ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sanatorium

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sanatorium-, *sanatorium*
Possible hiragana form: さなとりうん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sanatorium(n) โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง, See also: สถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วย, Syn. health resort, sanatorium, hospital

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sanatorium(แซนนะทอ'เรียม) n. โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง (เช่นวัณโรคหรือโรคจิต) ,สถานพักฟื้นของผู้ป่วย pl. sanatoriums,sanatoria

English-Thai: Nontri Dictionary
sanatorium(n) สถานพักฟื้นผู้ป่วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sanatoriumสถานพยาบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanatorium; sanitariumสถานอนามัย, สถานรักษาโรค, สถานพักฟื้น, สถานบำรุงสุขภาพ, สถานส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานที่พักฟื้น(n) sanatorium, See also: convalescent hospital
สถานพักฟื้น(n) sanitarium, See also: sanatorium, convalescent hospital, Syn. ที่พักฟื้น, Example: เขาต้องเข้าไปอยู่ในสถานพักฟื้นเป็นเวลา 6 เดือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สถานที่พักฟื้น[sathānthī phakfeūn] (n, exp) EN: sanatorium

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sanatorium (n) sˌænətˈɔːrɪəʳm (s a2 n @ t oo1 r i@ m)
sanatoriums (n) sˌænətˈɔːrɪəʳmz (s a2 n @ t oo1 r i@ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heilanstalt {f} | Heilanstalten {pl}sanatorium | sanatoriums [Add to Longdo]
Sanatorium {n}; Heilanstalt {f} | Sanatorien {pl}; Heilanstalten {pl}sanatorium; sanitarium [Am.]; sanitorium [Am.] | sanatoriums; sanatoria; sanitariums [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サナトリウム[sanatoriumu] (n) sanatorium [Add to Longdo]
保養院[ほよういん, hoyouin] (n) sanatorium [Add to Longdo]
保養所[ほようじょ(P);ほようしょ, hoyoujo (P); hoyousho] (n) sanatorium; rest home; (P) [Add to Longdo]
療養所[りょうようじょ(P);りょうようしょ, ryouyoujo (P); ryouyousho] (n) sanatorium; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
療養所[りょうようじょ, ryouyoujo] Sanatorium [Add to Longdo]
療養所[りょうようじょ, ryouyoujo] Sanatorium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sanatorium
   n 1: a hospital for recuperation or for the treatment of chronic
      diseases [syn: {sanatorium}, {sanatarium}, {sanitarium}]
   2: pejorative terms for an insane asylum [syn: {Bedlam}, {booby
     hatch}, {crazy house}, {cuckoo's nest}, {funny farm}, {funny
     house}, {loony bin}, {madhouse}, {nut house}, {nuthouse},
     {sanatorium}, {snake pit}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top