ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scout

S K AW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scout-, *scout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Scout(n) ลูกเสือ, See also: เนตรนารี
scout(n) ทหารพราน, See also: หน่วยสอดแนม, หน่วยสังเกตการณ์, Syn. advance guard, explorer, spy
scout(n) ลูกเสือ, See also: เนตรนารี
scout(vt) สอดแนม
scout(vt) ปฏิเสธอย่างเหยียดหยาม (คำโบราณ), See also: เย้ยหยัน
scout(vi) ปฏิเสธอย่างเหยียดหยาม, See also: เย้ยหยัน
scout out(phrv) ตรวจสอบจนทั่ว
scout out(phrv) ค้นหาจนทั่ว
scoutmaster(n) หัวหน้าหมู่ลูกเสือ, See also: ผู้กำกับลูกเสือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scout(สเคาทฺ) n. ทหารสอดแนม,ทหารพราน,แมวมอง,ผู้สอดแนม,ลูกเสือ,เนตรนารี,เสือป่า,เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์,ผู้เสาะแสวงหาคนใหม่ vt. ตรวจสอบ,สอดแนม,สังเกตการณ์,สอดแสวงหา, See also: scouting n., Syn. spy, explorer, patrol
airscout(แอร์' สเคาทฺ) เครื่องบินสอดแนม

English-Thai: Nontri Dictionary
scout(n) ทหารพราน,หน่วยลาดตระเวน,คนสอดแนม,แมวมอง,ผู้สังเกตการณ์
scout(vt) สอดแนม,ลาดตระเวน,สังเกตการณ์,เที่ยวหา
BOY boy scout(n) ลูกเสือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scouts and scoutingเสือป่าและการเสือป่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scoutThe boy scouts went from door to door selling what they had made.
scoutThe membership of the Boy Scout troop swelled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เที่ยว(v) search for, See also: scout around, look for, Example: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เที่ยวเสาะหาผู้ที่จะเป็นนางเอก, Thai Definition: กิริยาที่ไปที่โน่นที่นี่เรื่อยไป, มักใช้พูดประกอบกับกริยาอื่น
ทหารพราน(n) scout, See also: field army, Syn. หน่วยสอดแนม, Example: ทหารพรานมีหน้าที่เดินลาดตระเวนตามบริเวณแนวชายแดนของประเทศไทย, Count Unit: คน, นาย, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่สอดแนมของกองทหาร
แมวมอง(n) scout, See also: sentinel, Syn. แมวเซา, Example: ทหารกองนี้คงทำหน้าที่เป็นแมวมอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดลูกเสือ[chut lūkseūa] (n, exp) EN: scout uniform  FR: uniforme de scout [m] ; uniforme d'éclaireur [m]
ค้นหา[khonhā] (v) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look serchingly for  FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
ลาดตระเวน[lāttrawēn] (v) EN: patrol ; cruise ; scout
ลูกเสือ[lūkseūa] (n) EN: scout ; boy scout  FR: scout [m] ; boy scout [m] ; éclaireur [m]
ลูกเสือชาวบ้าน[lūkseūa chāobān] (n, exp) EN: civil boy scout
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ[ngān chumnum lūkseūa haengchāt] (n, exp) EN: National Scout Jamboree
งานชุมนุมลูกเสือโลก[Ngān Chumnum Lūkseūa Lōk] (n, prop) EN: World Scout Jamboree
เสาะ[sǿ] (v) EN: explore ; seek ; search ; look searchingly for ; scout for ; be after  FR: sonder ; explorer ; approfondir
ตราผ้าผูกคอลูกเสือประจำจังหวัด[trā phā phūk khø lūkseūa prajamchangat] (n, exp) FR: blason scout provincial [m]
ตระเวน[trawēn] (v) EN: patrol ; inspect ; go around looking ; scout ; walk one's beat  FR: patrouiller

CMU English Pronouncing Dictionary
SCOUT S K AW1 T
SCOUTS S K AW1 T S
SCOUT'S S K AW1 T S
SCOUTED S K AW1 T AH0 D
SCOUTEN S K AW1 T AH0 N
SCOUTER S K AW1 T ER0
SCOUTERS S K AW1 T ER0 Z
SCOUTING S K AW1 T IH0 NG
SCOUTMASTER S K AW1 T M AE2 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scout (v) skˈaut (s k au1 t)
scouts (v) skˈauts (s k au1 t s)
scouted (v) skˈautɪd (s k au1 t i d)
scouting (v) skˈautɪŋ (s k au1 t i ng)
scoutmaster (n) skˈautmaːstər (s k au1 t m aa s t @ r)
scoutmasters (n) skˈautmaːstəz (s k au1 t m aa s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufklärer {m}; Kundschafter {m}; Späher {m} | Aufklärer {pl}; Kundschafter {pl}; Späher {pl}scout | scouts [Add to Longdo]
Pfadfinder {m} | Pfadfinder {pl}scout | scouts [Add to Longdo]
Spähwagen {m}scout car [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カブスカウト[kabusukauto] (n) cub scout [Add to Longdo]
ガールスカウト[ga-rusukauto] (n) Girl Scouts [Add to Longdo]
スカウト[sukauto] (n,vs) scout; (P) [Add to Longdo]
ボーイスカウト[bo-isukauto] (n) Boy Scouts; (P) [Add to Longdo]
ロケーションハンティング[roke-shonhanteingu] (n) location scouting (wasei [Add to Longdo]
ロケハン[rokehan] (n) (abbr) (See ロケーションハンティング) location scouting (wasei [Add to Longdo]
引き抜き;引抜き[ひきぬき, hikinuki] (n) (1) hiring from another company; recruitment; scouting; headhunting; (2) quick costume change in kabuki (taking off outer costume); (3) drawing (wire, pipes, metal plate) [Add to Longdo]
見櫓;見せ櫓[みせやぐら, miseyagura] (n) observation tower; scout tower [Add to Longdo]
少年団[しょうねんだん, shounendan] (n) Boy Scouts [Add to Longdo]
渉猟[しょうりょう, shouryou] (n,vs) ranging over or scouting out a territory; searching far and wide (for); reading extensively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scout
   n 1: a person employed to keep watch for some anticipated event
      [syn: {lookout}, {lookout man}, {sentinel}, {sentry},
      {watch}, {spotter}, {scout}, {picket}]
   2: a Boy Scout or Girl Scout
   3: someone employed to discover and recruit talented persons
     (especially in the worlds of entertainment or sports) [syn:
     {scout}, {talent scout}]
   4: someone who can find paths through unexplored territory [syn:
     {scout}, {pathfinder}, {guide}]
   v 1: explore, often with the goal of finding something or
      somebody [syn: {scout}, {reconnoiter}, {reconnoitre}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top