ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ruthless

R UW1 TH L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruthless-, *ruthless*, ruthles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruthless(adj) ไร้ความปรานี, See also: โหดเหี้ยม, อำมหิต, Syn. cruel, merciless, pitiless
ruthlessly(adv) อย่างไร้ความปราณี, See also: อย่างโหดร้าย, Syn. brutally, fiercely, wastefully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ruthless(รูธ'ลิส) adj. ไม่มีความเมตตา,ไร้ความปรานี,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: ruthfully adv. ruthfulness n., Syn. cruel, inhuman, merciless, pitiless, callous

English-Thai: Nontri Dictionary
ruthless(adj) ดุร้าย,เหี้ยมโหด,ทารุณ,ไม่ปรานี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruthlessThose guys are ruthless, covering up their tracks like that after all their wrongdoing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอำมหิต(n) cruelty, See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness, Syn. ความโหดเหี้ยม, Example: กลุ่มคนร้ายได้กลับเพิ่มความอำมหิตขึ้นอีกเป็นลำดับ โดยประกาศยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai Definition: ความดุร้ายเหี้ยมโหด, ความไม่ปราณีสงสาร
ความโหด(n) ruthlessness, See also: savage, brutality, cruelness, Syn. ความอำมหิต, ความร้ายกาจ, Example: การปฏิบัติการครั้งนี้แสดงถึงความโหดความอำมหิตของอาชญากร
ความโหดเหี้ยม(n) ruthlessness, See also: mercilessness, cruelty, brutality, Syn. ความดุร้าย, ความทารุณ, Example: แก๊งมาเฟียชาวจีนจะมีความโหดเหี้ยมและดุร้ายกว่าแก๊งชาติอื่นๆ
ถูลู่ถูกัง(adv) ruthlessly, See also: forcefully, unmercifully, recklessly, impetuously, Syn. ถูไถ, Example: ผมลากมันถูลู่ถูกังเข้าไปในห้อง, Thai Definition: อาการที่ลากดึงหรือฉุดไปให้ได้โดยไม่ปรานีปราศรัย
ใจไม้ไส้ระกำ(adj) unsympathetic, See also: ruthless, merciless, cruel, callous, unfeeling, pitiless, heartless, hard-hearted, Syn. ใจร้าย, ใจดำ, Ant. ใจดี, เมตตา, กรุณา, Example: เขาไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำ แต่เขาเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ, Thai Definition: เพิกเฉยดูดาย, ไม่มีเมตตากรุณาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใคร
โหดเหี้ยม(adj) ruthless, See also: brutal, pitiless, heartless, cruel, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: เพราะคุณเป็นคนโหดเหี้ยมจึงไม่มีใครอยากที่จะยุ่งด้วย, Thai Definition: ที่ปราศจากความเมตตากรุณา
โหดเหี้ยม(adv) ruthlessly, See also: brutally, pitilessly, heartlessly, cruelly, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: ท่านถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม, Thai Definition: อย่างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยม(adj) ruthless, See also: hard, cruel, merciless, brutal, harsh, pitiless, Syn. โหด, เหี้ยมโหด, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: เขาเป็นคนเหี้ยมเสียจริงๆ จนไม่มีใครกล้าสู้กับเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยม[hīem] (v) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless
เหี้ยม[hīem] (adj) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless  FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมโหด[hīemhōt] (adj) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel  FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมโหด[hīemhōt] (adv) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly  FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
หิน[hin] (adj) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless  FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหดเหี้ยม[hōthīem] (adj) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel  FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[hōtrāi] (adj) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind  FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ทมิฬ[thamin] (adj) EN: cruel ; savage ; ruthless ; brutal ; vicious ; heartless ; cruel-hearted  FR: cruel ; brutal
ทารุณ[thārun] (adj) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless  FR: bestial ; brutal

CMU English Pronouncing Dictionary
RUTHLESS R UW1 TH L AH0 S
RUTHLESSLY R UW1 TH L AH0 S L IY0
RUTHLESSNESS R UW1 TH L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruthless (j) rˈuːθlɪs (r uu1 th l i s)
ruthlessly (a) rˈuːθlɪsliː (r uu1 th l i s l ii)
ruthlessness (n) rˈuːθlɪsnəs (r uu1 th l i s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kù, ㄎㄨˋ, ] ruthless; strong (as of wine); (slang loan from English) cool, great, #3,490 [Add to Longdo]
暴戾[bào lì, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, ] ruthless, #48,745 [Add to Longdo]
恶辣[è là, ㄜˋ ㄌㄚˋ, / ] ruthless, #561,547 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords [Add to Longdo]
酷薄無情[こくはくむじょう, kokuhakumujou] (n,adj-na) cold-hearted; merciless; ruthless [Add to Longdo]
暴悪無類[ぼうあくむるい, bouakumurui] (n,adj-no) incomparably ruthless; diabolical [Add to Longdo]
無慈悲[むじひ, mujihi] (adj-na,n) merciless; ruthless [Add to Longdo]
無情[むじょう, mujou] (n,adj-no,adj-na) heartlessness; hardness; cruelty; ruthless; (P) [Add to Longdo]
冷酷[れいこく, reikoku] (adj-na,n) cruelty; coldheartedness; relentless; ruthless; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruthless
   adj 1: without mercy or pity; "an act of ruthless ferocity"; "a
       monster of remorseless cruelty" [syn: {pitiless},
       {remorseless}, {ruthless}, {unpitying}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top