ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sagely

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sagely-, *sagely*, sage
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sagely(adv) อย่างชาญฉลาด
sage(n) คนฉลาด, See also: นักปราชญ์, บัณฑิต, Syn. philosopher, savant, wise man
sage(adj) ฉลาด, See also: รอบรู้, ปราดเปรื่อง, Syn. philosophic
sage(n) เครื่องเทศอย่างหนึ่ง, See also: เสจ, Syn. ramona
usage(n) การใช้, See also: วิธีใช้, Syn. utilization
dosage(n) ปริมาณยาที่ใช้ต่อหนึ่งครั้ง, See also: ขนาดยา, Syn. dose, posology
visage(n) ใบหน้า, Syn. face
visage(n) สิ่งที่ปรากฎให้เห็น, See also: ลักษณะ, Syn. appearance
corsage(n) ช่อดอกไม้ (ที่ตกแต่งบนชุด), Syn. bouquet, posy
massage(n) การนวด, Syn. pressure
massage(vt) นวด, Syn. caress, press
message(n) ข่าวสาร, See also: ข่าวคราว, ข้อความ, สาร, Syn. new, document, letter, note
message(n) ประเด็น, See also: เนื้อความ, เนื้อหา, ความหมาย
passage(n) ทางผ่าน, See also: ทางเดิน
passage(n) ค่าโดยสารเรือ, Syn. fare
passage(n) การเดินทางทางน้ำ
passage(n) สิทธิการผ่าน, Syn. passport, permission
passage(n) การแลกเปลี่ยนติดต่อระหว่างบุคคล, Syn. communication
passage(n) ตอน, See also: ส่วนบทความ, ข้อความ, บทความ, ท่อนเพลง
passage(n) ความเจริญก้าวหน้า, Syn. progression, Ant. regression
passage(vi) ผ่าน, Syn. cross, pass
passage(vt) ผ่าน, Syn. passing, transference, transmission
presage(n) ลางสังหรณ์, Syn. augur, forecast, predict
sausage(n) ไส้กรอก, Syn. salami
envisage(vt) คาดการณ์, Syn. foresee
envisage(vt) จินตนาการ, Syn. imagine
envisage(vt) พิจารณา, Syn. consider, contemplate
massager(n) ผู้นวด
misusage(n) การใช้ในทางที่ผิด, Syn. malapropism
sageness(n) ความฉลาด
newsagent(n) ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ, See also: ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, Syn. newsdealer, paper shop
sagebrush(n) พืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในจำพวก Artemisia
passageway(n) ทางผ่าน, See also: เฉลียง, Syn. access, corridor, hall, passage
surplusage(n) ส่วนที่ล้นหรือเกิน, Syn. overflow, surplus
back passage(n) ประตูหลัง (คำเลี่ยงพูดถึงรูทวารหนัก), See also: ช่องทวารหนัก, Syn. intestine, rectum
massage parlor(n) สถานอาบอบนวด, Syn. brothel
sausage jockey(sl) ชายรักร่วมเพศ
get the message(idm) เข้าใจความหมาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: เข้าใจสิ่งที่กล่าวมา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sagely (a) sˈɛɪʤliː (s ei1 jh l ii)
sage (n) sˈɛɪʤ (s ei1 jh)
sages (n) sˈɛɪʤɪz (s ei1 jh i z)
usage (n) jˈuːsɪʤ (y uu1 s i jh)
dosage (n) dˈousɪʤ (d ou1 s i jh)
usages (n) jˈuːsɪʤɪz (y uu1 s i jh i z)
visage (n) vˈɪzɪʤ (v i1 z i jh)
corsage (n) kˈɔːsˈaːʒ (k oo1 s aa1 zh)
dosages (n) dˈousɪʤɪz (d ou1 s i jh i z)
massage (v) mˈæsaːʒ (m a1 s aa zh)
message (n) mˈɛsɪʤ (m e1 s i jh)
passage (n) pˈæsɪʤ (p a1 s i jh)
presage (n) prˈɛsɪʤ (p r e1 s i jh)
presage (v) prˈɪsˈɛɪʤ (p r i1 s ei1 jh)
sausage (n) sˈɒsɪʤ (s o1 s i jh)
visaged (j) vˈɪzɪʤd (v i1 z i jh d)
visages (n) vˈɪzɪʤɪz (v i1 z i jh i z)
corsages (n) kˈɔːsˈaːʒɪz (k oo1 s aa1 zh i z)
dressage (n) drˈɛsaːʒ (d r e1 s aa zh)
envisage (v) ˈɪnvˈɪzɪʤ (i1 n v i1 z i jh)
massaged (v) mˈæsaːʒd (m a1 s aa zh d)
massages (v) mˈæsaːʒɪz (m a1 s aa zh i z)
messages (n) mˈɛsɪʤɪz (m e1 s i jh i z)
passages (n) pˈæsɪʤɪz (p a1 s i jh i z)
presaged (v) prˈɪsˈɛɪʤd (p r i1 s ei1 jh d)
presages (n) prˈɛsɪʤɪz (p r e1 s i jh i z)
presages (v) prˈɪsˈɛɪʤɪz (p r i1 s ei1 jh i z)
sausages (n) sˈɒsɪʤɪz (s o1 s i jh i z)
envisaged (v) ˈɪnvˈɪzɪʤd (i1 n v i1 z i jh d)
envisages (v) ˈɪnvˈɪzɪʤɪz (i1 n v i1 z i jh i z)
ill-usage (n) ˈɪl-jˈuːzɪʤ (i1 l - y uu1 z i jh)
newsagent (n) njˈuːzɛɪʤənt (n y uu1 z ei jh @ n t)
newsagents (n) njˈuːzɛɪʤənts (n y uu1 z ei jh @ n t s)
passageway (n) pˈæsɪʤwɛɪ (p a1 s i jh w ei)
sage-green (n) sˈɛɪʤ-grˈiːn (s ei1 jh - g r ii1 n)
passageways (n) pˈæsɪʤwɛɪz (p a1 s i jh w ei z)
sausage-dog (n) sˈɒsɪʤ-dɒg (s o1 s i jh - d o g)
sausage-dogs (n) sˈɒsɪʤ-dɒgz (s o1 s i jh - d o g z)
sausage-meat (n) sˈɒsɪʤ-miːt (s o1 s i jh - m ii t)
sausage-roll (n) sˌɒsɪʤ-rˈoul (s o2 s i jh - r ou1 l)
sausage-rolls (n) sˌɒsɪʤ-rˈoulz (s o2 s i jh - r ou1 l z)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abusage(อะบิว' เซจ) n. การใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือย, ศัพท์ที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
blood sausagen. ไส้กรอกที่มีเลือดหมูมาก,ทำให้มีสีเข้ม.
corsage(คอร์ซาจฺ') n. เสื้อรัดอกของหญิง,เสื้อยกทรง,ช่อดอกไม้ที่ประดับที่ส่วนหน้าอกหรือที่เอวหรือที่ไหล่ของเสื้อสตรี, Syn. retinue
dressage(เดรส'ซิจฺ) n. ศิลปะหรือวิธีการฝึกม้า
electomassagen. การนวดด้วยไฟฟ้า
envisage(เอนวิซ'ซิจฺ) vt. คิด,มองเห็น,เผชิญหน้า,จ้องหน้า., See also: envisagement n. ดูenvisage, Syn. conceive
error messsageข้อความระบุความผิดพลาดหมายถึงข้อความที่เตือนบนจอภาพเพื่อบอกให้รู้ว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นมีอะไรผิด อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ใช้ใช้คำสั่งผิด หรือทำผิดขั้นตอน สำหรับเครื่องแมคอินทอช ถ้าเป็นความผิดรุนแรง อาจเห็นเป็นลูกระเบิดบนจอภาพ ในกรณีที่เป็นเช่นนี้ จะต้องเริ่มต้นใหม่หมด
massage(มะซาจฺ') v. การนวดกล้ามเนื้อ,เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อ., See also: massager, massagist n.
massage parlorn. โรงนวด,สถานบริการ (อาบ,อบ,นวด)
message(เมส'ซิจฺ) n. สาร,ข่าวสาร,ข่าวคราว,จุดหมายหรือคำพูดที่ฝากไปให้บุคคลอื่น,ความหมาย,ถ้อยคำ (โทรเลขหรือโทรศัพท์)
message boxกรอบแสดงข้อความหมายถึง ช่องหรือวินโดว์เล็ก ๆ ที่จะแสดงบนจอภาพ พร้อมด้วยข้อความบางอย่าง อาจเป็นคำถาม อาจเป็นข้อมูลให้เลือก หรืออาจเป็นคำเตือนก็ได้ คล้าย ๆ กับกรอบสนทนา (dialog box)
misusage(มิสยู`ซิจ) n. การใช้ในทางที่ผิด
passage(พาส'ซิจ) n. ข้อเขียน,การผ่าน,การข้าม
passagewayn. ทางผ่าน,ระเบียง
paysage(เพ'เซจ) n. ทัศนียภาพ,ทิวทัศน์
presage(เพรส'ซิจฺ) n. ลาง,ลางสังหรณ์,เครื่องแสดง,คำพยากรณ์,คำทำนาย. vt. บอกลาง,เป็นเครื่องแสดง,พยากรณ์,ทำนาย. vi. ทำนาย.
sage(เซจฺ) n. คนที่ฉลาดมาก,นักปราชญ์,บัณฑิต,พืชจำพวก Salvia adj. ฉลาดมาก,ปราดเปรื่อง,สุขุม,รอบคอบ, See also: sagely adv. sageness n., Syn. intellectual, pundit
sausage(ซอส'ซิจฺ) n. ไส้กรอก,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายไส้กรอก,กุนเชียง, Syn. minced pork, beef
usage(ยู'ซิจฺ,ยู'ซิจฺ) n. การใช้,ประโยชน์,ความเคยชิน,ประเพณี,ขนบธรรมเนียม
visage(วิซ'ซิจฺ) n. ใบหน้า (โดยเฉพาะของมนุษย์หน้า,ลักษณะ,สิ่งที่ปรากฎให้เห็น., See also: visaged adj. -S.appearance, aspect

English-Thai: Nontri Dictionary
corsage(n) เอวเสื้อสตรี,เสื้อยกทรง
massage(n) การนวด
massage(vt) นวด
message(n) ข่าวสาร,ความหมาย,ถ้อยคำ
passage(n) การข้าม,ทางเดิน,การผ่าน,ค่าโดยสาร,ข้อความ
passageway(n) ทางผ่าน,เฉลียง,ระเบียง
presage(n) ลาง,ความสังหรณ์ใจ,เครื่องแสดง,คำทำนาย,คำพยากรณ์
presage(vt) เป็นลาง,ทำนาย,เป็นเครื่องแสดง,ทำนาย,พยากรณ์
sage(adj) หลักแหลม,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,สุขุม,รอบคอบ
sage(n) บัณฑิต,ปราชญ์
sausage(n) กุนเชียง,ไส้กรอก
usage(n) การใช้,ธรรมเนียม,ประเพณี,ความเคยชิน,ประโยชน์
visage(n) หน้าตา,ใบหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public passageทางผ่านสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passage๑. ทางผ่าน๒. การผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passage cellเซลล์แพสเซจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
passage, air; tract, respiratoryทางเดินอากาศหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ airway ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory tract; passage, airทางเดินอากาศหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ airway ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sagenoid venationการเรียงเส้นใบแบบซาจีนอยด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
air passage; tract, respiratoryทางเดินอากาศหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ airway ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
budget messageสารนำเสนองบประมาณ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
messageสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
messageสาร, สาสน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
messageสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
messageสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
message, budgetสารนำเสนองบประมาณ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
massage, gingivalการนวดเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dosageขนาดใช้ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gingival massageการนวดเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
electromassageการนวดด้วยไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
innocent passageการผ่านน่านน้ำของรัฐอื่นโดยสุจริต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tract, respiratory; passage, airทางเดินอากาศหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ airway ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trade usageธรรมเนียมการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydromassageการนวดด้วยแรงน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
usageขนบธรรมเนียม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
usageขนบภาษา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
usageธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usage of tradeธรรมเนียมการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Error messages (Computer science)ข้อความระบุความผิดพลาด (คอมพิวเตอร์), Example: ข้อความระบุความผิดพลาด ซึ่งเป็นข้อความที่จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงภาพโดยอัตโนมัติ หรือที่พิมพ์ออกมาทางรายงาน เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น มีบางอย่างผิด จึงทำให้โปรแกรมไม่สามารถดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยเหตุผลบางประการ ซึ่งข้อความดังกล่าวจะเป็นลักษณะข้อความไม่ยาวมาก เพียงพอสำหรับระบุว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นที่ใด แต่ไม่ได้บอกว่าจะแก้ไขความผิดพลาดนั้นอย่างไร ดังนั้นประสบการณ์ในการทำงานจึงจำเป็นมากสำหรับค้นหาและแก้ไขความผิดพลาด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • 400 - Bad File Request
  ไวยากรณ์ (Syntax) ที่ใช้กับ URL นั้นมีข้อผิดพลาดเช่น มีการใส่ตัวอักษรเล็ก - ใหญ่สลับกัน หรืออาจจะมีการใช้เครื่องหมายต่างๆ ผิด
 • 403 - Forbidden/Access Denied
  ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูแฟ้มที่ร้องขอ การเข้าใช้งานต้องใช้รหัสผ่าน หรือโดเมนของผู้ใช้งานถูกปิดกั้นการใช้งาน หรือไฟล์อาจจะใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ภายในเท่านั้น
 • 404 - File Not Found
  เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถหาไฟล์ที่คุณต้องการได้ ซึ่งไฟล์นั้นอาจจะถูกย้ายไปที่อื่นหรือถูกลบไปแล้ว หรือคุณอาจจะใส่ URL หรือชื่อเอกสารผิด ถ้าคุณเจอปัญหานี้ให้ลองตรวจสอบชื่อที่ใส่ใน URL ว่าถูกต้องหรือไม่
 • 408 Request Timeout
  ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากการหยุดโหลดเว็บเพจก่อนที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลสำเร็จ ซึ่งอาจจะเกิดจากผู้ใช้ไปคลิกปุ่ม stop หรือปิดบราวเซอร์ หรือไปคลิกลิงค์ก่อนที่เว็บเพจนั้นจะโหลดขึ้นมา โดยมากมักจะเกิดตอนที่เซิร์ฟเวอร์ช้าหรือไฟล์มีขนาดใหญ่
 • 500 - Internal Error
  ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสาร HTML ได้เนื่องจากอาจมีปัญหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ วิธีแก้ไขคือ ให้คุณติดต่อผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ (Administrator)
 • 501 - Not Implemented
  เว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่รองรับรูปแบบ (Feature) ที่คุณต้องการ
 • 502 - Service Temporarily Overloaded
  เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก ให้ลองโหลดใหม่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้
 • 503 - Service Unavailable
  เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก หรือเว็บไซต์นั้นอาจจะย้ายไปแล้ว หรือคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแล้ว
 • Connection Refused by Host
  อาจจะเกิดจากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานเว็บไซต นั้นหรือใส่พาสเวิร์ดไม่ถูกต้อง
 • อ้างอิงจาก :
  ครรชิต มาลัยวงศ์. (2543). พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเยาวชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
  คูคิน, แดน และ วัง, วอลเลซ. (2539). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับอ่านสนุก (ชนินทร์ เชาวมิตร, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Unsolicited electronic mail messageจดหมายขยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Messageข้อความ [คอมพิวเตอร์]
  Error message (Computer science)ข้อความระบุความผิดพลาด (คอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]
  Electronic mail messageจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์]
  error messageข้อความระบุความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์]
  Administration & dosageการใช้และขนาด [TU Subject Heading]
  Chinese sausagesกุนเชียง [TU Subject Heading]
  Cookery (Chinese sausages)การปรุงอาหาร (กุนเชียง) [TU Subject Heading]
  Cookery (Sausages)การปรุงอาหาร (ไส้กรอก) [TU Subject Heading]
  Dosage formsรูปแบบยา [TU Subject Heading]
  Dressage testsการทดสอบการบังคับม้า [TU Subject Heading]
  Electronic mail messagesข้อความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
  Errors of usageการใช้ภาษาผิด [TU Subject Heading]
  Massage ; Massage therapyการนวด [TU Subject Heading]
  Massage for animalsการนวดสัตว์ [TU Subject Heading]
  Massage for childrenการนวดเด็ก [TU Subject Heading]
  Radiation dosageปริมาณการแผ่รังสี [TU Subject Heading]
  Radiotherapy dosageปริมาณรังสีที่ใช้รักษา [TU Subject Heading]
  Sausagesไส้กรอก [TU Subject Heading]
  Usageการใช้ภาษา [TU Subject Heading]
  Passageวัฏจักรของการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของเซลล์เมื่อเพาะเลี้ยงไว้ในห้องทดลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Web usage miningการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ [TU Subject Heading]
  Dosageปริมาณจ่ายสาร, ปริมาณป้อนสาร, Example: ดู Dose (Dose หมายถึง ปริมาณของสารที่ใช้ต่อหน่วยของน้ำที่ต้องการ บำบัด ) [สิ่งแวดล้อม]
  transit passageการเดินทางผ่าน [การทูต]
  Biliary Passageท่อทางเดินน้ำดีภายในตับ [การแพทย์]
  Birth Passageช่องทางคลอด [การแพทย์]
  Breast Massageการนวดเต้านม [การแพทย์]
  Cream, Massageครีมนวดหน้า [การแพทย์]
  Dosageขนาดยา [การแพทย์]
  Dosage Formsรูปแบบยาเตรียม [การแพทย์]
  Dosage Forms, Liquidยาเตรียมประเภทของเหลว,รูปแบบของยาน้ำ [การแพทย์]
  Dosage Forms, Pharmaceuticalยาเตรียมรูปต่างๆ [การแพทย์]
  Dosage Forms, Semi-Solidยาเตรียมประเภทกึ่งแข็ง [การแพทย์]
  Dosage Forms, Solidรูปแบบของยาเม็ด,ยาเตรียมประเภทของแข็ง [การแพทย์]
  Dosage Intervalช่วงระยะเวลาของการให้อินซูลินแต่ละครั้ง,ระยะระหว่างการให้ยาแต่ละครั้ง [การแพทย์]
  Dosage Regimenรับประทานยาให้ถูกวิธี,หลักการให้ยา [การแพทย์]
  Dosage Regimen, Dividedการจัดแบ่งขนาดยา [การแพทย์]
  Dosage Scheduleตารางการให้ยา [การแพทย์]
  Dosage, Fractionatedขนาดย่อยๆ [การแพทย์]
  Dosage, Optimumขนาดยาที่เหมาะสม [การแพทย์]
  Dosage, Single Dailyขนาดยาเหมาะที่จะใช้วันละครั้ง [การแพทย์]
  Dosage, Therapeuticขนาดที่ใช้ในการรักษา [การแพทย์]
  Messageสาร หรือข่าวสาร [การจัดการความรู้]
  Language Usageการใช้ภาษา [การแพทย์]
  Massageการนวด [การแพทย์]
  Massage, Digitalการนวดลูกตากดและปล่อยเป็นระยะ [การแพทย์]
  Massage, Retrogradeการนวดไล่จากปลายนิ้ว [การแพทย์]
  Messageสาร, ข่าวสาร [การแพทย์]
  Message, Physiologicalข่าวสารทางสรีรวิทยา [การแพทย์]

  English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
  get the messageรับรู้หรือมองเห็นสาระสำคัญ
  Man kann mit Sicherheit sagen, ...(phrase) ไม่มีความเสี่ยง และมีแนวโน้วสูงที่จะประสพความสำเร็จ
  passage piétonOne day, Jean Sot's mother wanted to go to town. "Now Jean," she said, "I want you to guard the door. "Yes, Mama," Jean Sot agreed. Jean's mother left for town. Jean waited and waited for her to get back. But she was gone a very long time. Jean got worried, and decided to look for her. But he remembered he had promised to guard the door. So Jean took the door off of its hinges and carried it on his back when he went to look for his mother. Along the way, Jean Sot saw some robbers coming along the path, carrying a heavy sack of money. Jean Sot was frightened. He adjusted the door on his back as best as he could and climbed up a nearby tree to wait for the robbers to go by. But the robbers stopped underneath the tree! They sat down and began to count their money. The chief robber counted out the money for each man, saying: "This is for you, and this is for you, and this is for you." "And that one's for me," Jean Sot cried. The robbers were startled. They looked around, but couldn't see anyone. The chief robber began counting again: "This is for you, and this is for you, and this is for you." Again, Jean Sot said: "That one's for me!" "Who is that?" called the chief robber. "I will wring his fool neck!" Jean Sot was so scared he began to shake, and the door fell off his back and down onto the robbers. "The Devil is throwing doors at us!" shouted one of the robbers. They were so frightened that all the robbers ran away without their money. So Jean Sot climbed down the tree, picked up the money and the door and took them home to his mother.
  Tu, was ich dir sage, und nicht, was ich selber tue![what I do] What I do
  usage of trade(n) ธรรมเนียมการค้า

  ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
  sageI was asked to give you a message.
  sageFor some reason the message text was corrupted, so I restored it before reading.
  sageWhat is the maximum dosage for an adult?
  sageThis world is but a place of passage.
  sageThere was a message for me, wasn't there?
  sage"Shall I take a message?" "No, thank you."
  sageThis car must have had tough usage.
  sageThis is the passage to the sea.
  sageThe distinction in usage between the two words is clear.
  sageGet your hot dachshund sausages!
  sageCould you teach me how people distinguish between these words in common usage?
  sage"Dachshund sausage" was a good name for the frankfurter.
  sageDo you have any messages for me?
  sageMay I take a message for him?
  sageThese quotations were effective in sending complex messages to his friends, because, in his day, people could quote from such authors with every expectation of being understood.
  sageToday, through radio and television, mass advertising can reach millions of people at one time with its messages.
  sageERROR: No message body!
  sageWe often use gestures to convey simple messages.
  sageHe sent back a message that everyone was well.
  sagePlease forward this message along with the seminar information to the appropriate managers in your firm.
  sageThe teacher interpreted the passage of the poem.
  sageHe sent a message by wireless.
  sageYou have a message here.
  sageI cannot understand this passage from the Bible for the life of me.
  sageToday, to send a telegram in the States to anywhere in the world, all you have to do is to give the message over the telephone.
  sageGive him the message when he comes back.
  sageHe has an eye for good English usage.
  sageHe abstracted a passage from the poem.
  sageI wired him a message of congratulation on his graduation.
  sageWould you like bacon or sausage?
  sageIt took me at least half an hour to get the message across to him in English.
  sageWatch your step, as the passageway is slippery.
  sageComputers are used to send messages by e-mail.
  sageI'll give him your message when he comes.
  sageDon't put your things in the passage.
  sageNo passage this way.
  sageTo give a definition of word is more difficult than to give an illustration of its usage.
  sageWould you like me to massage your chest?
  sageTokyo seems to have got the message from Washington.
  sageThe Vice-President transmitted the message by radio.
  sageThe newspaper extracted several passages from the speech.
  sageCan I take a message?
  sageThe message I received said, Please contact us at your convenience.
  sageThe following passage is a quotation from a well-known fable.
  sageEmphasise the message in that paragraph.
  sageI forget to give him the message.
  sageShe managed to back through the narrow passage.
  sageHe had to commit the whole message to memory.
  sageSum up the passage within 200 words.
  sageMother left me a message.

  Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
  ทางลับ(n) secret passageway, See also: hidden passage, Example: ทางลับของถ้ำสามารถทะลุไปอีกถ้ำหนึ่งได้
  สถานอาบอบนวด(n) massage parlor, Example: ท่านจะพบกับความวิจิตรตระการตาของสถานอาบอบนวดแบบใหม่, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: สถานบริการที่มีผู้หญิงทำหน้าที่นวดผ่อนคลายหลังการอาบน้ำ
  ช่องระบายอากาศ(n) air passage
  ส่งข่าวสาร(v) send word, See also: send a message, go and tell, report, Syn. ส่งสาร, Ant. รับข่าวสาร, Example: การใช้ดาวเทียมในการสื่อสาร ทำให้เราสามารถส่งข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น, Thai Definition: ส่งข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  สาสน์(n) message, See also: letter, word, tidings, Syn. สาสน, Example: กองบัญชาการทหารสูงสุดสัมพันธมิตรเอเชียอาคเนย์ได้ส่งสาสน์ให้ขบวนการเสรีไทยส่งคณะฑูตทหารออกไปเจรจาทางทหารที่ศรีลังกา, Thai Definition: จดหมายของประมุขของประเทศ หรือประมุขสงฆ์ที่ใช้ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
  เดินหนังสือ(v) deliver a message or a letters, See also: deliver a document, Example: หัวหน้าใช้เสมียนเดินหนังสือไปตึกโน้น, Thai Definition: เอาหนังสือไปส่ง
  วิทยุ(n) radio, See also: wireless, radio message, radio receiver, Example: เมื่อภรรยาของข้าพเจ้าทราบข่าวจากวิทยุและหนังสือพิมพ์ เธอก็เป็นลมแล้วฟื้นอยู่หลายครั้ง, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องเปลี่ยนคลื่นเสียงให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ออกสู่อากาศ
  รูปร่างหน้าตา(n) countenance, See also: appearance, expression, looks, visage, face, Example: หุ่นยนต์เหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคน
  วาดภาพ(v) imagine, See also: fancy, visualize, envisage, Syn. นึกภาพ, จินตนาการ, Example: ฉันไม่ได้เห็นเขามาหลายปี วาดภาพไม่ออกจริงๆ ว่าตอนนี้เขาหน้าตาเป็นยังไง, Thai Definition: นึกถึงหรือคาดเดาถึงลักษณะที่ยังไม่เห็น
  ส่งข่าว(v) send word, See also: send a message, go and tell, report, Syn. บอกข่าว, Example: หัวหน้าจัดเครื่องอำนวยความสะดวกไว้ให้พร้อมเพื่อเขียนข่าวหรือส่งข่าว, Thai Definition: ติดต่อบอกข่าว
  ส่งสาร(v) send a message, See also: send words, go and tell, Syn. ส่งข่าวสาร, Ant. รับสาร, Example: ท่านต้องส่งสารไปยังสัมพันธมิตรให้ระมัดระวังในการทิ้งระเบิด
  มเหสิ(n) great hermit, See also: great sage, Syn. ฤาษีใหญ่, Count Unit: องค์, Thai Definition: ผู้แสวงหาศีลาทิคุณอันยิ่งใหญ่, Notes: (บาลี)
  ทางคมนาคม(n) road, See also: way, path, course, thoroughfare, track, passage, Syn. ทางสัญจร, ถนน, ถนนหนทาง, Example: ทางคมนาคมถูกตัดขาดหมดเนื่องจากน้ำป่าไหลหลาก
  คิดในใจ(v) imagine, See also: conceive, conceptualize, conjure up, envisage, think up, visualize, Example: ฉันได้แต่คิดในใจ ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวเขาจะเสียใจ, Thai Definition: นึกคิดอยู่ในใจไม่แสดงเป็นคำพูดออกมา
  กุนเชียง(n) (Chinese) sausage, Example: อาหารเช้าคงจะไม่พ้นกุนเชียงกับปลาใส้ตันทอด, Count Unit: ข้าง, คู่, Thai Definition: ไส้กรอกจีน
  ข่าวสาร(n) information, See also: news, message, Syn. ข่าว, ประกาศ, ข้อมูล, Example: ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ช่วยให้เรารู้เรื่องต่างๆ ดีขึ้น, Count Unit: เรื่อง, ข่าว, ชิ้น, Thai Definition: คำบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นไปหรือรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ
  ข่าวคราว(n) news, See also: message, information, Syn. ข่าวสาร, ข้อมูล, ข่าว, Example: เราไม่ได้ข่าวคราวจากทางบ้านมาหลายเดือนแล้ว, Count Unit: เรื่อง, ข่าว, Thai Definition: คำบอกเล่าเรื่องทุกข์สุขความเป็นไปของชีวิต
  ข้อมูลร่วม(n) common data, See also: general data, ordinary message, Example: คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองผู้ใช้ที่มีความต้องการจะมีข้อมูลร่วมเพิ่มขึ้น
  ค่าพาหนะ(n) travelling expenses, See also: passage, Example: องค์การฯ จัดหาที่พักและออกค่าพาหนะจากที่พักไปที่ทำงานเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานดีเด่นของเรา
  ค่าโดยสาร(n) fare, See also: passage, Example: มีการประกาศว่ารถเมล์จะขึ้นค่าโดยสาร, Thai Definition: จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการยานพาหนะสาธารณะ
  เคล้น(v) massage, See also: rub, knead, Syn. นวด, คลึง, บีบ, Example: ชายชรารู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวจึงนอนให้หลานชายบีบเคล้นตามลำขาและน่อง, Thai Definition: บีบเน้นไปมา
  เค้าหน้า(n) face, See also: visage, appearance, countenance, look, Syn. โครงหน้า, รูปหน้า, หน้าตา, Example: เด็กคนนี้มีเค้าหน้าคุ้นๆ เหมือนใครก็นึกไม่ออกเสียที
  พระราชสาส์น(n) royal letter, See also: royal message, king's letter, Syn. จดหมาย, หนังสือ, Example: เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์เข้าเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, Count Unit: องค์, Thai Definition: จดหมายหรือหนังสือของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระบรมวงศานุวงศ์, Notes: (ราชา)
  ฟั้น(v) massage, See also: knead, squeeze (the flesh), Syn. เฟ้น, นวด, ขยำ, นวดเฟ้น, Thai Definition: ใช้มือบีบหรือกดเพื่อให้คลายจากความปวดเมื่อย
  เฟ้น(v) massage, Syn. นวด, บีบนวด, นวดเฟ้น, Example: ถ้ากล้ามเนื้อเป็นตะคริว ให้เฟ้นเบาๆ ด้วยอุ้งมือ, Thai Definition: ใช้มือบีบหรือกดเพื่อให้คลายจากอาการปวดเมื่อย
  มุนินทร์(n) sage, See also: great sage, Buddha, Syn. จอมนักปราชญ์, พระพุทธเจ้า
  มุนิ(n) ascetic, See also: sage, saint, priest, monk, hermit, holy man, wise man, intellectual, Syn. มุนี, นักปราชญ์, ฤษี, พระสงฆ์, Example: เขาถือว่าข้อความต่างๆ ในอุปนิษัทเป็นอุทานของมุนีที่เปล่งออกมาเป็นครั้งคราว, Thai Definition: ผู้บำเพ็ญตบะที่นุ่งห่มสีเหลือง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
  หน้า(n) face, See also: visage, countenance, mug, Example: ชายร่างใหญ่กำยำผู้นี้มีแผลเป็นที่หน้า แต่น้อยคนนักที่จะกล้าเรียกเขาว่า อ้ายหน้าบาก”, Count Unit: หน้า, Thai Definition: ส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง
  ลางสังหรณ์(n) presage, See also: premonition, presentiment, Syn. ลางบอกเหตุ, ลาง, Example: ฉันมีลางสังหรณ์ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้, Thai Definition: สิ่งที่มาดลใจ ทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้น
  วิญญู(n) sage, See also: scholar, savant, Syn. ผู้รู้แจ้ง, นักปราชญ์, ผู้รู้, Example: วิญญูย่อมใช้วิจารณญาณแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง, Count Unit: คน, Notes: (บาลี)
  วิทวัส(n) savant, See also: philosopher, sage, scholar, learned person, intelligent person, Syn. ผู้รู้, นักปราชญ์, ผู้มีปัญญา, Count Unit: คน, Notes: (สันสกฤต)
  วิทิต(n) sage, See also: scholar, learned person, savant, Syn. ผู้รู้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้คงแก่เรียน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
  วิทู(n) sage, See also: scholar, learned person, savant, expert, Syn. ผู้ฉลาด, ผู้รอบรู้, ผู้มีปัญญา, ผู้ชำนาญ, Count Unit: คน, Notes: (บาลี)
  สังหรณ์(v) forebode, See also: presage, have a premonition, Syn. สังหรณ์ใจ, Example: ผมสังหรณ์บางอย่างในใจว่า ผมอาจเป็นรายต่อไปที่ถูกทำร้าย, Thai Definition: รู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจ ทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้น
  สุธี(n) sage, See also: scholar, Syn. นักปราชญ์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนมีปัญญาหรือคนฉลาด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
  สีหน้า(n) countenance, See also: expression, face, visage, Syn. สีหน้าท่าทาง, Example: ถ้าสังเกตเห็นสีหน้าของเธอจะรู้ว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เธอพูด, Thai Definition: อารมณ์ที่ปรากฏบนใบหน้า
  ไส้กรอก(n) sausage, Example: เวลากินไส้กรอก อาจจะกินสดๆ หรือปิ้งย่างก่อนก็ได้, Count Unit: ดุ้น, อัน, ชิ้น, Thai Definition: ชื่ออาหารคาวชนิดหนึ่ง เอาเครื่องปรุงยัดในไส้หมูเป็นต้น
  หมอนวด(n) massager, See also: massagist, masseuse, masseur, Example: หมอนวดส่วนใหญ่มักเป็นคนชนบท มีอายุมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่จับเส้นและบีบเฟ้น ให้คนอื่นหายปวดเมื่อย
  เดินป้าย(v) deliver a document, See also: send messages, Syn. ส่งหนังสือ, Example: เจ้าคุณกลาโหมให้คนเดินป้ายไปหาหลวงเทพฯ
  ตัดทาง(v) destroy oneself, See also: obstruct the passage of, close a way or passage, Syn. ปิดทาง, Ant. เปิดทาง, Example: กฎหมายปิดป่าตัดทางทำมาหากินของพวกตัดไม้ทำลายป่าได้ทางหนึ่ง, Thai Definition: ทำให้หมดช่องทาง
  ตั้งท่า(v) foreshadow, See also: betoken, forebode, predict, indicate, portend, presage, prefigure, Syn. ตั้งเค้า, ส่อเค้า, Example: สถานการณ์ทางเศรษฐกิจตั้งท่าว่าจะดีขึ้นหลังปีใหม่นี้
  ตั้งท่า(v) foreshadow, See also: betoken, forebode, predict, indicate, portend, presage, prefigure, Syn. ตั้งเค้า, ส่อเค้า, Example: สถานการณ์ทางเศรษฐกิจตั้งท่าว่าจะดีขึ้นหลังปีใหม่นี้
  กล่อมมดลูก(v) massage with hot compress, See also: soothe the womb after delivery, Example: หลังคลอดแล้วหมอตำแยจะกล่อมมดลูกโดยประคบบริเวณท้อง, Thai Definition: เร่งให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นโดยการประคบบริเวณท้อง
  ตอน(clas) section, See also: section, part, passage, paragraph, division, Syn. ชุด, วรรค, ท่อน, ระยะ, Example: หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นภาษาไทย ตอนที่สองเป็นภาษาอังกฤษ, Count Unit: ตอน, Thai Definition: ลักษณนามเรียกส่วนที่ตัดออกหรือแบ่งออก
  ตอน(n) part, See also: portion, section, passage, paragraph, Syn. ส่วน, Example: ข้อความเชิงอรรถจะปรากฏอยู่ตอนท้ายของย่อหน้าหรืออยู่ที่บรรทัดล่างสุดของหน้ากระดาษแต่ละหน้า, Thai Definition: ส่วนหนึ่งๆ ที่แบ่งออกจากส่วนใหญ่
  ทวารเบา(n) urethra, See also: urinary organ, urinary passage, Syn. รูเยี่ยว, Example: ผู้ค้ายาเสพติดนำยาเสพติดเข้ามา โดยการซุกซ่อนในกระเป๋าถือ ในตะเข็บเสื้อผ้า ในทวารหนัก ทวารเบา เป็นต้น, Thai Definition: ช่องสำหรับถ่ายปัสสาวะออกจากร่างกาย
  ทวารทั้งเก้า(n) nine passages of the body, See also: nine openings of the body, nine entries of the body, Thai Definition: ช่องตามร่างกายทั้ง 9 ช่อง ได้แก่ ตา 2 หู 2 จมูก 2 ปาก 1 ทวารหนัก 1 ทวารเบา 1
  ทาง(n) way, See also: path, road, route, trail, passage, Syn. เส้นทาง, Example: ทางสายนี้จะพาพงศ์ตรงไปยังชายแดนเขมรได้, Count Unit: ทาง, สาย, เส้น, Thai Definition: แนวหรือพื้นที่สำหรับใช้สัญจร
  ทางสัญจร(n) thoroughfare, See also: passageway, Syn. ถนนหนทาง, ทาง, เส้นทาง, Example: สะพานไม้แข็งแรงที่ทอดข้าม เป็นทางสัญจรสำคัญของผู้คนที่อยู่ในซอยลึก, Count Unit: ทาง
  ทางผ่าน(n) passage way, See also: pass way, Example: ขอผมติดรถไปด้วยคนได้ไหม เพราะทางที่คุณกลับนั้นเป็นทางผ่านบ้านผมอยู่แล้ว

  Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
  แบบแผน[baēpphaēn] (n) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice  FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
  ใบหน้า[bainā] (n) EN: face ; visage  FR: visage [m]
  บานเช้าสีเหลือง[bānchao sī leūang] (n, exp) EN: Sage rose ; West indian holly
  บัณฑิต[bandit] (n) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage  FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
  บีบนวด[bīpnūat] (v, exp) EN: massage  FR: masser
  บอกฝาก[bøk fāk] (v, exp) FR: laisser un message
  บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
  บุกรุก[bukruk] (v) EN: attack ; commit aggression  FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
  ใช้กำลัง[chai kamlang] (v, exp) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle  FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
  ใช้การไม่ได้[chai kān mai dāi] (adj) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order  FR: inutilisable ; hors d'usage
  ใช้ความรุนแรง[chai khwām runraēng] (v, exp) FR: recourir à la force ; faire usage de la force
  ใช้แล้ว[chāi laēo] (adj) EN: used ; second-hand ; recycled  FR: usagé ; d'occasion ; de seconde main ; recyclé
  ใช้แล้วทิ้ง[chāi laēo thing] (adj) EN: throwaway ; disposable  FR: jetable ; à usage unique
  ใช้ไม่ได้[chai mai dāi] (adj) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)  FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
  ใช้ผิด[chai phit] (v, exp) EN: misuse ; misapply  FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
  ชำรุด[chamrut] (adj) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
  เช็ดหน้า[chet nā] (v, exp) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face  FR: essuyer le visage
  ช่อ[chø] (n) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; corsage  FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
  โฉมหน้า[chōmnā] (n) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind  FR: aspect [m] ; physionomie [m]
  ช่องระบายอากาศ[chǿng rabāi akāt] (n, exp) EN: air passage
  ชั่วคราว[chūakhrāo] (adj) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift  FR: temporaire ; passager ; provisoire
  ชั่วแล่น[chūalaen] (adj) EN: fleeting ; brief ; passing  FR: passager ; éphémère
  ชั่วแล่น[chūalaen] (adv) EN: momentarily ; for a while  FR: momentanément ; passagèrement
  ดำริ[damri] (v) EN: contemplate ; intend ; plan  FR: avoir l'intention de ; envisager
  เดินป้าย[doēnpāi] (v) EN: deliver a document ; send messages
  ด้นดั้น[dondan] (v) EN: penetrate; force one's way through  FR: forcer le passage
  ฝากข้อความ[fāk khøkhwām] (v, exp) EN: leave a message
  ห้ามผ่าน[hām phān] (n, exp) FR: passage interdit ; interdiction de passer
  หันหน้า[han nā] (v, exp) EN: turn one's head ; turn to face  FR: tourner le visage
  ห้องโดยสาร[hǿng dōisān] (n) EN: cabin  FR: cabine [f] ; cabine passagers [f]
  เอียงอาย[īeng-āi] (adj) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure  FR: timide ; modeste ; sage
  เอียงอาย[īeng-āi] (adv) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely  FR: timidement ; modestement ; sagement
  อีเมล = อีเมล์[īmēl = īmēn = īmēo] (n) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address  FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
  จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[jamkat jamnūan phūdōisān] (xp) EN: limit the number of passengers  FR: limiter le nombre de passagers
  จำนวนจุผู้โดยสาร[jamnūan ju phū dōisān] (n, exp) FR: nombre maximum de passagers [m] ; capacité maximale d'accueil [f]
  จำนวนผู้โดยสาร[jamnūan phūdōisān] (n, exp) EN: number of passengers  FR: nombre de passagers [m] ; nombre de voyageurs [m]
  จารีต[jārīt] (n) EN: convention ; custom ; tradition ; usage ; practice  FR: coutume [f] ; tradition [f] ; usage [m]
  จิตวิทยาการเรียนรู้[jittawitthayā kān rīenrū] (n, exp) EN: psychology of learning   FR: psychologie de l'apprentissage [f]
  จ้องดูหน้า[jøngdū nā] (v, exp) FR: dévisager
  จดข้อความไว้[jot khøkhwām wai] (v, exp) EN: take a message  FR: prendre un message
  การใช้[kān chai] (n) EN: usability  FR: utilisation [f] ; emploi [m] ; usage [m] ; maniement [m] ; manipulation [f]
  การใช้ภาษาไทย[kān chai phāsā Thai] (n, exp) EN: Thai language usage
  การใช้ผิด[kān chai phit] (n, exp) FR: mauvais usage [m] ; mésusage [m] (vx)
  การใช้ยา[kān chai yā] (n, exp) EN: use of medicine  FR: usage de médicaments [m]
  การฝึกงาน[kān feukngān] (n) EN: job training ; apprenticing ; skill development ; practical training  FR: apprentissage [m] ; stage [m] ; formation [f]
  การให้อาหาร[kān hai āhān] (n, exp) FR: alimentation [f] ; nourrissage [m]
  การให้สินบน[kān hai sinbon] (n, exp) EN: bribery  FR: corruption [f] ; graissage de patte [m] (fam.)
  การโกน[kān kōn] (n) FR: rasage [m] ; rasement [m] (vx)
  การลับ[kān lap] (n) FR: aiguisage m] ; aiguisement [m]
  การลงจอดของเครื่องบิน[kān long jøt khøng khreūangbin] (n, exp) EN: landing  FR: atterrissage [m]

  CMU English Pronouncing Dictionary
  SAGE S EY1 JH
  SAGES S EY1 JH IH0 Z
  USAGE Y UW1 S AH0 JH
  SAGER S EY1 G ER0
  OSAGE OW0 S EY1 JH
  SAGEN S AE1 G AH0 N
  USAGE Y UW1 S IH0 JH
  OSAGES OW0 S EY1 JH AH0 Z
  SAGERS S EY1 G ER0 Z
  LESAGE L EH1 S IH0 JH
  SAGE'S S EY1 JH AH0 Z
  DOSAGE D OW1 S AH0 JH
  USAGES Y UW1 S AH0 JH AH0 Z
  DOSAGE D OW1 S IH0 JH
  VISAGE V IH1 Z AH0 JH
  USAGES Y UW1 S IH0 JH IH0 Z
  MASSAGE M AH0 S AA1 ZH
  CORSAGE K AO0 R S AA1 ZH
  PASSAGE P AE1 S IH0 JH
  DOSAGES D OW1 S IH0 JH IH0 Z
  PRESAGE P R EH1 S IH0 JH
  PASSAGE P AE1 S AH0 JH
  MESSAGE M EH1 S IH0 JH
  MESSAGE M EH1 S AH0 JH
  SAUSAGE S AO1 S AH0 JH
  SAUSAGE S AO1 S IH0 JH
  GOSSAGE G AO1 S IH0 JH
  PRESAGES P R EH1 S IH0 JH IH0 Z
  PRESAGED P R EH1 S IH0 JH D
  SAUSAGES S AO1 S IH0 JH IH0 Z
  ENVISAGE EH0 N V IH1 Z IH0 JH
  BOROSAGE B AO1 R AH0 S IH0 JH
  MASSAGED M AH0 S AA1 ZH D
  MASSAGER M AH0 S AA1 ZH ER0
  MASSAGES M AH0 S AA1 ZH IH0 Z
  MESSAGES M EH1 S AH0 JH AH0 Z
  MESSAGES M EH1 S IH0 JH IH0 Z
  DRESSAGE D R EH0 S AA1 ZH
  PASSAGES P AE1 S IH0 JH IH0 Z
  PASSAGES P AE1 S AH0 JH AH0 Z
  MASSAGERS M AH0 S AA1 ZH ER0 Z
  SAGEBRUSH S EY1 JH B R AH2 SH
  ENVISAGES EH0 N V IH1 Z IH0 JH IH0 Z
  ENVISAGED EH0 N V IH1 Z IH0 JH D
  MESSAGEPAD M EH1 S AH0 JH P AE2 D
  PASSAGEWAY P AE1 S AH0 JH W EY2
  PASSAGEWAY P AE1 S IH0 JH W EY2

  Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
  信息[xìn xī, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, ] information; news; message, #383 [Add to Longdo]
  [liú, ㄌㄧㄡˊ, ] leave (message); to retain; to stay; to remain; to keep; to preserve, #1,038 [Add to Longdo]
  通道[tōng dào, ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ, ] (communications) channel; thoroughfare; passage, #2,944 [Add to Longdo]
  [shèng, ㄕㄥˋ, / ] holy; sacred; saint; sage, #3,017 [Add to Longdo]
  剂量[jì liàng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] dosage; prescribed dose of medicine, #4,776 [Add to Longdo]
  按摩[àn mó, ㄢˋ ㄇㄛˊ, ] massage, #4,828 [Add to Longdo]
  常用[cháng yòng, ㄔㄤˊ ㄩㄥˋ, ] in common usage, #5,718 [Add to Longdo]
  通行[tōng xíng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ, ] to go through; a passage through; in general use; a pass or laissez-passer; a license (to a computer account), #6,842 [Add to Longdo]
  设想[shè xiǎng, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to imagine; to assume; to envisage; tentative plan; to have consideration for, #7,020 [Add to Longdo]
  留言[liú yán, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ, ] to leave one's comments; to leave a message, #7,384 [Add to Longdo]
  使用权[shǐ yòng quán, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 使 / 使] usage rights, #7,625 [Add to Longdo]
  武术[wǔ shù, ㄨˇ ㄕㄨˋ, / ] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫, #8,387 [Add to Longdo]
  走廊[zǒu láng, ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, ] corridor; aisle; hallway; colonnade; passageway; piazza; veranda, #8,600 [Add to Longdo]
  [róu, ㄖㄡˊ, ] to knead; to massage; to rub, #8,614 [Add to Longdo]
  [Shùn, ㄕㄨㄣˋ, ] Shun (c. 22nd century BC), mythical sage and leader, #11,734 [Add to Longdo]
  圣人[shèng rén, ㄕㄥˋ ㄖㄣˊ, / ] saint; sage; refers to Confucius 孔子; the current reigning Emperor, #12,027 [Add to Longdo]
  的士[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, ] taxi (loanword, originally Hong Kong usage); also called 出租車|出租车 or 出租汽車|出租汽车, #12,198 [Add to Longdo]
  诸葛亮[Zhū gě Liàng, ㄓㄨ ㄍㄜˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] Zhuge Liang (181-234), military leader and Prime Minister of Shu Han 蜀漢|蜀汉 during the Three Kingdoms period; the main hero of the fictional Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义, where he is portrayed as a sage and military genius, #13,603 [Add to Longdo]
  西服[xī fú, ㄒㄧ ㄈㄨˊ, 西] suit; western-style clothes (historical usage), #14,377 [Add to Longdo]
  用法[yòng fǎ, ㄩㄥˋ ㄈㄚˇ, ] usage, #14,727 [Add to Longdo]
  沿用[yán yòng, ㄧㄢˊ ㄩㄥˋ, 沿] to continue to use (old methods); to apply as before; according to usage, #15,371 [Add to Longdo]
  楼道[lóu dào, ㄌㄡˊ ㄉㄠˋ, / ] corridor; passageway (in storied building), #15,388 [Add to Longdo]
  [zhé, ㄓㄜˊ, ] a sage; wise; sagacious, #17,644 [Add to Longdo]
  个体户[gè tǐ hù, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄏㄨˋ, / ] self-employed; a private firm (PRC usage), #18,209 [Add to Longdo]
  香肠[xiāng cháng, ㄒㄧㄤ ㄔㄤˊ, / ] sausage, #18,987 [Add to Longdo]
  过道[guò dào, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄠˋ, / ] passageway; corridor, #19,222 [Add to Longdo]
  讯息[xùn xī, ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧ, / ] information; news; message; text message or SMS, #19,946 [Add to Longdo]
  前奏[qián zòu, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˋ, ] prelude; presage, #22,489 [Add to Longdo]
  航程[háng chéng, ㄏㄤˊ ㄔㄥˊ, ] flight; passage; sea or air distance, #23,652 [Add to Longdo]
  黄鹤楼[Huáng hè lóu, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˋ ㄌㄡˊ, / ] the Yellow Crane Tower in Wuhan city (built in 223, burnt down in 1884, rebuilt in 1985); favored place of poet sages, who in legend arrived riding golden cranes; Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return, #24,267 [Add to Longdo]
  短讯[duǎn xùn, ㄉㄨㄢˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] SMS, text message, #26,889 [Add to Longdo]
  巴菲特[Bā fēi tè, ㄅㄚ ㄈㄟ ㄊㄜˋ, ] Warren Buffett (1930-), US billionaire investor and philanthropist ("Sage of Omaha"), principal owner of holding company Berkshire Hathaway, #28,052 [Add to Longdo]
  使用量[shǐ yòng liàng, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, 使] volume of use; usage amount, #30,165 [Add to Longdo]
  圣贤[shèng xián, ㄕㄥˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] a sage; wise and holy man; virtuous ruler; Buddhist lama; wine, #33,366 [Add to Longdo]
  心服口服[xīn fú kǒu fú, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˊ ㄎㄡˇ ㄈㄨˊ, ] lit. convinced in heart and by word (成语 saw); sincerely convinced and ready to concede; to convince; to get one's message across, #34,200 [Add to Longdo]
  释迦牟尼[Shì jiā móu ní, ㄕˋ ㄐㄧㄚ ㄇㄡˊ ㄋㄧˊ, / ] Siddhartha Gautama (563-485 BC), the historical Buddha and founder of Buddhism; Sakyamuni Buddha (Sanskrit: sage of the Sakya), #34,922 [Add to Longdo]
  贺词[hè cí, ㄏㄜˋ ㄘˊ, / ] message of congratulation, #38,301 [Add to Longdo]
  腊肠[là cháng, ㄌㄚˋ ㄔㄤˊ, / ] sausage, #39,079 [Add to Longdo]
  约定俗成[yuē dìng sú chéng, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄙㄨˊ ㄔㄥˊ, / ] common usage agreement (e.g. paying one's bill in a restaurant); conventional contract, #41,503 [Add to Longdo]
  忽忽[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, ] fleeting (of quick passage time); in a flash; distracted manner; vacantly; frustratedly, #41,580 [Add to Longdo]
  花甲[huā jiǎ, ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄚˇ, ] complete sexagenary cycle; fig. passage of time, #42,162 [Add to Longdo]
  传话[chuán huà, ㄔㄨㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] to pass on a story; to communicate a message, #43,760 [Add to Longdo]
  诸子[zhū zǐ, ㄓㄨ ㄗˇ, / ] various sages; refers to the classical schools of thought, e.g. Confucianism 儒 represented by Confucius 孔子 and Mencius 孟子, Daoism 道 by Laozi 老子 and Zhuangzi 莊子|庄子, Mohism 墨 by Mozi 墨子, Legalism 法 by Sunzi 孫子|孙子 and Han Feizi 韓非子|韩非子, and numerous others, #45,252 [Add to Longdo]
  传道[chuán dào, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋ, / ] to lecture on doctrine; to expound the wisdom of ancient sages; to preach; a sermon, #45,601 [Add to Longdo]
  录影带[lù yǐng dài, ㄌㄨˋ ㄧㄥˇ ㄉㄞˋ, / ] videotape (Taiwan usage), #45,959 [Add to Longdo]
  王羲之[Wáng Xī zhī, ㄨㄤˊ ㄒㄧ ㄓ, ] Wang Xizhi (303-361), famous calligrapher of Eastern Jin, known as the sage of calligraphy 書聖|书圣, #46,757 [Add to Longdo]
  音信[yīn xìn, ㄧㄣ ㄒㄧㄣˋ, ] message, #46,904 [Add to Longdo]
  清道[qīng dào, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˋ, ] to clean the street; to clear the road (i.e. get rid of people for passage of royalty or VIP), #48,120 [Add to Longdo]
  简讯[jiǎn xùn, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] newsletter; the news in brief; SMS message (used in Taiwan), #48,908 [Add to Longdo]
  姜子牙[Jiāng Zǐ yá, ㄐㄧㄤ ㄗˇ ㄧㄚˊ, / ] Jiang Ziya (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公, #49,115 [Add to Longdo]

  Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
  下げる[さげる, sageru] TH: สวม  EN: to wear
  下げる[さげる, sageru] TH: แขวน
  下げる[さげる, sageru] TH: ลดให้ต่ำลง  EN: to lower
  下げる[さげる, sageru] TH: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน  EN: to move back
  下げる[さげる, sageru] TH: ยกให้ต่อ  EN: to grant
  引き下げる[ひきさげる, hikisageru] TH: ลดลง  EN: to reduce

  German-Thai: Longdo Dictionary
  sagenพูด, กล่าว |sagte, gesagt|
  Ansage(n) |die, pl. Ansagen| คำประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ
  ansagen(n) |sagte an, hat angesagt| ประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ ว่ามีรายการอะไรถัดไป, Syn. ankündigen
  Vorhersage(n) |die, pl. Vorhersagen| การพยากรณ์ล่วงหน้า
  Wettervorhersage(n) |die, pl. Wettervorhersagen| การพยากรณ์อากาศ เช่น die Wettervorhersage für die Region Bonn
  Absage(n) |die, pl. Absagen| การบอกยกเลิกนัด, การปฏิเสธ, Syn. die Streichung

  German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
  bescheid sagen(vt) แจ้งให้ทราบ
  vorhersagen(vt) พยากรณ์ คาดการ

  German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
  Abfragen {n}; Abrufen {n} | Abrufen von Systemmeldungenretrieval | system message retrieval [Add to Longdo]
  Ablehnung {f}; Absage {f}; Weigerung {f} | Ablehnungen {pl}refusal; declination | refusals [Add to Longdo]
  Absage {f}; Streichung {f}cancellation [Add to Longdo]
  Abschiedsgruß {m}; Abschied {m} | jdm. auf Wiedersehen sagengoodbye; goodby; farewell | to say goodbye to [Add to Longdo]
  Annahme {f}; Verabschiedung {f}final passage [Add to Longdo]
  Ansage {f}announcement [Add to Longdo]
  automatische Ansage {f}recorded message [Add to Longdo]
  Ansager {m}; Ansagerin {f}; Sprecher {m}; Sprecherin {f}announcement; announcer [Add to Longdo]
  Arzneiform {f}dosage form [Add to Longdo]
  ins Auge fassen | ins Auge fassend | er/sie fasst ins Auge | ich/er/sie fasste ins Augeto envisage | envisaging | he/she envisages | I/he/she envisaged [Add to Longdo]
  Auslastung {f}usage rate; fill rate [Add to Longdo]
  Ausreise {f} | bei der Ausreisedeparture; outbound passage; outward voyage; voyage out | on leaving the country [Add to Longdo]
  Aussage {f}predication [Add to Longdo]
  Aussage {f} | Aussagen {pl}; Meinungsäußerungen {pl} | unwiderlegliche Aussagestatement | statements | apodictic statement [Add to Longdo]
  eidesstattliche Aussage {f}; Aussage unter Eiddeposition [Add to Longdo]
  Aussagekraft {f}expressiveness [Add to Longdo]
  Aussagekraft {f}; Beweiskraft {f}validity [Add to Longdo]
  Aussage {f} (künstlerische)message [Add to Longdo]
  Aussage {f} (Gericht)testimony [Add to Longdo]
  nach Ihrer Aussageaccording to what you said [Add to Longdo]
  die Aussage verweigernto refuse to give evidence [Add to Longdo]
  Aussagesatz {m}clause of statement [Add to Longdo]
  Begleitmeldung {f}accompanying message [Add to Longdo]
  Benutzungsbedingungen {pl}terms of usage [Add to Longdo]
  Benutzungshinweis {m}; Nutzungshinweis {m} | Benutzungshinweise {pl}; Nutzungshinweise {pl}usage hint | usage hints [Add to Longdo]
  Bescheid {m}message [Add to Longdo]
  Bestätigung {f}; Zusage {f}; Zusicherung {f} | Bestätigungen {pl}; Zusagen {pl}; Zusicherungen {pl} | Bestätigung des Zahlungseingangsconfirmation | confirmations | confirmation of receipt of payment [Add to Longdo]
  Bestätigungsmeldung {f}acknowledgement message; acknowledgment message [Add to Longdo]
  Blutwurst {f}; Rotwurst {f}kind of black pudding; blutwurst [Am.]; blood sausage [Am.] [Add to Longdo]
  Bockwurst {f}bockwurst; sausage [Add to Longdo]
  Botschaft {f} | eine Botschaft ausrichtenmessage | to deliver a message [Add to Longdo]
  Brät {m,n} [cook.]sausage meat [Add to Longdo]
  Bratwurst {f} [cook.] | Bratwürste {pl}frying sausage; bratwurst | frying sausages [Add to Longdo]
  Bravourstück {n}bravura piece; bravura passage [Add to Longdo]
  Darreichungsform {f}dosage form [Add to Longdo]
  Doppelaussage {f} | Doppelaussagen {pl}tautology | tautologies [Add to Longdo]
  Dosierung {f} | Dosierungen {pl}dosage | dosages [Add to Longdo]
  Dosierungsschema {n}dosage schedule [Add to Longdo]
  Dressurpferd {n}dressage horse [Add to Longdo]
  Dressurreiten {n}; Dressur {f}dressage [Add to Longdo]
  Durchfahrt {f}; Durchreise {f}passage [Add to Longdo]
  Durchgang {m}; Korridor {m}; Gang {m} | freier Durchgang | schmaler Durchgangpassage | free passage | alleyway [Add to Longdo]
  Eid {m}; Schwur {m} | Eide {pl}; Schwüre {pl} | der hippokratische Eid | unter Eid | Aussage unter Eid | jdm. den Eid abnehmen | jdm. einen Eid abnehmen | einen Eid schwören (auf) | jdn. einen Eid zuschieben | unter Eid aussagen | unter Eid stehen | seinen Schwur brechen | Eid auf die Bibeloath | oaths | hippocratic oath | under oath | sworn evidence | to put someone upon his oath | to administer an oath to sb. | to take an oath (on; to) | to tender an oath to someone | to depose | to be under oath | to break one's oath | gospel oath [Add to Longdo]
  Erfolgsmeldung {f}success message [Add to Longdo]
  Erwachsenwerden {n}rite of passage [Add to Longdo]
  Fabel {f}; Sage {f}; Märchen {n}fable [Add to Longdo]
  Fehlermeldung {f}error message [Add to Longdo]
  Fehlermeldungsunterprogramm {n}error message subroutine [Add to Longdo]
  Fischpass {m}fish passage [Add to Longdo]
  Frankfurter (Wurst) [cook.]frankfurter; frankforter (sausage) [Add to Longdo]

  French-Thai: Longdo Dictionary
  passage piéton(n) |m| ทางม้าลาย เช่น Il es où le passage pieton, Monsieur?; Traverser le square puis emprunter le tunnel piéton sous la N7. Derrière l’AFM emprunter le passage piéton à gauche.

  Japanese-English: EDICT Dictionary
  CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
  IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
  PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
  あん摩(P);按摩[あんま, anma] (n,vs) (1) massage, esp. the Anma Japanese type of massage; (n) (2) (sens) masseur; masseuse; (P) [Add to Longdo]
  おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
  お下げ[おさげ, osage] (n) wearing one's hair in braids [Add to Longdo]
  お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message [Add to Longdo]
  どの面下げて;どの面さげて[どのつらさげて, donotsurasagete] (exp) How could I (you, etc.) ...?; How dare you (they, etc.) (have the nerve to) ...? [Add to Longdo]
  ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P) [Add to Longdo]
  インスタントメッセージ[insutantomesse-ji] (n) instant message; IM [Add to Longdo]
  インターフェイスメッセージプロセッサー[inta-feisumesse-jipurosessa-] (n) {comp} Interface Message Processor; IMP [Add to Longdo]
  ウインナーソーセージ;ウインナソーセージ[uinna-so-se-ji ; uinnaso-se-ji] (n) Vienna sausage [Add to Longdo]
  エステサロン[esutesaron] (n) (abbr) (See エステティックサロン) salon where people go to get makeovers, massages, facials, etc. (wasei [Add to Longdo]
  エラーメッセージ[era-messe-ji] (n) {comp} error message [Add to Longdo]
  エンディングノート[endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei [Add to Longdo]
  オイルマッサージ[oirumassa-ji] (n) oil massage [Add to Longdo]
  カルパス[karupasu] (n) Kolbasa (semi-dry Russian sausage); calpas [Add to Longdo]
  カンペ[kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card [Add to Longdo]
  キープアライブメッセージ[ki-puaraibumesse-ji] (n) {comp} keep alive message [Add to Longdo]
  クックドソーセージ[kukkudoso-se-ji] (n) cooked sausage [Add to Longdo]
  コサージュ;コルサージュ;コサージ[kosa-ju ; korusa-ju ; kosa-ji] (n) (1) corsage (fre [Add to Longdo]
  コマーシャルメッセージ[koma-sharumesse-ji] (n) commercial message [Add to Longdo]
  コントロールメッセージ[kontoro-rumesse-ji] (n) {comp} control message [Add to Longdo]
  サブリミナルメッセージ[saburiminarumesse-ji] (n) subliminal message [Add to Longdo]
  シグナリングメッセージ[shigunaringumesse-ji] (n) {comp} signalling message [Add to Longdo]
  シプレ調[シプレちょう, shipure chou] (n) Chypre fragrance (family of scents including sage, lavender, and oak moss, used in perfumes) [Add to Longdo]
  スパミング[supamingu] (n) {comp} spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
  スパム[supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P) [Add to Longdo]
  セージ;セイジ[se-ji ; seiji] (n,adj-no) sage [Add to Longdo]
  セットアップメッセージ[settoappumesse-ji] (n) {comp} SETUP message [Add to Longdo]
  セミドライソーセージ[semidoraiso-se-ji] (n) semidry sausage [Add to Longdo]
  ソーセージ[so-se-ji] (n) sausage; (P) [Add to Longdo]
  ダイレクトメッセージ[dairekutomesse-ji] (n) {comp} direct message; direct messages [Add to Longdo]
  データ操作言語[データそうさげんご, de-ta sousagengo] (n) {comp} Data Manipulation Language; DML [Add to Longdo]
  ドライソーセージ[doraiso-se-ji] (n) dried sausage [Add to Longdo]
  ニュースエージェント[nyu-sue-jiento] (n) {comp} NewsAgent [Add to Longdo]
  バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] (n) {comp} BMP; Batch Message Processing Program [Add to Longdo]
  パッサージ[passa-ji] (n) passage; glassed-over arcade [Add to Longdo]
  パッサージュ[passa-ju] (n) passage (horse gait) (fre [Add to Longdo]
  パッセージ[passe-ji] (n) passage [Add to Longdo]
  ビデオメッセージ[bideomesse-ji] (n) video message [Add to Longdo]
  ビデオレター[bideoreta-] (n) video letter (message sent by video) [Add to Longdo]
  ファッションヘルス[fasshonherusu] (n) (See ヘルス) prostitution (in the guise of a massage service) (wasei [Add to Longdo]
  ファッションマッサージ[fasshonmassa-ji] (n) fashion massage [Add to Longdo]
  フレーム[fure-mu] (n) (1) frame; (2) flame (abusive or threatening message); (P) [Add to Longdo]
  プライベートメッセージ[puraibe-tomesse-ji] (n) {comp} private message; PM [Add to Longdo]
  ヘルス[herusu] (n) (1) health; (2) (abbr) (See ファッションヘルス) type of brothel; massage parlor (parlour); (P) [Add to Longdo]
  ヘルプメッセージ[herupumesse-ji] (n) {comp} help message [Add to Longdo]
  ボイスメッセージ[boisumesse-ji] (n) {comp} voice message [Add to Longdo]
  ボローニャソーセージ[boro-nyaso-se-ji] (n) bologna sausage [Add to Longdo]

  Japanese-English: COMPDICT Dictionary
  インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
  エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message [Add to Longdo]
  キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message [Add to Longdo]
  コントロールメッセージ[こんとろーるめっせーじ, kontoro-rumesse-ji] control message [Add to Longdo]
  シグナリングメッセージ[しぐなりんぐめっせーじ, shigunaringumesse-ji] signalling message [Add to Longdo]
  スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
  セットアップメッセージ[せっとあっぷめっせーじ, settoappumesse-ji] SETUP message [Add to Longdo]
  データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
  データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]
  バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] BMP, Batch Message Processing Program [Add to Longdo]
  フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame [Add to Longdo]
  ヘルプメッセージ[へるぷめっせーじ, herupumesse-ji] help message [Add to Longdo]
  ボイスメッセージ[ぼいすめっせーじ, boisumesse-ji] voice message [Add to Longdo]
  マルチパートメッセージ[まるちぱーとめっせーじ, maruchipa-tomesse-ji] multi-part message [Add to Longdo]
  マルチブロックメッセージ伝送[マルチブロックメッセージでんそう, maruchiburokkumesse-ji densou] multi-block message transmission [Add to Longdo]
  メッセージ[めっせーじ, messe-ji] message [Add to Longdo]
  メッセージエリア[めっせーじえりあ, messe-jieria] message area [Add to Longdo]
  メッセージキュー[めっせーじきゅー, messe-jikyu-] message queue [Add to Longdo]
  メッセージタイプ[めっせーじたいぷ, messe-jitaipu] message type [Add to Longdo]
  メッセージハンドラ[めっせーじはんどら, messe-jihandora] message handler [Add to Longdo]
  メッセージファイル[めっせーじふぁいる, messe-jifairu] message file [Add to Longdo]
  メッセージボックス[めっせーじぼっくす, messe-jibokkusu] message box [Add to Longdo]
  メッセージ安全保護ラベル[メッセージあんぜんほごラベル, messe-ji anzenhogo raberu] message security labelling [Add to Longdo]
  メッセージ格納[メッセージかくのう, messe-ji kakunou] Message Store, MS [Add to Longdo]
  メッセージ格納域[メッセージかくのういき, messe-ji kakunouiki] message storage [Add to Longdo]
  メッセージ交換[メッセージこうかん, messe-ji koukan] message switching [Add to Longdo]
  メッセージ識別[メッセージしきべつ, messe-ji shikibetsu] message identification [Add to Longdo]
  メッセージ順序完全性[メッセージじゅんじょかんぜんせい, messe-ji junjokanzensei] message sequence integrity [Add to Longdo]
  メッセージ通信システム[メッセージつうしんシステム, messe-ji tsuushin shisutemu] Message Handling System, MHS [Add to Longdo]
  メッセージ通信処理[メッセージつうしんしょり, messe-ji tsuushinshori] Message Handling, MH [Add to Longdo]
  メッセージ通信処理サービス[メッセージつうしんしょりサービス, messe-ji tsuushinshori sa-bisu] message handling service [Add to Longdo]
  メッセージ通信処理システム[メッセージつうしんしょりシステム, messe-ji tsuushinshori shisutemu] Message Handling System, MHS [Add to Longdo]
  メッセージ通信処理環境[メッセージつうしんしょりかんきょう, messe-ji tsuushinshorikankyou] message handling environment [Add to Longdo]
  メッセージ転送[メッセージてんそう, messe-ji tensou] Message Transfer, MT [Add to Longdo]
  メッセージ転送サービス[メッセージてんそうサービス, messe-ji tensou sa-bisu] message transfer service [Add to Longdo]
  メッセージ転送システム[メッセージてんそうシステム, messe-ji tensou shisutemu] Message Transfer System, MTS [Add to Longdo]
  メッセージ転送機能体[メッセージてんそうきのうたい, messe-ji tensoukinoutai] Message Transfer Agent, MTA [Add to Longdo]
  メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
  メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] message origin authentication [Add to Longdo]
  メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] message flow confidentiality [Add to Longdo]
  メッセジ転送[メッセジてんそう, messeji tensou] MESSAGE TRANSFER [Add to Longdo]
  ルーティングメッセージ[るーていんぐめっせーじ, ru-teingumesse-ji] routing message [Add to Longdo]
  回送IPメッセージ表示[かいそうIPメッセージひょうじ, kaisou IP messe-ji hyouji] forwarded IP-message indication [Add to Longdo]
  格納メッセージ[かくのうメッセージ, kakunou messe-ji] stored-messages [Add to Longdo]
  格納メッセージ一覧[かくのうメッセージいちらん, kakunou messe-ji ichiran] stored message listing, MS [Add to Longdo]
  格納メッセージ該当数[かくのうメッセージがいとうすう, kakunou messe-ji gaitousuu] stored message summary, MS [Add to Longdo]
  格納メッセージ警報[かくのうメッセージけいほう, kakunou messe-ji keihou] stored message alert, MS [Add to Longdo]
  格納メッセージ削除[かくのうメッセージさくじょ, kakunou messe-ji sakujo] stored message deletion, MS [Add to Longdo]
  格納メッセージ自動回送[かくのうメッセージじどうかいそう, kakunou messe-ji jidoukaisou] stored message auto-forward, MS [Add to Longdo]
  格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS [Add to Longdo]

  Japanese-German: JDDICT Dictionary
  下げる[さげる, sageru] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
  予測[よそく, yosoku] Vorausberechnung, Vorhersage [Add to Longdo]
  予知[よち, yochi] voraussehen, voraussagen [Add to Longdo]
  伝説[でんせつ, densetsu] -Sage, Legende, Ueberlieferung [Add to Longdo]
  供述[きょうじゅつ, kyoujutsu] Aussage, Darstellung [Add to Longdo]
  切り下げ[きりさげ, kirisage] Kuerzung, Herabsetzung, Abwertung [Add to Longdo]
  占う[うらなう, uranau] wahrsagen [Add to Longdo]
  又聞き[またぎき, matagiki] Hoerensagen [Add to Longdo]
  告げる[つげる, tsugeru] sagen, ansagen, mitteilen, berichten [Add to Longdo]
  [けい, kei] OEFFNEN, SAGEN [Add to Longdo]
  天気予報[てんきよほう, tenkiyohou] Wettervorhersage [Add to Longdo]
  按摩[あんま, anma] Massage, Masseur [Add to Longdo]
  提げる[さげる, sageru] (in_der_Hand) halten [Add to Longdo]
  易者[えきしゃ, ekisha] Wahrsager [Add to Longdo]
  昔話[むかしばなし, mukashibanashi] alte_Geschichte, Sage [Add to Longdo]
  欠席届け[けっせきとどけ, kessekitodoke] Absage [Add to Longdo]
  申す[もうす, mousu] sagen, heissen [Add to Longdo]
  神話[しんわ, shinwa] Mythos, Goettersage [Add to Longdo]
  箇所[かしょ, kasho] -Stelle, -Ort, -Teil, Passage [Add to Longdo]
  言う[いう, iu] -sagen [Add to Longdo]
  言明[げんめい, genmei] Erklaerung, Aussage [Add to Longdo]
  証言[しょうげん, shougen] Zeugenaussage, Zeugnis [Add to Longdo]
  諾否[だくひ, dakuhi] Ja_oder_Nein, Zu-oder_Absage [Add to Longdo]
  述べる[のべる, noberu] feststellen, sagen, erwaehnen, erklaeren [Add to Longdo]
  通路[つうろ, tsuuro] Durchgang, Passage [Add to Longdo]
  [ちん, chin] (AUS)SAGEN, ZEIGEN, ALT [Add to Longdo]
  陳述[ちんじゅつ, chinjutsu] Erklaerung, Aussage [Add to Longdo]
  風聞[ふうぶん, fuubun] Hoerensagen, Geruecht [Add to Longdo]
  黙秘権[もくひけん, mokuhiken] Recht_zur_Aussageverweigerung [Add to Longdo]

  Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

  From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:
  
   sagely
     adv 1: in a wise manner; "she acted wisely when she invited her
         parents" [syn: {wisely}, {sagely}] [ant: {foolishly},
         {unwisely}]
  

  Are you satisfied with the result?  Discussions

  ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top