ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

satisfactory

S AE2 T AH0 S F AE1 K T R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satisfactory-, *satisfactory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satisfactory(adj) น่าพอใจ, See also: เป็นที่น่าพอใจ, สาแก่ใจ, Syn. gratifying, rewarding, satisfying, useful, Ant. dissatisfactory
satisfactory(adj) เพียงพอ, Syn. adequate, enough, sufficient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satisfactory(แซททิสแฟค'ทอรี) adj. พอใจ,สาแก่ใจ,หนำใจ,จุใจ,แน่ใจ,ชดเชย,ถ่ายบาป., See also: satisfactorily adv., Syn. gratifying
unsatisfactory(อันแซท'ทิสแฟค'ทะรี) adj. ไม่พอใจ,ไม่เพียงพอ,ผิดหวัง., See also: unsatisfactorily adv. -S.disappointing, faulty

English-Thai: Nontri Dictionary
satisfactory(adj) จุใจ,เป็นที่พอใจ,หนำใจ,สาแก่ใจ
unsatisfactory(adj) ไม่น่าพอใจ,ผิดหวัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satisfactory evidenceพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อฟังได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satisfactoryEither of them is satisfactory to me.
satisfactoryEverything came out satisfactory through your good offices.
satisfactoryEverything turned out satisfactory.
satisfactoryFor these patients, surgical treatment is far from being satisfactory.
satisfactoryHe is, on the whole, a satisfactory.
satisfactoryHe is, on the whole, a satisfactory student.
satisfactoryHer explanation is by no means satisfactory.
satisfactoryHis answer is not altogether satisfactory to us.
satisfactoryHis answer was far from satisfactory.
satisfactoryHis explanation is by no means satisfactory.
satisfactoryHis explanation is far from satisfactory.
satisfactoryHis explanation was by no means satisfactory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มธุ(adj) pleasant, See also: satisfactory, delightful, Syn. น่าพอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าพอใจ[nāphøjai] (adj) EN: agreeable ; satisfactory  FR: agréable
อย่างดี[yāng dī] (adj) EN: good quality ; decent ; satisfactory ; favorable  FR: de bonne qualité ; bien fait

CMU English Pronouncing Dictionary
SATISFACTORY S AE2 T AH0 S F AE1 K T R IY0
SATISFACTORY S AE2 T IH0 S F AE1 K T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satisfactory (j) sˌætɪsfˈæktəriː (s a2 t i s f a1 k t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆满[yuán mǎn, ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ, / 滿] satisfactory, #5,420 [Add to Longdo]
称心[chèn xīn, ㄔㄣˋ ㄒㄧㄣ, / ] satisfactory; agreeable, #36,446 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zufrieden stellend; zufriedenstellend {adj} (für=satisfactory (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
シャバい;しゃばい[shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring [Add to Longdo]
意に満たない[いにみたない, inimitanai] (exp) unsatisfactory [Add to Longdo]
遺憾[いかん, ikan] (adj-na,n) regrettable; unsatisfactory; (P) [Add to Longdo]
御の字[おんのじ, onnoji] (n) most satisfactory [Add to Longdo]
好調[こうちょう, kouchou] (adj-na,n,adj-no) favourable; favorable; promising; satisfactory; in good shape; (P) [Add to Longdo]
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting [Add to Longdo]
思わしい[おもわしい, omowashii] (adj-i) suitable; satisfactory; desirable [Add to Longdo]
思わしくない[おもわしくない, omowashikunai] (adj-i) disappointing; unsatisfactory; unsuitable [Add to Longdo]
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 satisfactory
   adj 1: giving satisfaction; "satisfactory living conditions";
       "his grades were satisfactory" [ant: {unsatisfactory}]
   2: meeting requirements; "the step makes a satisfactory seat"
     [syn: {satisfactory}, {acceptable}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top