ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sagaciously

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sagaciously-, *sagaciously*, sagacious
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sagaciously(adv) อย่างฉลาด
sagacious(adj) เฉียบแหลม, See also: มีไหวพริบปฏิภาณ, เฉลียวฉลาดและตัดสินใจได้ดี
sagaciousness(n) ความเฉียบแหลม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sagaciously (a) sˈəgˈɛɪʃəsliː (s @1 g ei1 sh @ s l ii)
sagacious (j) sˈəgˈɛɪʃəs (s @1 g ei1 sh @ s)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sagacious(ซะเก'เชิส) adj. ฉลาด,เฉียบแหลม,หลักแหลม,มีไหวพริบ., See also: sagaciousness n., Syn. shrewd, wise, intelligent

English-Thai: Nontri Dictionary
sagacious(adj) หลักแหลม,เฉลียวฉลาด,เฉียบแหลม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรื่อง(v) smarten, See also: clever, sharp, be astute, be sagacious, Syn. เชี่ยวชาญ, หลักแหลม, คม, รอบรู้, ฉลาด, ปราดเปรื่อง, เปรื่องปราด, Ant. โง่, Example: ท่านเปรื่องในเรื่องการเมืองของไทยอยู่แล้ว งานครั้งนี้คงไม่มีปัญหา
เปรื่องปราด(adj) smart, See also: brilliant, clever, intelligent, astute, shrewd, sagacious, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, เก่ง, เชี่ยวชาญ, เปรื่อง, ปราดเปรื่อง, Ant. โง่, Example: ท่านเป็นนักปกครองที่เปรื่องปราดคนหนึ่งแห่งยุค
เจ้าปัญญา(adj) wise, See also: clever, prudent, smart, sagacious, astute, shrewd, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, ช่างคิด, หัวดี, Ant. โง่, ทึ่ม, Example: เขาไม่สามารถทำอะไรได้เสียทุกอย่าง ดังเช่นเจ้าแมวเจ้าปัญญาโดเรมอนที่เด็กๆ ชอบดู
ปราดเปรื่อง(adj) brilliant, See also: bright, sharp, quick-witted, smart, clever, sagacious, intelligent, Syn. หลักแหลม, ฉลาด, เฉลียวฉลาด, หัวดี, หัวแหลม, Ant. โง่, Example: เขาไม่ใช่คนฉลาดปราดเปรื่องแต่ความมีมานะและขยันขันแข็งต่างหากที่ทำให้ผลการเรียนของเขาดีขึ้น, Thai Definition: มีความคิดแคล่วคล่องว่องไว
คม(v) be sharp, See also: be witty, be clever, be sagacious, be keen, be smart, Syn. คมคาย, ไหวพริบดี, Example: เขามีคำพูดคมคายเป็นที่ถูกอกถูกใจของเจ้านาย
คม(adj) clever, See also: sharp, bright, intelligent, witty, keen, sagacious, Syn. ฉลาด, เฉียบแหลม, เฉียบคม, Ant. โง่, โง่เขลา
คมคาย(v) be sharp, See also: be witty, be clever, be sagacious, be keen, be smart, Syn. ฉลาด, เฉียบแหลม, Example: เขาเป็นคนพูดเก่ง มิหนำซ้ำคารมยังคมคาย ใครๆ ที่ได้รู้จักก็หลง
คมคาย(adj) sharp, See also: witty, clever, sagacious, keen, smart, Syn. ฉลาด, เฉียบแหลม, Example: ภายใต้คำพูดอันคมคายนั้นได้สะท้อนถึงความมั่นคงในหลักการและจุดยืนของเขา
เธียร(adj) clever, See also: wise, intelligent, skilful, steady, constant, brave, smart, shrewd, sagacious, Syn. ฉลาด, Notes: (บาลี)
หัวแหลม(adj) sharp, See also: smart, clever, sagacious, shrewd, Syn. ฉลาด, ปราดเปรื่อง, หัวดี, Example: เขาเป็นคนหัวแหลมเหลือเกินคิดอะไรทะลุปรุโปร่งไปหมด
ไหวพริบดี(v) be sharp, See also: be witty, be clever, be sagacious, be keen, be smart, Syn. ฉลาด, มีปฏิภาณ, Example: ผู้ชนะไหวพริบดีเมื่อเทียบกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาด[chalāt] (adj) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd  FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
หัวแหลม[hūalaēm] (adj) EN: sharp ; smart ; clever ; sagacious ; shrewd
เค็ม[khem] (adj) EN: shrewd ; sharp ; sagacious  FR: astucieux ; habile ; sagace
คม[khom] (adj) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute  FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
หลักแหลม[laklaēm] (adj) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant
ปราดเปรื่อง[prātpreūang] (adj) EN: brilliant ; bright ; sharp ; quick-witted ; smart ; clever ; sagacious ; intelligent
ไหวพริบดี[waiphrip dī] (v) EN: be sharp ; be witty ; be clever ; be sagacious ; be keen ; be smart  FR: faire preuve de sagacité

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明智[míng zhì, ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ, ] sensible; wise; judicious; sagacious, #11,738 [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, ] a sage; wise; sagacious, #17,644 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klugheit {f}sagaciousness [Add to Longdo]
klugsagacious [Add to Longdo]
klug {adv}sagaciously [Add to Longdo]
scharfsinnigsagacious [Add to Longdo]
scharfsinnig {adv}sagaciously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
賢しい[さかしい, sakashii] (adj-i) (uk) sagacious; intelligent [Add to Longdo]
知余って勇足らず[ちあまってゆうたらず, chiamatteyuutarazu] (exp) lacking boldness by being too sagacious; being too sagacious to be bold [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sagaciously
   adv 1: in a shrewd manner; "he invested his fortune astutely";
       "he was acutely insightful" [syn: {astutely}, {shrewdly},
       {sagaciously}, {sapiently}, {acutely}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top