ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

savage

S AE1 V AH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -savage-, *savage*
Possible hiragana form: さう゛ぁげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
savage(adj) โหดร้าย, See also: ดุร้าย, รุนแรง, โกรธจัด, Syn. uncivilized, barbaric, crude
savagely(adv) อย่างป่าเถื่อน, See also: อย่างหยาบคาย, อย่างโหดร้าย, Syn. cruelly, viciously, indecently
savagery(n) ความดุร้าย, See also: ความป่าเถื่อน, ความโหดร้าย, ความโหดเหี้ยม, ความทารุณ, Syn. cruelty, ferocity, inhumanity, violence
savageness(n) ความป่าเถื่อน, See also: ความโหดร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
savage(แซฟ'วิจฺ) adj. ดุร้าย,ป่าเถื่อน,โหดร้าย,โหดเหี้ยม,ทารุณ,เหมือนคนบ้า,โกรธจัด,หยาบคาย,รุนแรง, See also: savagely adv. savageness n., Syn. barbarous, wild, inhuman
savagery(แซฟ'วิจเจอรี) n. ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ, Syn. cruelty, ferocity, barbarity

English-Thai: Nontri Dictionary
savage(adj) ป่าเถื่อน,ดุร้าย,โหดร้าย,ทารุณ,หยาบคาย
savage(n) คนป่าเถื่อน,คนเถื่อน,คนโหดเหี้ยม,คนอำมหิต
savageness(n) ความป่าเถื่อน,ความอำมหิต,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ
savagery(n) ความป่าเถื่อน,ความอำมหิต,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
savageA savage tribe lived there in those days.
savageHe demanded that the savage dog be kept tied up.
savageHe is quite a savage.
savageHis head had been shattered by a savage blow from some heavy weapon.
savageIn culture, they are on the same plane as savages.
savageMusic has charms to soothe a savage breast.
savageThe primitive man was frightened at the sight of a savage beast.
savageThere are still some savage tribes on that island.
savageThe savage in man is never quite eradicated.
savageThe savage robbed me of my precious jewels and ran away.
savageThe young man who has not wept is a savage, and the old man who will not laugh is a fool.
savageYears of resistance to misfortune ended when the settlers' village was overcome by the savages and their hopes and lives came to the bitter end.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถื่อน(adj) wild, See also: savage, fierce, barbarous, Syn. ไม่มีอารยธรรม, ดุร้าย, หยาบคาย, โหดร้าย, รุนแรง, Example: ในกัมพูชาก็รู้ๆ กันอยู่ว่าเป็นแดนปืนเมืองเถื่อนโอกาสจะเกิดความรุนแรงขึ้นนั้นย่อมสูงกว่าที่อื่น, Thai Definition: ห่างไกลจากที่อยู่ของคน, ห่างไกลจากความเจริญ
ความเหี้ยมโหด(n) cruelness, See also: savage, brutality, mercilessness, Syn. ความดุร้าย, ความทารุณ, Example: นักศึกษาเดินขบวนใหญ่ไปยังกลางกรุงย่างกุ้งประท้วงความเหี้ยมโหดของตำรวจต่อเหตุการณ์เมื่อวานนี้, Thai Definition: การที่ไม่มีใจกรุณา
ความโหด(n) ruthlessness, See also: savage, brutality, cruelness, Syn. ความอำมหิต, ความร้ายกาจ, Example: การปฏิบัติการครั้งนี้แสดงถึงความโหดความอำมหิตของอาชญากร
ป่าเถื่อน(adj) barbarous, See also: savage, uncivilized, brutal, Example: พวกนี้ไม่ใช่แขกขาวเหมือนก่อนอีกแล้ว กลายเป็นนักก่อการร้ายเหี้ยมโหดป่าเถื่อน, Thai Definition: โหดร้ายอย่างผู้ไร้อารยธรรม, ไม่เจริญ
ทมิฬ(adj) cruel, See also: savage, ruthless, vicious, fierce, wicked, heartless, Syn. ดุร้าย, ร้ายกาจ, Example: โจรใจทมิฬฆ่าแม้กระทั่งคนท้องแก่
คนเถื่อน(n) barbarian, See also: savage, Syn. คนป่า, คนดง, คนดอย, Example: ความกลัวของคนเถื่อนที่ถึงกับนั่งไหว้รูปปั้นนั้น ไม่ใช่ความโง่เขลาแต่อย่างใด, Thai Definition: คนที่อยู่ในป่าในดงซึ่งห่างไกลความเจริญ
คนป่าเถื่อน(n) barbarian, See also: savage, Syn. คนเถื่อน, Example: จิตใจของเขายังเป็นพวกคนป่าเถื่อนอยู่จึงโหดเหี้ยมขนาดนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ยังไม่เจริญ, คนไร้อารยธรรม
อนารยชน(n) barbarian, See also: savage, Syn. คนเถื่อน, คนดิบ, คนป่าเถื่อน, Example: คนกลุ่มนี้ชอบทำตัวเป็นอนารยชนที่ไม่มีการพัฒนาเลย, Thai Definition: คนที่ยังไม่เจริญ
อนารยธรรม(n) barbarism, See also: savagery, baseness, Syn. ความต่ำช้า, ความป่าเถื่อน, Ant. ความเจริญ, Thai Definition: ความไม่เจริญทางจิตใจ ความไร้ศีลธรรม เพราะความไม่รู้บาปบุญคุณโทษ
เหี้ยมโหด(adv) brutally, See also: savagely, atrociously, ruthlessly, cruelly, Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, อำมหิต, โหด, เหี้ยมเกรียม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: เขาปฏิบัติกับเธออย่างเหี้ยมโหดผิดมนุษย์, Thai Definition: อย่างแข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุ[du] (adj) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious  FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
เหี้ยมโหด[hīemhōt] (adj) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel  FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมโหด[hīemhōt] (adv) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly  FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
คนป่า[khon pā] (n, exp) EN: savage ; wild man  FR: sauvage [m]
คนป่าเถื่อน[khon pā theūoen] (n) EN: savage  FR: sauvage [m]
ป่า[pā] (adj) EN: wild ; savage ; barbarous  FR: sauvage
ป่าเถื่อน[pātheūoen] (adj) EN: savage ; wild ; barbarous ; uncivilized ; brutal  FR: sauvage ; farouche
ร้าย[rāi] (v) EN: be fierce ; be ferocious ; be cruel ; be savage ; be wild ; be vicious
ร้ายกาจ[rāikāt] (adj) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; savage ; wild; vicious  FR: très méchant ; féroce
ตลกคะนอง[talok khanøng] (x) EN: crack jokes ; wild comical ; mettlesome joke; savage joke

CMU English Pronouncing Dictionary
SAVAGE S AE1 V AH0 JH
SAVAGE S AE1 V IH0 JH
SAVAGED S AE1 V IH0 JH D
SAVAGES S AE1 V AH0 JH AH0 Z
SAVAGES S AE1 V IH0 JH IH0 Z
SAVAGELY S AE1 V IH0 JH L IY0
SAVAGERY S AE1 V IH0 JH EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
savage (v) sˈævɪʤ (s a1 v i jh)
savaged (v) sˈævɪʤd (s a1 v i jh d)
savages (v) sˈævɪʤɪz (s a1 v i jh i z)
savagely (a) sˈævɪʤliː (s a1 v i jh l ii)
savagery (n) sˈævɪʤriː (s a1 v i jh r ii)
savageness (n) sˈævɪʤnəs (s a1 v i jh n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶残[xiōng cán, ㄒㄩㄥ ㄘㄢˊ, / ] savage; cruel; fierce, #13,770 [Add to Longdo]
凶残[xiōng cán, ㄒㄩㄥ ㄘㄢˊ, / ] savage, #13,770 [Add to Longdo]
猖狂[chāng kuáng, ㄔㄤ ㄎㄨㄤˊ, ] savage; furious, #19,284 [Add to Longdo]
暴行[bào xíng, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄥˊ, ] savage act; outrage; atrocity, #19,473 [Add to Longdo]
野人[yě rén, ㄧㄝˇ ㄖㄣˊ, ] savage people, #28,706 [Add to Longdo]
蛮荒[mán huāng, ㄇㄢˊ ㄏㄨㄤ, / ] savage; wild; uncivilized territory, #48,813 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
荒ぶる[あらぶる, araburu] (v5r,vi) (arch) (See 荒ぶる神) to be savage; to be wild; to be unruly [Add to Longdo]
殺伐[さつばつ, satsubatsu] (adj-na,n) bloodthirsty; brutal; savage [Add to Longdo]
蕃夷[ばんい, ban'i] (n) savages; barbarians [Add to Longdo]
蕃族;蛮族[ばんぞく, banzoku] (n) savage tribe [Add to Longdo]
蕃地[ばんち, banchi] (n) savage land [Add to Longdo]
蛮夷[ばんい, ban'i] (n) barbarian; savage [Add to Longdo]
蛮人;蕃人[ばんじん, banjin] (n) savage; barbarian; aboriginal [Add to Longdo]
蛮的[ばんてき, banteki] (adj-na) savage; barbarous; rustic [Add to Longdo]
蛮民[ばんみん, banmin] (n) savage people [Add to Longdo]
蛮勇[ばんゆう, banyuu] (n) foolhardiness; recklessness; savage valour; savage valor; brute courage; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 savage
   adj 1: (of persons or their actions) able or disposed to inflict
       pain or suffering; "a barbarous crime"; "brutal
       beatings"; "cruel tortures"; "Stalin's roughshod
       treatment of the kulaks"; "a savage slap"; "vicious
       kicks" [syn: {barbarous}, {brutal}, {cruel}, {fell},
       {roughshod}, {savage}, {vicious}]
   2: wild and menacing; "a pack of feral dogs" [syn: {feral},
     {ferine}, {savage}]
   3: without civilizing influences; "barbarian invaders";
     "barbaric practices"; "a savage people"; "fighting is crude
     and uncivilized especially if the weapons are
     efficient"-Margaret Meade; "wild tribes" [syn: {barbarian},
     {barbaric}, {savage}, {uncivilized}, {uncivilised}, {wild}]
   4: marked by extreme and violent energy; "a ferocious beating";
     "fierce fighting"; "a furious battle" [syn: {ferocious},
     {fierce}, {furious}, {savage}]
   n 1: a member of an uncivilized people [syn: {savage},
      {barbarian}]
   2: a cruelly rapacious person [syn: {beast}, {wolf}, {savage},
     {brute}, {wildcat}]
   v 1: attack brutally and fiercely
   2: criticize harshly or violently; "The press savaged the new
     President"; "The critics crucified the author for
     plagiarizing a famous passage" [syn: {savage}, {blast},
     {pillory}, {crucify}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top