ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scourge

S K ER1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scourge-, *scourge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scourge(n) ผู้ทำให้เกิดหายนะ, See also: ผู้ทรมานผู้อื่น, ผู้ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน, สิ่งหายนะ, Syn. tormentor
scourge(n) แส้, See also: หวาย, Syn. cord, stick, strap, whip
scourge(n) หายนะ, Syn. curse, harass, plague
scourge(vt) หวด, See also: เฆี่ยน, โบย, Syn. whip, hit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scourge(สเคิร์จฺ) n. แส้,หวาย,เครื่องมือลงโทษผู้ทำลาย,สิ่งทำลาย,สิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะ vt. เฆี่ยน,ลงแส้,โบย,หวด,ทำโทษ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,ประณาม,ทำลาย,ขยี้,ระบาด, See also: scourger n. scourgingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
scourge(vt) ทำลาย,ลงโทษ,เฆี่ยน,โบย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We pretend to take up hope again as the image recedes into the past, as if we were cured once and for all of the scourge of the camps.เราตั้งความหวังใหม่ขึ้นมา ให้ความทรงจำได้กลายเป็นอดีต เหมือนว่ามนุษยชาติ ได้ชดเชยชะตาชีวิตจากในแคมป์แล้ว Night and Fog (1956)
The scourge of sickness afflicts us at whim.The scourge of sickness afflicts us at whim. Apocalypto (2006)
THE SCOURGE OF MANY A CELEBRITY ASSISTANT.หายนะของผู้ช่วยดาราคนดังมากมาย Family/Affair (2007)
Dan Humphrey, the scourge of high society, is going to the ball?เราก็ออกงานด้วยกันได้ แดน ฮัมป์ฟรี หายนะของสังคมไฮโซ It's a Wonderful Lie (2008)
Harvey Dent, scourge of the underworld scared stiff by the trust-fund brigade.ฮาวี่ เดนท์ ผู้ทำโลกใต้ดินเป็นหายนะ แต่ตัวแข็งลนลาน กลัวงานสังคมเหรอ The Dark Knight (2008)
Your father is an unblinking murderer, the scourge of this world!พ่อของแกเป็นฆาตกรที่ฆ่าได้โดยไม่กระพริบตา, คนที่ทำให้เกิดหายนะบนโลกนี้ Episode #1.7 (2008)
10 scourges created by god. Plague 6 was unhealable boils10 สิ่งหายนะสร้างขึ้นโดยพระเจ้า Amplification (2009)
Behold arkadios! Scourge of athens!นั้นไง อาร์คาดอสผู้สร้างหายณะสู่นครเอเธนส์ The Red Serpent (2010)
You're a Ngbaka! Scourge of the Numidian plain.เจ้าเป็นชนเผ่าอัมบาการ์ นักฆ่าแห่งทุ่งนามิเบีย Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
At fell's church, the scourge of the vampires had passed.ในโบสถ์เฟล การประหารแวมไพร์ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว The Dinner Party (2011)
He locked her in a tower and sent in clerics to cleanse her soul with scourges and flaying.เขาขังนางบนหอคอย และให้นางบวชเพื่อชำระล้างจิตวิญญาณของนาง ด้วยการเฆี่ยนตีและถลกหนัง Skin Deep (2012)
We all meet in the middle exterminating this mimic scourge along the way.บี้มันไว้ตรงกลาง ฆ่าพวกนี้ให้วายป่วงตลอดทาง ผู้พัน Edge of Tomorrow (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วินิต(v) scourge, See also: chastise, Thai Definition: ทรมานให้เรียบร้อย, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลงโทษ[kān longthōt] (n) EN: sanction ; punishment ; scourge  FR: sanction [f]
เฆี่ยน[khīen] (v) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash  FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยนตี[khīen tī] (v) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash  FR: flageller ; fouetter ; battre
ลงแส้[long saē] (v) EN: whip ; whip up ; beat ; flog ; scourge ; lash ; thrash ; goad  FR: fouetter ; flageller
โรคระบาด[rōk rabāt] (n) EN: epidemic ; scourge  FR: épidémie [f] ; maladie épidémique [f] ; maladie contagieuse [f] ; fléau [m]
วินิต[winit] (v) EN: scourge ; chastise

CMU English Pronouncing Dictionary
SCOURGE S K ER1 JH
SCOURGED S K ER1 JH D
SCOURGES S K ER1 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scourge (v) skˈɜːʳʤ (s k @@1 jh)
scourged (v) skˈɜːʳʤd (s k @@1 jh d)
scourges (v) skˈɜːʳʤɪz (s k @@1 jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鞭;笞;韃;策[むち;ぶち(鞭)(ok), muchi ; buchi ( muchi )(ok)] (n) (1) whip; lash; scourge; (2) stick; cane; rod; pointer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scourge
   n 1: a whip used to inflict punishment (often used for pedantic
      humor) [syn: {scourge}, {flagellum}]
   2: something causing misery or death; "the bane of my life"
     [syn: {bane}, {curse}, {scourge}, {nemesis}]
   3: a person who inspires fear or dread; "he was the terror of
     the neighborhood" [syn: {terror}, {scourge}, {threat}]
   v 1: punish severely; excoriate
   2: whip; "The religious fanatics flagellated themselves" [syn:
     {flagellate}, {scourge}]
   3: cause extensive destruction or ruin utterly; "The enemy lay
     waste to the countryside after the invasion" [syn: {lay waste
     to}, {waste}, {devastate}, {desolate}, {ravage}, {scourge}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top