ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sake

S EY1 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sake-, *sake*
Possible hiragana form: さけ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sake(n) ผลประโยชน์, Syn. advantage, benefit
sake(n) วัตถุประสงค์, See also: เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, Syn. cause, motive, reason
sake(n) เหล้าสาเก (ของญี่ปุ่น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sake(เซค) n. ผลประโยชน์,ความเห็นแก่.....วัตถุประสงค์,จุดมุ่งหมาย,มูลเหตุ,เหตุ,เหล้าสาเกของญี่ปุ่นทำจากข้าว., Syn. motive, purpose, aim
forsake(ฟอร์เซค') vt. {forsook,forsaken,forsaking,forsakes} ทอดทิ้ง,ละทิ้ง,เลิก., See also: forsaker n., Syn. renounce
forsaken(ฟอร์เซ'เคิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forsake. adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ซึ่งถูกละทิ้ง, See also: forsakenness n.
keepsake(คีพ'เซค) n. สิ่งเตือนใจ. -S.keat
namesake(เนม'เซค) n. ผู้มีชื่อเหมือนของคนอื่น,ผู้ที่มีชื่อเหมือนกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
sake(n) ประโยชน์,เหตุ,เป้าหมาย,ความเห็นแก่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
forsake(vt) ละทิ้ง,จากไป,ทิ้ง,ตัดขาด,เลิก,ทอดทิ้ง
forsaken(adj) ที่ถูกทอดทิ้ง,ที่ถูกละทิ้ง,ที่ถูกตัดขาด
forsaken(vt pp ของ) forsake
keepsake(n) ของที่ระลึก
namesake(n) คนชื่อซ้ำกับคนอื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sakeA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
sakeArt for art's sake.
sakeCheap sake makes you sick.
sakeDon't be angry with me, for I did it for your sake.
sakeFor appearances sake, I did it.
sakeFor God's sake don't tell it to anyone.
sakeFor God's sake tell me the truth.
sakeFor God's sake, tomorrow's left behind.
sakeFor goodness' sake, please be nice to him.
sakeFor the sake of children in need, we cooperated to collect donations.
sakeFor thy sake, tobacco, I would do anything but die.
sakeHe contributed a lot of money for the sake of art.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหล้าสาเก(n) sake, Count Unit: แก้ว, ขวด, Thai Definition: เหล้าของประเทศญี่ปุ่น
สาเก(n) sake, See also: saki, Syn. เหล้าสาเก, Example: ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดใหม่มีสาเกรสดีที่ต้องลิ้มลอง, Thai Definition: น้ำเมาที่ทำมาจากผลสาเก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นแก่[henkaē] (adv) EN: out of consideration for ; for the sake of  FR: par égard pour
ของชำร่วย[khøng chamrūay] (n, exp) EN: gift ; present ; keepsake ; small token of one's appreciation ; souvenir ; memento
ของที่ระลึก[khøng thīraleuk] (n, exp) EN: souvenir ; keepsake  FR: souvenir [m] ; article de souvenir [m]
แล้วกัน[laēokan] (interj) EN: what nuisance! ; really ; for Pete's sake  FR: bah ! ; ha ! ; bon !
ละทิ้ง[lathing] (v) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person  FR: abandonner ; déserter ; négliger
เพื่อความปลอดภัย[pheūa khwām pløtphai] (xp) EN: for safety ; for safety's sake ; as a precaution ; be on the safe side
เพื่อความยุติธรรม[pheūa khwām yuttitham] (xp) EN: for the sake of justice
ผละ[phla] (v) EN: leave ; part with ; desert ; separate ; forsake ; repel ; abandon  FR: s'en aller ; se détacher
พอเป็นพิธี[phø pen phithī] (x) EN: perfunctory ; token ; cursory ; for show ; formal ; for form's sake
ปล่อยเกาะ[plǿikǿ] (v) EN: leave ; abandon ; forsake

CMU English Pronouncing Dictionary
SAKE S EY1 K
SAKER S EY1 K ER0
SAKES S EY1 K S
SAKE'S S EY1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sake (n) sˈɛɪk (s ei1 k)
sakes (n) sˈɛɪks (s ei1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清酒[qīng jiǔ, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄡˇ, ] sake (Japanese rice wine), #48,442 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さけ, sake, sake , sake] (n) สุรา, เหล้า
酒や女[さけやおんな, sakeyaonna] (exp) สุรานารี
避ける[さける, sakeru] (vt) หลีกเลี่ยง, ออกห่าง, อย่าเข้าใกล้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
叫ぶ[さけぶ, sakebu] TH: ตะโกน  EN: to shout
叫ぶ[さけぶ, sakebu] TH: ร้องไห้โฮ  EN: to cry
叫ぶ[さけぶ, sakebu] TH: เรียกร้อง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sake {m} [cook.]saki; sake [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お酒;御酒[おさけ;ごしゅ(御酒), osake ; goshu ( o sake )] (n) (pol) (See 酒) alcohol; sake [Add to Longdo]
お情け;御情け[おなさけ, onasake] (n) (1) (See 情け) pity; (2) affection [Add to Longdo]
お神酒;御神酒[おみき, omiki] (n) (See 神酒) sacred wine or sake; sake offered to the gods [Add to Longdo]
お猪口;御猪口[おちょこ, ochoko] (n) (1) (uk) (See 猪口) small cup; sake cup; (2) cup-shaped [Add to Longdo]
お屠蘇[おとそ, otoso] (n) New Year's sake; spiced sake [Add to Longdo]
ぐい飲み;ぐい呑[ぐいのみ, guinomi] (n) (1) large sake cup; (n,vs) (2) gulping down a drink; taking a swig at something [Add to Longdo]
それ自体;其れ自体[それじたい, sorejitai] (n) in itself; the thing itself; this itself; for its own sake; per se [Add to Longdo]
ため桶;溜め桶;溜桶[ためおけ, tameoke] (n) (1) bucket (for carrying sake, soy sauce, etc.); (2) manure bucket; (3) rainwater bucket (for dousing fires) [Add to Longdo]
どぶ[dobu] (n) (abbr) (See 濁酒・どぶろく) unrefined sake [Add to Longdo]
の為に[のために, notameni] (aux) (uk) (See 為に) for the sake of; because; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
監査検討ファイル[かんさけんとうファイル, kansakentou fairu] audit-review file [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
叫び声[さけびごえ, sakebigoe] -Ruf, Aufschrei, Geschrei, Geheul [Add to Longdo]
叫ぶ[さけぶ, sakebu] -rufen, schreien, aufschreien [Add to Longdo]
左傾[さけい, sakei] linke_Gesinnung, linke_Tendenz [Add to Longdo]
斗酒[としゅ, toshu] Sake-Fass [Add to Longdo]
裂ける[さける, sakeru] einen_Spalt_bekommen, einen_Riss_bekommen, sich_spalten, zerreissen [Add to Longdo]
裂け目[さけめ, sakeme] -Riss, Sprung, -Spalt [Add to Longdo]
避ける[さける, sakeru] meiden, vermeiden, ausweichen [Add to Longdo]
[さけ, sake] Reiswein, alkoholisches_Getraenk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sake
   n 1: a reason for wanting something done; "for your sake"; "died
      for the sake of his country"; "in the interest of safety";
      "in the common interest" [syn: {sake}, {interest}]
   2: Japanese alcoholic beverage made from fermented rice; usually
     served hot [syn: {sake}, {saki}, {rice beer}]
   3: the purpose of achieving or obtaining; "for the sake of
     argument"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top