ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

said

S EH1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -said-, *said*, sai
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
said(vi) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ say
said(vt) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ say
said(adj) ที่กล่าวมา, See also: ดังกล่าว, Syn. aforesaid, forenamed, pronounced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aforesaid(อะฟอรฺ' เซด) adj. ดังที่กล่าวมาก่อน, Syn. said earlier
foresaid(ฟอร์'เซด) adj. ซึ่งได้กล่าวไว้ก่อนแล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
said(vt pt และ pp ของ) say
aforesaid(adj) ดังกล่าวมาแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
said67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
saidA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
saidA critic once said that if you saw my ballet paintings, you didn't have to go to a live performance.
said"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
saidA dog is a faithful animal, so it is said to be a friend of man.
saidAfter all is said and done, he was a first-rate novelist.
saidAfter completing his examination the doctor lifted his head up and said:
saidAfter I said such a thing to my boss, I am certain to lose my job.
saidAfter taking a drink of water, the Prime Minister said, "Ask away!"
saidAfter the summit, President Mitterand said that he dissociated himself from the statement.
saidAfter what you have said, I shall be careful.
saidA Japanese would not have said such a thing.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดังกล่าว[dang klāo] (x) EN: aforementioned ; as above ; as stated ; as mentioned above ; aforesaid  FR: comme mentionné ci-dessus ; supra
กล่าวกันว่า...[klāo kan wā …] (v, exp) EN: it is said that ...  FR: on raconte que ... ; il se dit que ...
เหล็กไหล[leklai] (n) EN: metal charm ; metal amulet ; mythical metal which melts like lead but is as hard as steel ; metal amulet said to melt at candle temperature
ลืมคำ[leūm kham] (v, exp) EN: forget what one has said  FR: oublier ce qu'on a dit
ตามกล่าว[tām klāo] (x) EN: as aforesaid  FR: comme susdit
ตามปาก[tām pāk] (x) EN: as said
ถอนคำพูด[thøn khamphūt] (v, exp) EN: retract ; retract one's words ; retract one's statement ; talk back what one has said ; eat one's words  FR: se rétracter ; ravaler ses paroles (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SAID S EH1 D
SAIDAN S EY1 D AH0 N
SAIDINER S EY1 D IH0 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
said (v) sˈɛd (s e1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赛义迪[Sài yì dí, ㄙㄞˋ ㄧˋ ㄉㄧˊ, / ] Said or Sayed (Arabic name), #103,363 [Add to Longdo]
史籀篇[shǐ zhòu piān, ㄕˇ ㄓㄡˋ ㄆㄧㄢ, ] said to be a school primer for writing the great seal script 大篆 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
最大[さいだい, saidai] (adj) ใหญ่ที่สุด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verabschiedetesaid good bye [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんがちょ;エンガチョ[engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
おみ[omi] (n) (1) (abbr) (col) (See 味噌) miso (usu. said by housewives); (2) miso soup [Add to Longdo]
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
かと言って[かといって, katoitte] (exp) (uk) having said that; on the other hand [Add to Longdo]
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal [Add to Longdo]
そうだ(P);そうです(P)[souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P) [Add to Longdo]
とは言うものの[とはいうものの, tohaiumonono] (exp) (uk) having said that; be that as it may; (P) [Add to Longdo]
とらの子;虎の子[とらのこ, toranoko] (n) (1) tiger cub; (2) treasure (as it is said that tigers treasure their young) [Add to Longdo]
と言う[という, toiu] (exp) (uk) said; called thus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャリアサイド[きゃりあさいど, kyariasaido] carrier-side [Add to Longdo]
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]
劇場並み[げきじょうなみ, gekijounami] theater quality (said of video) [Add to Longdo]
高精細度テレビ[こうせいさいどテレビ, kouseisaido terebi] High Definition Television, HDTV [Add to Longdo]
国際電気通信連合[こくさいでんきつうしんれんごう, kokusaidenkitsuushinrengou] International Telecommunication Union, ITU [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
国際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC) [Add to Longdo]
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
再度組み立て[さいどふくみたて, saidofukumitate] reassemble [Add to Longdo]
再読込み[さいどくこみ, saidokukomi] reload (a document, e.g.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
最大[さいだい, saidai] Maximum, groesste, hoechste [Add to Longdo]
祭壇[さいだん, saidan] Altar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 said
   adj 1: being the one previously mentioned or spoken of; "works
       of all the aforementioned authors"; "said party has
       denied the charges" [syn: {aforesaid(a)},
       {aforementioned(a)}, {said(a)}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 soothsay
 
 1. (-said, -saying) gaipten haber vermek, geleceği söylemek. soothsaying kehanet, falcılık.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top