ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sanction

S AE1 NG K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sanction-, *sanction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sanction(n) การอนุมัติ, See also: การอนุญาตเป็นทางการ, Syn. approval, permit, permission, Ant. refusal, rejection
sanction(n) การสนับสนุน, See also: การช่วยเหลือ
sanction(vt) อนุมัติ, See also: เห็นด้วย, อนุญาต, ยินยอมให้
sanction(vt) ลงโทษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sanction(แซงคฺ'เชิน) n. การลงโทษ,การอนุญาตเป็นทางการ,สิ่งที่สนับสนุนการกระทำ,บทลงโทษ,การให้สัตยาบัน. vt. ลงโทษ,อนุญาต,อนุมัติ,เห็นด้วย,ยอมให้,ให้สัตยาบัน., See also: sanctionable adj. sanctioner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sanction(n) การอนุญาต,การอนุมัติ,การรับรอง,การลงโทษ
sanction(vt) ยอมให้,อนุมัติ,อนุญาต,รับรอง,ลงโทษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sanction๑. ทางบังคับ, วิธีการบังคับ๒. การอนุมัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanctionทางบังคับ, วิธีการบังคับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sanction๑. ทางบังคับ, วิธีการบังคับ๒. การให้ความเห็นชอบ, การยืนยันรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sanction, publicสภาพบังคับโดยมหาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sanctionทางบังคับ [เศรษฐศาสตร์]
Sanctionวิธีการบังคับ [เศรษฐศาสตร์]
sanctionการคว่ำบาตร (ในกรอบสหประชาชาติ) " หมายถึง มาตรการลงโทษที่คณะมนตรีความมั่นคง ใช้ต่อประเทศสมาชิกที่มีการกระทำที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติ รวมทั้งเป็นภัยต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศโดยการจำกัด หรือห้ามประเทศสมาชิกอื่น ๆ ติดต่อในด้านต่าง ๆ (เช่น ด้านการค้า การคมนาคมขนส่ง) อย่างเป็นทางการกับประเทศนั้น ๆ เพื่อบีบบังคับให้มีการปฏิบัติตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคง มาตรการห้ามการ ติดต่อเหล่านี้ บางครั้งเรียกว่า ปิดล้อม (embargo) เช่น ปิดล้อมด้านอาวุธ ปิดล้อมด้านการค้า เป็นต้น " [การทูต]
Sanctionsการบังคับตามกฎระหว่างประเทศ หมายถึงการที่หลาย ๆ ชาติได้ลงมติใช้มาตรการบังคับหรือจูงใจพร้อม ๆกันเพื่อบังคับให้ชาติหนึ่งที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ทำการยับยั้ง (Desist) หรือยินยอมให้มีการชี้ขาดตัดสิน (Adjudication) หรือกล่าวอย่างสั้น ๆ แซ็งชั่นก็คือ หนทางที่บังคับพันธกรณีทางกฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมายเรื่องแซ็งชั่นนี้ กฎบัตรสหประชาชาติได้กล่าวไว้ในบทที่ 7 ข้อ 41 และ 42 มีข้อความดังนี้ ?ข้อ 41 คณะมนตรีความมั่นคงอาจวินิจฉัยว่า จะต้องใช้มาตรการอันใดอันไม่มีการใช้กำลังอาวุธ เพื่อยังผลให้เกิดแก่คำวินิจฉัยของคณะมนตรี และอาจเรียกร้องให้สมาชิกแห่งสหประชาชาติใช้มาตรการเช่นว่านั้น มาตรการเหล่านี้อาจรวมถึงการตัดสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการคมนาคมทางรถไฟ ทางทะเล ทางอากาศ ทางไปรษณีย์โทรเลข ทางวิทยุ และวิถีทางคมนาคมอย่างอื่นโดยสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน และการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต ข้อ 42 หากคณะมนตรีความมั่นคงพิจารณาเห็นว่ามาตรการที่บัญญัติไว้ในข้อ 41 น่าจะไม่เพียงพอ หรือได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เพียงพอ คณะมนตรีก็อาจดำเนินการใช้กำลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดินเช่นที่เห็นจำเป็น เพื่อธำรงไว้ หรือสถาปนากลับคืนมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การดำเนินการเช่นว่านี้ อาจรวมถึงการแสดงแสนยานุภาพ การปิดล้อม และการปฏิบัติอย่างอื่นโดยกำลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดินของบรรดาสมาชิกแห่งสหประชาชาติ [การทูต]
Sanctions, Administrativeข้อบังคับทางปกครอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sanctionIt is improper to impose sanctions upon the union.
sanctionIt is necessary to obtain the sanction of the authorities to enter this building.
sanctionThat requires the sanction of the government.
sanctionThe U. N. moved to impose sanctions.
sanctionThe U.S. government is to impose two of the sanctions against those countries.
sanctionUnless Japan eliminates its unfair tariffs, the U.S. will impose sanctions.
sanctionUnless Japan eliminates those barriers, the U, S, will take sanctions.
sanctionUnless Japan eliminates those unfair tariffs, the U.S. will impose sanctions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัณฑกรรม(n) penalty, See also: sanction, punishment, Syn. การทำโทษ, Thai Definition: ทัณฑ์สถานหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารและกฎหมายว่าด้วยวินัยตำรวจ คือ ให้ทำงานโยธา งานสุขาภิบาล หรืองานอื่นของราชการ เพิ่มจากหน้าที่ประจำซึ่งตนจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว หรือปรับให้อยู่เวรยามนอกจากหน้าที่ประจำ, Notes: (สันสกฤต), (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อาญา[āyā] (n) EN: punishment ; sanction ; penalty  FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
บทลงโทษ[botlongthōt] (n) EN: penalty ; penalty provision ; penal provision ; penal clause  FR: sanction [f]
การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ[kān khwambāt thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic sanctions  FR: sanction économique [f]
การลงโทษ[kān longthōt] (n) EN: sanction ; punishment ; scourge  FR: sanction [f]
การปิดล้อมทางเศรษฐกิจ[kān pitløm thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic sanctions ; boycott ; embargo  FR: sanctions économiques [fpl] ; embargo [m]
การแซงค์ชั่น[kān saēngchan] (n) EN: sanction
ลงทัณฑ์[longthan] (v) EN: punish ; penalize ; chasten ; put under a bond of good behaviour  FR: punir ; sanctionner
ลงโทษ[longthōt] (v) EN: punish ; penalize ; chastise  FR: punir ; sanctionner ; châtier (litt.)
แซงค์ชั่น[saēngchan] (v) EN: sanction

CMU English Pronouncing Dictionary
SANCTION S AE1 NG K SH AH0 N
SANCTIONS S AE1 NG K SH AH0 N Z
SANCTION'S S AE1 NG K SH AH0 N Z
SANCTIONED S AE1 NG K SH AH0 N D
SANCTIONS' S AE1 NG K SH AH0 N Z
SANCTIONING S AE1 NG K SH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sanction (v) sˈæŋkʃən (s a1 ng k sh @ n)
sanctions (v) sˈæŋkʃənz (s a1 ng k sh @ n z)
sanctioned (v) sˈæŋkʃənd (s a1 ng k sh @ n d)
sanctioning (v) sˈæŋkʃənɪŋ (s a1 ng k sh @ n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maßnahme {f} | Maßnahmen {pl}sanction | sanctions [Add to Longdo]
Sanktion {f}; Zustimmung {f}; Erlaubnis {f} | seine Erlaubnis für etw. gebensanction | to give one's sanction to sth. [Add to Longdo]
Sanktion {f}; Zwangsmaßnahme {f} [pol.] | Sanktionen {pl}; Zwangsmaßnahmen {pl}sanction | sanctions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンクション[sankushon] (n) sanction [Add to Longdo]
解除[かいじょ, kaijo] (n,vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P) [Add to Longdo]
軍事制裁[ぐんじせいさい, gunjiseisai] (n) military sanction [Add to Longdo]
経済制裁[けいざいせいさい, keizaiseisai] (n) economic sanctions [Add to Longdo]
決裁[けっさい, kessai] (n,vs) sanction; approval; (P) [Add to Longdo]
裁可[さいか, saika] (n,vs) sanction; approval [Add to Longdo]
裁許[さいきょ, saikyo] (n,vs) sanction; approval [Add to Longdo]
准許[じゅんきょ, junkyo] (n) approval; sanction [Add to Longdo]
制裁[せいさい, seisai] (n,vs) restraint; sanctions; punishment; (P) [Add to Longdo]
正式の歴史[せいしきのれきし, seishikinorekishi] (n) offical history (e.g. a state sanctioned account of history subject to revision when the government changes) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sanction
   n 1: formal and explicit approval; "a Democrat usually gets the
      union's endorsement" [syn: {sanction}, {countenance},
      {endorsement}, {indorsement}, {warrant}, {imprimatur}]
   2: a mechanism of social control for enforcing a society's
     standards
   3: official permission or approval; "authority for the program
     was renewed several times" [syn: {authority},
     {authorization}, {authorisation}, {sanction}]
   4: the act of final authorization; "it had the sanction of the
     church"
   v 1: give sanction to; "I approve of his educational policies"
      [syn: {approve}, {O.K.}, {okay}, {sanction}] [ant:
      {disapprove}, {reject}]
   2: give authority or permission to
   3: give religious sanction to, such as through on oath;
     "sanctify the marriage"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top