ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scamper

S K AE1 M P ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scamper-, *scamper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scamper(vi) รีบวิ่งก้าวถี่ๆ (มักใช้กับเด็กหรือสัตว์ตัวเล็กๆ), See also: วิ่งเล่นเร็วๆ, Syn. hasten, speed, hurry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scamper(สแคม'เพอะ) vi.,n. (การ) วิ่งอย่างรีบเร่ง,ไปอย่างรีบเร่ง,วิ่งเล่น,กระโดดโลดเต้น., Syn. scurry, scuttle, rush

English-Thai: Nontri Dictionary
scamper(n) การวิ่งเล่น,การวิ่งหนี
scamper(vi) วิ่งเล่น,วิ่งหนี,กระโดดโลดเต้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scamperThe boys scampered in all directions at the sight of their teacher.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกย[kōi] (v) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper

CMU English Pronouncing Dictionary
SCAMPER S K AE1 M P ER0
SCAMPERED S K AE1 M P ER0 D
SCAMPERING S K AE1 M P ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scamper (v) skˈæmpər (s k a1 m p @ r)
scampers (v) skˈæmpəz (s k a1 m p @ z)
scampered (v) skˈæmpəd (s k a1 m p @ d)
scampering (v) skˈæmpərɪŋ (s k a1 m p @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疾走[jí zǒu, ㄐㄧˊ ㄗㄡˇ, ] scamper; scurry, #59,677 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逸走[いっそう, issou] (n,vs) escape; scud; scamper away [Add to Longdo]
疾走[しっそう, shissou] (n,vs) sprint; dash; scampering; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scamper
   n 1: rushing about hastily in an undignified way [syn:
      {scamper}, {scramble}, {scurry}]
   v 1: to move about or proceed hurriedly; "so terrified by the
      extraordinary ebbing of the sea that they scurried to
      higher ground" [syn: {scurry}, {scamper}, {skitter},
      {scuttle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top