ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schema

S K IY1 M AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schema-, *schema*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
schematic(adj) เกี่ยวกับแผนผัง, See also: เกี่ยวกับแบบแผน, เกี่ยวกับโครงการ, เกี่ยวกับแผนการ
schematic(n) แผนผัง, See also: แบบแผน, โครงการ, แผนการ
schematically(adv) เกี่ยวกับแผนผัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
schematic(สคีแมท'ทิค) adj.,n.เกี่ยวกับ (แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ) ., See also: schematically adv., Syn. plan

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
schemaเค้าร่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
schematicแผนภาพเค้าร่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
schema(n) รูปแบบ
schemata(uniq) โครงสร้างทางความรู้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
schemaThe different character typologies are represented schematically in figure one.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบีบรัด[kān bīp-rat] (n) FR: coupe [f] ; réduction [m] ; schéma [m]
โครง[khrōng] (n) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan  FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
โครงการ[khrōngkān] (n) EN: plan ; project ; program ; scheme  FR: plan [m] ; projet [m] ; programme [m] ; mission [f] ; dessein [m] ; schéma [m] ; résolution [f]
แผน[phaēn] (n) EN: scheme ; plan ; method ; system ; pattern ; design ; blueprint  FR: plan [m] ; projet [m] ; plan d'action [m] ; intention [f] ; stratégie [f] ; schéma [m]
แผนการ[phaēnkān] (n) EN: scheme ; plan  FR: plan [m] ; planning [m] ; schéma [m]
แผนผัง[phaēnphang] (n) EN: diagram ; plan ; layout ; scheme ; plot  FR: plan [m] ; schéma [m] ; représentation [f] ; croquis [m] ; diagramme [m] ; organigramme [m]
ผัง[phang] (n) EN: plan ; scheme ; project ; diagram ; chart  FR: plan [m] ; tracé [m] ; schéma [m]
รูปแบบ[rūpbaēp] (n) EN: format ; style ; form ; pattern ; type  FR: format [m] ; forme [f] ; style [m] ; schéma [m]
รูปแบบกลวิธี[rūpbaēp konlawithī] (n, exp) EN: tactical pattern  FR: schéma tactique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHEMA S K IY1 M AH0
SCHEMAS S K IY1 M AH0 Z
SCHEMATA S K IH0 M AE1 T AH0
SCHEMATIC S K IH0 M AE1 T IH0 K
SCHEMATICS S K IH0 M AE1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
schema (n) skˈiːmə (s k ii1 m @)
schemas (n) skˈiːməz (s k ii1 m @ z)
schemata (n) skˈiːmətə (s k ii1 m @ t @)
schematic (j) skˈɪmˈætɪk (s k i1 m a1 t i k)
schematically (a) skˈɪmˈætɪkliː (s k i1 m a1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schema {n} | Schemata {pl}; Schemen {pl} | nach Schema Fscheme | schemes | according to the book [Add to Longdo]
schematisch {adj}diagrammatic [Add to Longdo]
schematisch {adj}schematic [Add to Longdo]
schematisch {adv}schematically [Add to Longdo]
schematisieren | schematisierend | schematisiert | schematisiertto schematize | schematizing | schematized | schematizes [Add to Longdo]
schematisierenddiagraming [Add to Longdo]
schematisiertediagramed [Add to Longdo]
schematisierteschemed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スキーマ[suki-ma] (n) schema [Add to Longdo]
スキマティク図[スキマティクず, sukimateiku zu] (n) {comp} schematic [Add to Longdo]
回路図[かいろず, kairozu] (n) circuit diagram; schematic [Add to Longdo]
回路図記号[かいろずきごう, kairozukigou] (n) {comp} schematic symbol [Add to Longdo]
図解(P);圖解(oK)[ずかい, zukai] (n,vs,adj-no) schematic; schema; illustration; explanatory diagram; (P) [Add to Longdo]
図式[ずしき, zushiki] (n,adj-no) diagram; graph; schema; (P) [Add to Longdo]
模式図[もしきず, moshikizu] (n) schematic diagram [Add to Longdo]
曼荼羅;曼陀羅[まんだら, mandara] (n) mandala; Buddhist visual schema of the enlightened mind [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スキーマ[すきーま, suki-ma] schema [Add to Longdo]
スキマティク図[スキマティクず, sukimateiku zu] schematic [Add to Longdo]
回路図[かいろず, kairozu] circuit diagram, schematic [Add to Longdo]
回路図記号[かいろずきごう, kairozukigou] schematic symbol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 schema
   n 1: an internal representation of the world; an organization of
      concepts and actions that can be revised by new information
      about the world [syn: {schema}, {scheme}]
   2: a schematic or preliminary plan [syn: {outline}, {schema},
     {scheme}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top