ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scrupulous

S K R UW1 P Y AH0 L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scrupulous-, *scrupulous*, scrupulou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scrupulous(adj) ซึ่งคำนึงถึงศีลธรรม, Syn. moral, ethical
scrupulous(adj) ละเอียดรอบคอบ, See also: เคร่งครัด, Syn. strict, punctilious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scrupulous(สครู'พิวลัส) adj. คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา,กระดากใจ,ละเอียดรอบคอบ,ระมัดระวัง, See also: scrupulousness n., Syn. cautious
unscrupulous(อันสครู'พิวเลิส) adj. ไม่มีหลักการ,ไร้ธรรมะ,ไร้ยางอาย,ไม่ระมัดระวัง.

English-Thai: Nontri Dictionary
scrupulous(adj) ถี่ถ้วน,ละเอียด,รอบคอบ,ระมัดระวัง
unscrupulous(adj) ไม่พิถีพิถัน,ไม่มีธรรมะ,ไร้ยางอาย,ไม่มีหลักการ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scrupulousTom is scrupulous in matters of business.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละเอียดยิบ(adv) thoroughly, See also: scrupulously, exhaustively, Syn. ละเอียด, Ant. หยาบ, คร่าวๆ, Example: ประธานบริษัทแจกแจงปัญหาแต่ละประเด็นอย่างละเอียดยิบ
ละเอียดลออ(adv) scrupulously, See also: meticulously, thoroughly, carefully, exhaustively, Syn. ถี่ถ้วน, รอบคอบ, Ant. หยาบ, Example: ผู้รับจำนำพิจารณาดูแหวนอย่างละเอียดลออเป็นนานสองนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธรรม[atham] (adj) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil  FR: injuste ; inéquitable
โดยละเอียด[dōi la-īet] (adv) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously  FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement
โดยประณีต[dōi pranīt] (adj) EN: meticulously ; scrupulously
เหิม[hoēm] (v) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints
ละเอียด[la-īet] (adj) EN: fine ; delicate ; detailed ; elaborate : meticulous ; careful ; scrupulous  FR: fin ; méticuleux ; délicat ; minutieux ; détaillé ; élaboré
ละเอียดลออ[la-īetlø] (adj) EN: careful ; meticulous ; thorough ; scrupulous ; exhaustive  FR: méticuleux ; scrupuleux ; minitieux ; détaillé
ประณีต[pranīt] (adj) EN: good ; excellent ; careful ; fine ; neat ; subtle ; scrupulous  FR: délicat ; raffiné ; recherché ; soigné ; travaillé
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[yāng la-īet thīthūan] (adv) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively   FR: minutieusement ; avec précaution

CMU English Pronouncing Dictionary
SCRUPULOUS S K R UW1 P Y AH0 L AH0 S
SCRUPULOUSLY S K R UW1 P Y AH0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scrupulous (j) skrˈuːpjuləs (s k r uu1 p y u l @ s)
scrupulously (a) skrˈuːpjuləsliː (s k r uu1 p y u l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恪守[kè shǒu, ㄎㄜˋ ㄕㄡˇ, ] scrupulously abide by, #24,294 [Add to Longdo]
恪遵[kè zūn, ㄎㄜˋ ㄗㄨㄣ, ] scrupulous observe (rules or tradition), #186,211 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッチセールス[kyacchise-rusu] (n) unscrupulous sales practice involving expensive hard-to-break contracts (practise) (wasei [Add to Longdo]
悪徳商法[あくとくしょうほう, akutokushouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods [Add to Longdo]
悪辣;悪らつ[あくらつ, akuratsu] (adj-na) crafty; vicious; unscrupulous; sharp [Add to Longdo]
気の利く[きのきく, kinokiku] (exp,adj-f) (1) (See 気が利く・2) attentive; scrupulous; tactful; (2) (See 気が利く・1) tasteful; smart [Add to Longdo]
謹直[きんちょく, kinchoku] (adj-na,n) conscientious; scrupulous [Add to Longdo]
月下推敲[げっかすいこう, gekkasuikou] (n) polish; elaboration; repeatedly working over one's writing; being very scrupulous in the choice of diction [Add to Longdo]
原野商法[げんやしょうほう, genyashouhou] (n) the selling of waste land (worthless property) by unscrupulous real-estate developers [Add to Longdo]
厳守[げんしゅ, genshu] (n,vs) strict observance; adherence; scrupulous compliance; (P) [Add to Longdo]
厚顔無恥[こうがんむち, kouganmuchi] (adj-na,n) shameless; brazen and unscrupulous [Add to Longdo]
行き届く(P);行きとどく[いきとどく(P);ゆきとどく, ikitodoku (P); yukitodoku] (v5k,vi) to be scrupulous; to be attentive; to be prudent; to be complete; to be thorough; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scrupulous
   adj 1: having scruples; arising from a sense of right and wrong;
       principled; "less scrupulous producers sent bundles that
       were deceptive in appearance" [ant: {unscrupulous}]
   2: characterized by extreme care and great effort;
     "conscientious application to the work at hand"; "painstaking
     research"; "scrupulous attention to details" [syn:
     {conscientious}, {painstaking}, {scrupulous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top