ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scull

S K AH1 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scull-, *scull*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scull(n) กรรเชียงเดี่ยวที่หางเรือ, Syn. oar
scull(n) การกรรเชียงเรือ
scull(n) เรือกรรเชียง
scull(vi) กรรเชียง
scull(vt) กรรเชียง
sculler(n) ผู้กรรเชียง
scullery(n) ห้องทำครัว, See also: ห้องครัว, Syn. galley, kitchen
scullion(n) คนครัว, See also: คนทำครัว, Syn. drudge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scull(สคัล) n. กรรเชียงเดี่ยวที่หางเรือ,กรรเชียงเรือ,กรรเชียงเดี่ยว,เรือกรรเชียง,เรือแข่งด้วยกรรเชียง vt.,vi. กรรเชียงเรือ., See also: sculls n. การแข่งเรือกรรเชียง sculler n., Syn. oar
scullery(สคัล'เลอรี) n. ห้อง (เก็บ) ล้างถ้วยชาม

English-Thai: Nontri Dictionary
scull(n) เรือกรรเชียง
scull(vt) กรรเชียงเรือ
scullery(n) ห้องครัว,โรงครัว
scullion(n) คนครัว,บ่าว,คนรับใช้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรเชียง(n) oar, See also: scull, paddle, Syn. กระเชียง, Thai Definition: เครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดิน รูปคล้ายแจว มีหลักสำหรับพาด ใช้เหนี่ยว
แจว(v) row, See also: scull, Example: เขาแจวเรือมาจากอยุธยาค่ำไหนก็นอนนั่น, Thai Definition: เอาแจวพุ้ยน้ำให้เรือเดิน
แจวเรือ(v) row, See also: scull, Example: เขาต้องแจวเรือรับส่งคนทั้งสองฝั่งแม่น้ำตั้งแต่ออกเรียนใหม่ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจว[jaēo] (n) EN: oar ; long oar ; paddle ; scull  FR: aviron [m] ; rame [f]
แจว[jaēo] (v) EN: row ; scull  FR: ramer
กรรเชียง[kanchīeng] (n) EN: oar ; scull ; paddle  FR: rame [f] ; aviron [m]
เรือแจว[reūa jaēo] (n, exp) EN: paddling boat ; boat propelled by oar ; sculling boat  FR: bateau à rame [m]
ตีกรรเชียง[tīkanchīeng] (v) EN: row a boat ; scull

CMU English Pronouncing Dictionary
SCULL S K AH1 L
SCULLY S K AH1 L IY0
SCULLEY S K AH1 L IY0
SCULLIN S K AH1 L IH0 N
SCULLION S K AH1 L Y AH0 N
SCULLEY'S S K AH1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scull (v) skˈʌl (s k uh1 l)
sculls (v) skˈʌlz (s k uh1 l z)
sculled (v) skˈʌld (s k uh1 l d)
sculler (n) skˈʌlər (s k uh1 l @ r)
scullers (n) skˈʌləz (s k uh1 l @ z)
scullery (n) skˈʌləriː (s k uh1 l @ r ii)
sculling (v) skˈʌlɪŋ (s k uh1 l i ng)
scullion (n) skˈʌlɪəʳn (s k uh1 l i@ n)
scullions (n) skˈʌlɪəʳnz (s k uh1 l i@ n z)
sculleries (n) skˈʌlərɪz (s k uh1 l @ r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǔ, ㄌㄨˇ, / ] sculling oar, #21,479 [Add to Longdo]
[lǔ, ㄌㄨˇ, ] sculling oar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クォドルプル[kuodorupuru] (n) quad scull (rowing) [Add to Longdo]
スカル[sukaru] (n) scull; (P) [Add to Longdo]
ダブルスカル[daburusukaru] (n) double scull [Add to Longdo]
漕ぐ[こぐ, kogu] (v5g,vt) (1) (See 舟を漕ぐ) to row; to scull; to paddle; (2) to pedal (e.g. bicycle); (3) to swing (on a swing); (4) to operate a hand pump; (5) to push through (deep snow, the jungle, etc.); (P) [Add to Longdo]
伝馬船[てんません, tenmasen] (n) large sculling boat [Add to Longdo]
櫓;艪[ろ, ro] (n) Japanese scull (oar attached to the rear of the boat by a traditional peg-in-hole oarlock) [Add to Longdo]
櫓櫂;艪櫂[ろかい, rokai] (n) (obsc) sculls and paddles [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) paddle; oar; scull [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scull
   n 1: a long oar that is mounted at the stern of a boat and moved
      left and right to propel the boat forward
   2: each of a pair of short oars that are used by a single
     oarsman
   3: a racing shell that is propelled by sculls
   v 1: propel with sculls; "scull the boat"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top