ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

satisfy

S AE1 T AH0 S F AY2   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satisfy-, *satisfy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satisfy(vi) ้ตอบสนองความต้องการ, Syn. content, cheer, delight, rejoice
satisfy(vt) ทำให้พอใจ, See also: ทำให้สุขใจ, Syn. content, cheer, delight, rejoice
satisfy(vt) ทำให้แน่ใจ
satisfy(vt) ชดเชย (ทางกฎหมาย), See also: ชำระหนี้, Syn. repay, disburse
satisfy of(phrv) ทำให้มั่นใจใน, See also: ทำให้แน่ใจในเรื่อง
satisfying(adj) ซึ่งสนองความพอใจ, See also: อิ่มใจ, เบิกบานใจ, Syn. comforting, gratifying, pleasing
satisfying(n) การทำให้พึงพอใจ
satisfyingly(adv) อย่างพึงพอใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satisfy(แซท'ทิสไฟ) vt.,vi. ทำให้พอใจ,สนองความพอใจ,ทำให้จุใจ,ทำให้แน่ใจ,แก้ปัญหา,ขจัด,ชำระหนี้,ชดเชย,ทดแทน, See also: satisfiable adj. satisfier n. satisfyingly adv., Syn. repay, pay, disburse

English-Thai: Nontri Dictionary
satisfy(vt) ทำให้จุใจ,ทำให้พอใจ,ทำให้หนำใจ,ทำให้สมปรารถนา
dissatisfy(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่จุใจ,ทำให้ไม่อิ่ม,ทำให้ไม่ถูกใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satisfyสอดคล้องกับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
satisfy an obligationชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satisfyA piece of bread was not enough to satisfy his hunger.
satisfyHe was zealous in satisfying his employer.
satisfyHis explanation that a solution would take time didn't satisfy anyone.
satisfyI don't know how to satisfy his need for constant attention.
satisfyI know that if we discuss it, we can find a solution that will satisfy both of us.
satisfyIt is by no means easy to satisfy everyone.
satisfyIt is difficult to satisfy everyone.
satisfyNo amount of wealth can satisfy a covetous man. Not all the treasure in the world makes him happy.
satisfyNothing but a full apology would satisfy him.
satisfyOur policy is to satisfy our customers.
satisfyThe company always strives to satisfy its customers.
satisfyThe food the restaurant offered us was so cold and salty that it was far from satisfying.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าตากรรมการ(v) satisfy the committee, Example: นางงามที่พี่แอ๊ะส่ง ส่วนใหญ่เข้าตากรรมการทั้งนั้น, Thai Definition: ทำดีเพียงเล็กน้อยแต่มีคนเห็น, มีจุดเด่นสะดุดตาผู้พิจารณาตัดสิน, Notes: (ปาก)
สะใจ(v) satisfy, See also: content, gratify, Syn. หนำใจ, สมใจ, สาแก่ใจ, Ant. แค้น, คับแค้นใจ
น่าพึงพอใจ(v) satisfy, See also: content, please, assuage, gratify, indulge, sate, slake, Syn. น่าพอใจ, Example: การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจของผู้ใช้งาน
เข้าตา(v) satisfy, See also: like, please, Syn. ถูกใจ, ถูกอกถูกใจ, Example: งานออกแบบของมือสมัครเล่นเข้าตาผู้ตัดสินทุกคน, Thai Definition: รู้สึกพอใจหรือชอบใจจากลักษณะที่เห็น
พอใจ(v) satisfy, See also: be pleased, be content, Syn. พึงใจ, สมใจ, Example: หัวหน้าพอใจการทำงานของสุนทรมาก, Thai Definition: ได้ตามที่ต้องการ, ได้ตามที่ประสงค์
พึงตา(v) please, See also: satisfy with, Thai Definition: พอตา, เหมาะตา
พึงพอใจ(v) please, See also: satisfy, Syn. พึงใจ, พอใจ, ถูกใจ, Example: เขาพึงพอใจกับการปรนนิบัติพัดวีของภรรยาคนใหม่มาก, Thai Definition: เกิดความรู้สึกถูกใจหรือพอใจต่อสิ่งนั้น
สมใจอยาก(v) satisfy, See also: have one's wish gratified, satisfy one's wish, fulfill one's aspiration, be satisfied, Syn. สมใจนึก, สมใจคิด, Example: เขาได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมใจอยากแล้วในสมัยนี้, Thai Definition: ได้ผลดังที่ตั้งใจไว้, ได้ผลดังที่ต้องการ
สาแก่ใจ(v) satisfy, See also: gratify, Syn. สาใจ, สมใจ, สะใจ, สาสมใจ, Example: วิทย์รู้สึกสาแก่ใจที่เห็นสีหน้าม้านอย่างคนหน้าแตกของหล่อน, Thai Definition: รู้สึกหนำใจหรือสมใจอยากที่ได้เห็นได้ทำเช่นนั้น
หนำใจ(v) satisfy, See also: fulfill, Syn. พอใจ, สาแก่ใจ, สมใจ, Example: เขาทานอาหารคาวจนหนำใจแล้วจึงเปลี่ยนไปทานของหวานต่อ, Thai Definition: มากจนพอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดใจ[khatjai] (v) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease  FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
พอใจ[phøjai] (v) EN: satisfy ; be pleased ; be content ; be satisfied ; approve  FR: être satisfait ; être content
รมย์[rom] (adj) EN: delightful ; satisfying ; pleasing ; amusing  FR: plaisant ; agréable
สมใจ[somjai] (v) EN: be satisfied with ; content oneself with ; achieve one 's purpose ; be satisfying
สบอารมณ์[sop ārom] (v, exp) EN: satisfy ; please
สบอารมณ์[sop ārom] (adj) EN: satisfying ; pleasing
ทันกับความต้องการ[than kap khwām tǿngkān] (v, exp) EN: satisfy demand

CMU English Pronouncing Dictionary
SATISFY S AE1 T AH0 S F AY2
SATISFY S AE1 T IH0 S F AY2
SATISFYING S AE1 T IH0 S F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satisfy (v) sˈætɪsfaɪ (s a1 t i s f ai)
satisfying (v) sˈætɪsfaɪɪŋ (s a1 t i s f ai i ng)
satisfyingly (a) sˈætɪsfaɪɪŋliː (s a1 t i s f ai i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
意にかなう;意に適う;意に叶う[いにかなう, inikanau] (exp,v5u) to satisfy (one); to meet (one's) desire [Add to Longdo]
応じる[おうじる, oujiru] (v1,vi) to respond; to satisfy; to accept; to comply with; to apply for; (P) [Add to Longdo]
応ずる[おうずる, ouzuru] (vz,vi) (1) (See 応じる) to answer; to respond; to meet; (2) to satisfy; to accept; (P) [Add to Longdo]
喜がる[よがる, yogaru] (v5r) to satisfy oneself; to feel satisfied; to be proud [Add to Longdo]
興味本位[きょうみほんい, kyoumihon'i] (adj-na,adj-no) (just) out of curiosity; (just) in order to satisfy one's curiosity; aimed chiefly at amusing; sensational (e.g. magazine) [Add to Longdo]
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting [Add to Longdo]
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]
小気味よい[こきみよい, kokimiyoi] (adj-i) delightful; satisfying; gratifying; clever; neat; gloating [Add to Longdo]
条件が揃う[じょうけんがそろう, joukengasorou] (exp,v5u) to satisfy the requirements [Add to Longdo]
条件を満たす;条件を充たす[じょうけんをみたす, joukenwomitasu] (exp,v5s) to meet the requirements; to satisfy the conditions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 satisfy
   v 1: meet the requirements or expectations of [syn: {satisfy},
      {fulfill}, {fulfil}, {live up to}] [ant: {fall short of}]
   2: make happy or satisfied [syn: {satisfy}, {gratify}] [ant:
     {dissatisfy}]
   3: fill or meet a want or need [syn: {meet}, {satisfy}, {fill},
     {fulfill}, {fulfil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top