ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scheme

S K IY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scheme-, *scheme*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scheme(n) รายการ, See also: แผนการ, Syn. design, plot, project
schemer(n) ผู้วางแผนการ
scheme for(phrv) วางแผนลวงเพื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scheme(สคีม) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลับ,กลเม็ด,ระบบการจัดการ,เพทุบาย,แผนร้าย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธิบาย,แผนจินตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอุบาย,วางแผนร้าย, See also: schemer n., Syn. plan

English-Thai: Nontri Dictionary
scheme(n) โครงการ,แบบแผน,แผนการ,หลักสูตร,แผนผัง,กลเม็ด
scheme(vt) กะโครงการ,วางอุบาย,วางแผนการ,วางแบบ
schemer(n) ผู้วางโครงการ,ผู้วางแผน,ผู้ออกอุบาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
schemeแผน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
scheme chargeค่าใช้จ่ายสำหรับแผน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
schemeAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
schemeAs for the scheme I had in my head, it was not a bad one in itself.
schemeHe carried out the scheme faithfully.
schemeHe failed in the scheme, much to the disappointment of his father.
schemeHe retires before the new pension scheme is due to come into effect.
schemeHe schemed to evade tax.
schemeHis scheme went wrong in the end.
schemeKnowing very well that his wife wanted to go to a movie, the husband, who was a dog in the manger, cooked up a scheme whereby they had to stay at home waiting for a certain visitor who was not expected to come.
schemeShe denied having taken part in the scheme.
schemeShe is always thinking of moneymaking schemes.
schemeThe best laid schemes of mice and men.
schemeThe community scheme has run up against local opposition.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผังงาน(n) plan, See also: scheme, chart, Syn. แผนผังงาน, Example: โปรแกรมที่ซับซ้อนต้องเขียนผังงานหลายหน้ากระดาษ, Count Unit: ผัง, Thai Definition: แบบที่เขียนย่อหรือขยายจากของต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงาน
แผนการ(n) plan, See also: scheme, method, program, proposal, Syn. กลยุทธ์, Example: หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าพบผู้จัดการเพื่อแจ้งแผนการดำเนินการในเดือนต่อไป, Count Unit: แผน, Thai Definition: แผนตามที่กะกําหนดไว้
ผัง(n) plan, See also: scheme, project, diagram, chart, Syn. แปลน, แผนผัง, Example: อเล็กซานเดรียได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีผังเป็นระบบมีระเบียบที่สุดเมืองหนึ่ง, Thai Definition: แบบแผนหรือแปลนที่เขียนขึ้นย่อหรือขยายจากของต่างๆ ในการออกแบบ
กระบิล(n) system, See also: scheme, order, plan, group, Syn. ระบบ, ระเบียบ, หมู่, กบิล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบ[baēp] EN: plan ; scheme
หัวเรี่ยวหัวแรง[hūarīohūaraēng] (n, exp) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man  FR: maître d'oeuvre [m]
โครง[khrōng] (n) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan  FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
โครงการ[khrōngkān] (n) EN: plan ; project ; program ; scheme  FR: plan [m] ; projet [m] ; programme [m] ; mission [f] ; dessein [m] ; schéma [m] ; résolution [f]
ลอบกัด[løpkat] (v) EN: backbite ; attack s.o. behind his back ; scheme behind one's back ; attack from behind  FR: attaquer à revers ; faire qqch. derrière le dos de qqn. ; médire de
แผน[phaēn] (n) EN: scheme ; plan ; method ; system ; pattern ; design ; blueprint  FR: plan [m] ; projet [m] ; plan d'action [m] ; intention [f] ; stratégie [f] ; schéma [m]
แผนการ[phaēnkān] (n) EN: scheme ; plan  FR: plan [m] ; planning [m] ; schéma [m]
แผนผัง[phaēnphang] (n) EN: diagram ; plan ; layout ; scheme ; plot  FR: plan [m] ; schéma [m] ; représentation [f] ; croquis [m] ; diagramme [m] ; organigramme [m]
ผัง[phang] (n) EN: plan ; scheme ; project ; diagram ; chart  FR: plan [m] ; tracé [m] ; schéma [m]
แปลน[plaēn] (n) EN: plan ; plot ; proposal ; scheme ; design  FR: plan [m] ; tracé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHEME S K IY1 M
SCHEMED S K IY1 M D
SCHEMEL SH EH1 M AH0 L
SCHEMER S K IY1 M ER0
SCHEMES S K IY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scheme (v) skˈiːm (s k ii1 m)
schemed (v) skˈiːmd (s k ii1 m d)
schemer (n) skˈiːmər (s k ii1 m @ r)
schemes (v) skˈiːmz (s k ii1 m z)
schemers (n) skˈiːməz (s k ii1 m @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
概形[gài xíng, ㄍㄞˋ ㄒㄧㄥˊ, ] scheme (in algebraic geometry), #679,532 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schema {n} | Schemata {pl}; Schemen {pl} | nach Schema Fscheme | schemes | according to the book [Add to Longdo]
Schemel {m}footstool [Add to Longdo]
Schemel {m} | Schemel {pl}stool | stools [Add to Longdo]
schemenhaft; unwirklich {adj}unreal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みんみん[minmin] (adv,n) (on-mim) seeing through another person's scheme (e.g. lies and flattery) [Add to Longdo]
カラースキーム[kara-suki-mu] (n) color scheme; colour scheme [Add to Longdo]
コード構成[コードこうせい, ko-do kousei] (n) {comp} coding scheme [Add to Longdo]
コード体系[コードたいけい, ko-do taikei] (n) {comp} code; coding scheme [Add to Longdo]
シェーマ[shie-ma] (n) scheme (ger [Add to Longdo]
スキーム[suki-mu] (n) scheme [Add to Longdo]
ポンジー[ponji-] (n) Ponzi scheme [Add to Longdo]
リストラ策[リストラさく, risutora saku] (n) restructuring scheme [Add to Longdo]
悪計[あっけい;あくけい(ok), akkei ; akukei (ok)] (n) plot; trick; evil scheme [Add to Longdo]
画策;劃策[かくさく, kakusaku] (n,vs) plan; scheme; program formulation; programme formulation; maneuver; manoeuvre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コード構成[コードこうせい, ko-do kousei] coding scheme [Add to Longdo]
コード体系[コードたいけい, ko-do taikei] code, coding scheme [Add to Longdo]
概念スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] conceptual scheme [Add to Longdo]
符号体系[ふごうたいけい, fugoutaikei] code, coding scheme [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scheme
   n 1: an elaborate and systematic plan of action [syn: {scheme},
      {strategy}]
   2: a statement that evades the question by cleverness or
     trickery [syn: {dodge}, {dodging}, {scheme}]
   3: a group of independent but interrelated elements comprising a
     unified whole; "a vast system of production and distribution
     and consumption keep the country going" [syn: {system},
     {scheme}]
   4: an internal representation of the world; an organization of
     concepts and actions that can be revised by new information
     about the world [syn: {schema}, {scheme}]
   5: a schematic or preliminary plan [syn: {outline}, {schema},
     {scheme}]
   v 1: form intrigues (for) in an underhand manner [syn: {scheme},
      {intrigue}, {connive}]
   2: devise a system or form a scheme for

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top