ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

satire

S AE1 T AY2 ER0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satire-, *satire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satire[N] การเหน็บแนม, See also: การเสียดสี, การเย้ยหยัน, การถากถาง, Syn. parody, spoof, farce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satire(แซท'ไทเออะ) n. การเหน็บแนม,การเสียดสี,การเย้ยหยัน,การถากถาง,เรื่องเหน็บแนม,เรื่องเสียดสี,บทประพันธ์เหน็บแนมหรือเสียดสี, See also: satiric (al) (ซะเทอ'ริเคิล) adj. satiricalness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
satire(n) การเหน็บแนม,การเสียดสี,เรื่องเสียดสี,เรื่องถากถาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satireการเสียดสี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Satireล้อเลียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whether meant as satire orjoke,ภาพล้อเลียนหรือภาพตลกโปกฮา Portrait of a Beauty (2008)
Yeah. It's a satire.ใช่ มันเป็นการเสียดสี Sex and the City 2 (2010)
It's just this could be the best satire on the Upper East Side since "bonfire of the vanities."ของอัปเปอร์อีสไซด์ที่ยอดเี่ยี่ยมเลย ตั้งแต่ "bonfire of the vanities." The Wrong Goodbye (2011)
It's... it's a scathing social satire about everyone I know, including you.มันเสียดสีสังคมน่ะ เกี่ยวกับหลายๆคนที่ฉันรู้จัก รวมถึงนายด้วย Beauty and the Feast (2011)
It's a-- it's a scathing social satire about everyone I know.มันเป็นหนังสือเสียดสีสังคมอย่างรุนแรง เกี่ยวกับทุกคนที่ผมรู้จัก The Jewel of Denial (2011)
It's a satire of my entire life and everyone I know, and if it's released,มันเสียดสีชีวิตทั้งชีวิตของผม และทุกคนที่ผมรู้จัก, และถ้ามันถูกปล่อยออกมา The Jewel of Denial (2011)
It's a satire of my entire life and everyone I know.มันเป็นเรื่องล้อเลียนชีวิตของผม และคนรู้จัก Memoirs of an Invisible Dan (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satireHe was not aware that the praise was a satire in disguise.
satireThe play is a satire on the political world.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดกดัน[v.] (daēkdan) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire   FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
ประชด[v.] (prachot) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; use insulting language   FR: être sarcastique

CMU English Pronouncing Dictionary
SATIRE    S AE1 T AY2 ER0
SATIRES    S AE1 T AY2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satire    (n) sˈætaɪər (s a1 t ai @ r)
satires    (n) sˈætaɪəz (s a1 t ai @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Satire {f}satire [Add to Longdo]
Satire {f}; Spottrede {f}skit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サタイア[, sataia] (n) {comp} satire [Add to Longdo]
戯評[ぎひょう, gihyou] (n) humorous comments; humourous comments; sarcastic remarks; cartoon; caricature; satire [Add to Longdo]
皮肉[ひにく, hiniku] (adj-na,n,adj-no) cynicism; sarcasm; irony; satire; (P) [Add to Longdo]
風刺(P);諷刺[ふうし, fuushi] (n,vs,adj-no) satire; irony; sarcasm; (P) [Add to Longdo]
籠もる(P);籠る;篭る;隠る[こもる, komoru] (v5r,vi) (1) (uk) to seclude oneself; to be confined in; (2) to be filled (e.g. with emotion, satire, etc.); to be heavy (with); (3) to be stuffy; (4) to be implied; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
風刺[ふうし, fuushi] Satire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 satire
   n 1: witty language used to convey insults or scorn; "he used
      sarcasm to upset his opponent"; "irony is wasted on the
      stupid"; "Satire is a sort of glass, wherein beholders do
      generally discover everybody's face but their own"--
      Jonathan Swift [syn: {sarcasm}, {irony}, {satire}, {caustic
      remark}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top