ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ruthfulness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruthfulness-, *ruthfulness*, ruthfulnes
English-Thai: Nontri Dictionary
truthfulness(n) วาจาสัตย์,การพูดจริง,การเปิดเผยความจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจจริง[jaijing] (n) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness  FR: franchise [f] ; sincérité [f]
การโกหก[kān kōhok] (n) EN: deception ; untruthfulness
สัจจะ[satja] (n) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness  FR: vérité [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ruthfulness
      n 1: a state of gloomy sorrow [syn: {mournfulness},
           {sorrowfulness}, {ruthfulness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top