ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sacrifice

S AE1 K R AH0 F AY2 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sacrifice-, *sacrifice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sacrifice(n) การบวงสรวง, See also: การบูชายัญ, การสังเวย, Syn. offering, reparation
sacrifice(n) สิ่งที่ใช้ในการบวงสรวง
sacrifice(vi) ขายลดราคา, See also: ตัดราคา, Syn. cut, reduce, sell out
sacrifice(vt) ขายลดราคา, See also: ตัดราคา, Syn. cut, reduce, sell out
sacrifice(vi) บวงสรวง, See also: สังเวย, บูชายัญ
sacrifice(vt) บวงสรวง, See also: สังเวย, บูชายัญ, Syn. consecrate, dedicate, worship
sacrificer(n) ผู้เสียสละ
sacrifice to(phrv) สังเวย, See also: ถวาย, พลี
sacrifice to(phrv) เสียสละตนเพื่อ, See also: อุทิศตัวให้กับ, สละเพื่อ
sacrificeable(adj) ซึ่งเสียสละ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sacrifice(แซค'ระไฟซฺ) vt.,vi.,n. (การ,สิ่ง) เสียสละ,บูชายัญ,สังเวย,พลี,บวงสรวง (กีฬาเบสบอล) ตีลูกเสียสละเพื่อให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก, See also: sacrificeable adj. sacrificer n., Syn. offering, victim, Ant. gain, keep

English-Thai: Nontri Dictionary
sacrifice(n) การบูชายัญ,เครื่องบวงสรวง,เครื่องสังเวย,การเสียสละ
sacrifice(vt) บูชายัญ,บวงสรวง,สังเวย,พลี,เสียสละ,
SELF-self-sacrifice(n) การเสียสละประโยชน์ส่วนตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sacrificeการสังเวย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sacrificeHe sacrificed his outstanding career to retain his dignity.
sacrificeHe sold his goods at a sacrifice to close down his business.
sacrificeI sacrificed the present moment for the future.
sacrificeI've steeled myself to face a certain amount of sacrifice, effort and hardship if that's what it takes to fulfill my dream.
sacrificeMaking a choice always means making a sacrifice, giving up one thing for another.
sacrificeParents often make sacrifices to give a good education to their children.
sacrificeProclaim the sacrifice.
sacrificeThey killed a goat as a sacrifice to God.
sacrificeThey made many sacrifices to get their own house.
sacrificeThousands of victims were sacrificed to this disease.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลีชีพ(v) sacrifice one's life, See also: give up one's life, Syn. สละชีพ, สละชีวิต, Example: ทหารชุดใหม่จะมาเข้าประจำการแทนทหารชุดเดิมที่พลีชีพไปแล้ว, Thai Definition: ยอมตาย
อุทิศ(v) sacrifice, See also: dedicate, devote, offer, give, Syn. สละ, เสียสละ, Example: นักวิจัยอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับงาน, Thai Definition: ทำเพื่อ, สละให้โดยเจาะจง
สละ(v) sacrifice, See also: renounce, Syn. เสียสละ, Example: ไทยต้องสละดินแดนไปครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อแลกกับความอยู่รอดของประเทศ
ความเสียสละ(n) sacrifice, Example: ทหารต้องมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติด้วยความสามารถ และด้วยความเสียสละ
อัจนา(n) worship, See also: sacrifice, Thai Definition: การเซ่นสรวง, การถวาย, บูชานับถือ
สังเวย(v) sacrifice, See also: give, offer, Syn. บวงสรวง, เซ่นสรวง, Example: พวกมายานำหญิงสาวพรหมจารีไปสังเวยเทพเจ้าแห่งฝน เพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล, Thai Definition: บูชาเทวดาด้วยเครื่องสังเวยและดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น
บูชายัญ(v) sacrifice, Syn. บวงสรวง, สังเวย, เซ่นสังเวย, Example: มนุษย์สมัยหินใหม่บูชายัญเทพเจ้าด้วยหญิงสาว เพราะเชื่อว่าพึงพอใจมากกว่าจะบูชาด้วยสัตว์, Thai Definition: เซ่นสรวงด้วยวิธีฆ่าคนหรือสัตว์เป็นเครื่องบูชา
ยัญ(n) sacrifice, See also: offering, tribute, expiation, reparation, penance, propitiation, libation, Syn. การเซ่น, การบูชา, การบวงสรวง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยัญกรรม(n) sacrifice, See also: offering, tribute, expiation, reparation, penance, propitiation, libation, Syn. การเซ่นสรวงบูชา, Thai Definition: การเซ่นสรวงบูชาของพราหมณ์
การพลี(n) sacrifice, See also: offering, oblation, Syn. การบูชา, การบวงสรวง, การเซ่น, การบูชายัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูชายัญ[būchāyan] (v) EN: offer as a sacrifice ; sacrifice
การพลี[kān phalī] (n) EN: sacrifice ; offering ; oblation ; devoting ; giving ; dedicating
การเซ่น[kān sen] (n) EN: sacrifice
การเสียสละ[kān sīasala] (n) FR: abnégation [f] ; sacrifice [m]
ความเสียสละ[khwām sīasala] (n) EN: sacrifice  FR: sacrifice [m]
พลี[phlī] (n) EN: sacrificial ceremony ; religious offering ; worship ; oblation  FR: sacrifice [m]
พลี[phaī] (v) EN: sacrifice ; give up ; surrender
ผู้เสียสละ[phū sīasala] (n, exp) EN: person who sacrifices oneself ; martyr
สักการะ[sakkāra] (v) EN: worship ; pay homage to ; make a pilgrimage to ; offer sacrifices  FR: vénérer ; adorer
สละชีวิต[sala chīwit] (v, exp) EN: sacrifice oneself ; lay down one's life ; give up one's life ; die a marthr's death  FR: donner sa vie ; se sacrifier ; mourir en martyr

CMU English Pronouncing Dictionary
SACRIFICE S AE1 K R AH0 F AY2 S
SACRIFICED S AE1 K R AH0 F AY2 S T
SACRIFICES S AE1 K R AH0 F AY2 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sacrifice (v) sˈækrɪfaɪs (s a1 k r i f ai s)
sacrificed (v) sˈækrɪfaɪst (s a1 k r i f ai s t)
sacrifices (v) sˈækrɪfaɪsɪz (s a1 k r i f ai s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牺牲[xī shēng, ㄒㄧ ㄕㄥ, / ] sacrifice (one's life etc), #4,373 [Add to Longdo]
忠烈[zhōng liè, ㄓㄨㄥ ㄌㄧㄝˋ, ] sacrifice oneself for one's country; martyr, #61,041 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, / ] sacrifice, #76,091 [Add to Longdo]
[ráng, ㄖㄤˊ, ] sacrifice for avoiding calamity, #93,539 [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] sacrifice, #447,785 [Add to Longdo]
[tǎn, ㄊㄢˇ, ] sacrifice at the end of mourning, #525,057 [Add to Longdo]
[yīn, ㄧㄣ, ] sacrifice, #547,443 [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] sacrifice [Add to Longdo]
祭物[jì wù, ㄐㄧˋ ㄨˋ, ] sacrifices [Add to Longdo]
[bá, ㄅㄚˊ, ] sacrifice [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Opfer {n}; Opferung {f}; Aufopferung {f} | Opfer {pl}; Opferungen {pl}; Aufopferungen {pl}sacrifice | sacrifices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サクリファイス[sakurifaisu] (n) sacrifice [Add to Longdo]
サクリファイスバント[sakurifaisubanto] (n) sacrifice bunt [Add to Longdo]
サクリファイスヒット[sakurifaisuhitto] (n) sacrifice hit [Add to Longdo]
サクリファイスフライ[sakurifaisufurai] (n) sacrifice fly [Add to Longdo]
角を捨てる[かくをすてる, kakuwosuteru] (exp,v1) to sacrifice a bishop [Add to Longdo]
犠牲[ぎせい, gisei] (n) victim; sacrifice; scapegoat; (P) [Add to Longdo]
犠牲になる[ぎせいになる, giseininaru] (exp,v5r) to be sacrificed; to fall victim to; to fall prey to [Add to Longdo]
犠牲バント[ぎせいバント, gisei banto] (n) (See セーフティーバント) sacrifice bunt [Add to Longdo]
犠牲フライ[ぎせいフライ, gisei furai] (n) sacrifice fly [Add to Longdo]
犠牲打[ぎせいだ, giseida] (n) (See 犠打) sacrifice hit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sacrifice
   n 1: the act of losing or surrendering something as a penalty
      for a mistake or fault or failure to perform etc. [syn:
      {forfeit}, {forfeiture}, {sacrifice}]
   2: personnel that are sacrificed (e.g., surrendered or lost in
     order to gain an objective)
   3: a loss entailed by giving up or selling something at less
     than its value; "he had to sell his car at a considerable
     sacrifice"
   4: the act of killing (an animal or person) in order to
     propitiate a deity [syn: {sacrifice}, {ritual killing}]
   5: (baseball) an out that advances the base runners
   v 1: endure the loss of; "He gave his life for his children"; "I
      gave two sons to the war" [syn: {sacrifice}, {give}]
   2: kill or destroy; "The animals were sacrificed after the
     experiment"; "The general had to sacrifice several soldiers
     to save the regiment"
   3: sell at a loss
   4: make a sacrifice of; in religious rituals

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top