of the Past (2007)
This is sculpture.นี่มันไม่ใช่อาหารแล้ว You'll Be the Death of Me (2008)
It's like a piece of sculpture. Wonderful span of wood varnish.มันเป็นเหมือนงานประติมากรรม แผ่นไม้ที่เคลือบเงาแวววาว It Might Get Loud (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sculptureAsian religions inspire him to create splendid sculptures.
sculptureHe went to art school to study painting and sculpture.
sculptureI really can't understand modern sculpture.
sculptureThe sculptures are of great value.
sculptureThey have taken the form of sculptures.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานประติมากรรม[N] sculpture, Example: พระประธานนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของโบสถ์ดังนั้นงานประติมากรรมซึ่งประกอบด้วยการปั้นและสร้างพระประธานในโบสถ์จึงถือเป็นงานที่สำคัญที่สุดในการสร้างโบสถ์, Thai definition: ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ
ประติมากรรม[N] sculpture, Example: ชาวกรีกมีความชำนาญในการหล่อสร้างประติมากรรมรูปเทพเจ้าต่างๆ, Thai definition: ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ
รูปปั้น[N] statue, See also: sculpture, molded figure, Example: รูปปั้นไม่มีทางเหมือนคนได้เลย เพราะมันเป็นซากไม่มีชีวิต, Count unit: รูป, Thai definition: รูปที่ปั้นขึ้น
สลัก[V] carve, See also: sculpture, chisel, engrave, etch, Syn. แกะ, แกะสลัก, Example: บางวันเขาสลักช้างเพลินจนลืมไปโรงสตัฟฟ์, Thai definition: ทำให้เป็นลวดลายหรือรูปภาพด้วยวิธีใช้สิ่วสกัด ตัด ตอก ดุน เป็นต้น หรือใช้สิ่งอื่นขูด ขีด ให้เป็นตัวหนังสือ เป็นต้น
รูปแกะสลัก[N] sculpture, See also: statue, Example: เขาขับรถบรรทุกซากสตัฟฟ์ และรูปแกะสลักไม้ไปส่งที่ร้านในเมือง
ประติมากรรม[N] sculpture, See also: image, Syn. ปฏิมากรรม, การแกะสลัก, Example: ประติมากรรมชิ้นนี้ได้รับการยอมรับจากศิลปินทั่วโลก, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ
แกะสลัก[V] carve, See also: sculpture, engrave, Syn. แกะ, สลัก, Example: ช่างจะแกะสลักหยกเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกะ [v.] (kae) EN: carve ; cut ; engrave ; sculpture   FR: tailler ; sculpter ; graver ; ciseler ; gratter
แกะสลัก[v.] (kaesalak) EN: engrave ; sculpture ; carve   FR: graver ; sculpter
ของแกะสลัก[n. exp.] (khøng kaesalak) EN: carving ; carved work ; sculpture   
ปลัดขิก[n.] (palatkhik) EN: small phallic sculpture ; small wooden image of penis ; lingam   FR: petite sculpture phallique [f]
ปั้น[v.] (pan) EN: model ; mold ; sculpture   FR: modeler ; sculpter ; mouler
ประติมากรรม[n.] (pratimākam) EN: sculpture   FR: sculpture [f]
รูปแกะสลัก [n.] (rūpkaesalak) EN: sculpture; statue   FR: sculpture [f] ; statue [f]
รูปปั้น [n.] (rūppan) EN: statue ; sculpture ; molded figure   FR: statue [f] ; sculpture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCULPTURE    S K AH1 L P CH ER0
SCULPTURED    S K AH1 L P CH ER0 D
SCULPTURES    S K AH1 L P CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sculpture    (v) skˈʌlptʃər (s k uh1 l p ch @ r)
sculptured    (v) skˈʌlptʃəd (s k uh1 l p ch @ d)
sculptures    (v) skˈʌlptʃəz (s k uh1 l p ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雕刻品[diāo kè pǐn, ㄉㄧㄠ ㄎㄜˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] sculpture, #133,850 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brunnenfigur {f}sculpture on a fountain [Add to Longdo]
Skulptur {f} | Skulpturen {pl}sculpture | sculptures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギリシャ彫刻;ギリシア彫刻[ギリシャちょうこく(ギリシャ彫刻);ギリシアちょうこく(ギリシア彫刻), girisha choukoku ( girisha choukoku ); girishia choukoku ( girishia choukoku )] (n) Greek sculpture [Add to Longdo]
サウンドスカルプチャー[, saundosukarupucha-] (n) sound sculpture [Add to Longdo]
スカルプチャー[, sukarupucha-] (n) sculpture [Add to Longdo]
ボディースカルプチャー[, bodei-sukarupucha-] (n) body sculpture [Add to Longdo]
ミロのビーナス[, miro no bi-nasu] (n) Venus de Milo (classical Greek sculpture of Aphrodite) [Add to Longdo]
丸彫り[まるぼり, marubori] (n) three dimensional sculpture [Add to Longdo]
擬蝦夷法螺[えぞぼらもどき;エゾボラモドキ, ezoboramodoki ; ezoboramodoki] (n) (uk) double-sculptured neptune (species of whelk, Neptunea intersculpta) [Add to Longdo]
群像[ぐんぞう, gunzou] (n) sculptured group; (P) [Add to Longdo]
習作[しゅうさく, shuusaku] (n) (a) study (e.g. in music, art, sculpture, etc.); etude; practice piece [Add to Longdo]
雪像[せつぞう, setsuzou] (n) snow sculpture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sculpture
   n 1: a three-dimensional work of plastic art
   2: creating figures or designs in three dimensions [syn:
     {sculpture}, {carving}]
   v 1: create by shaping stone or wood or any other hard material;
      "sculpt a swan out of a block of ice" [syn: {sculpt},
      {sculpture}]
   2: shape (a material like stone or wood) by whittling away at
     it; "She is sculpting the block of marble into an image of
     her husband" [syn: {sculpt}, {sculpture}, {grave}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top