ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ruthful

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruthful-, *ruthful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruthful(adj) น่าสงสาร, See also: น่าทุกขเวทนา
ruthfully(adv) อย่างน่าเวทนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ruthful(รูธ'ฟูล) adj. น่าเวทนา,น่าสงสาร,น่าเห็นอกเห็นใจ,ทำให้เสียใจ,ทำให้เศร้า., See also: ruthfulness n., Syn. compassionate
truthful(ทรูธ'ฟูล) adj. เกี่ยวกับความจริง., See also: truthfully adv. truthfulness n., Syn. true, Ant. false

English-Thai: Nontri Dictionary
truthful(adj) มีสัตย์,โดยความจริง
truthfulness(n) วาจาสัตย์,การพูดจริง,การเปิดเผยความจริง
untruthful(adj) ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เท็จ,หลอกลวง,ไม่จงรักภักดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจจริง[jaijing] (n) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness  FR: franchise [f] ; sincérité [f]
การโกหก[kān kōhok] (n) EN: deception ; untruthfulness
พูดโกหก[phūt kōhok] (adj) EN: untruthful
ปรานี[prānī] (v) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for  FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
สัตย์[sat] (adj) EN: honest ; faithful ; truthful ; loyal ; sincere  FR: honnête ; loyal
สัจจะ[satja] (n) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness  FR: vérité [f]
สุจริต[sutjarit] (adj) EN: honest ; right ; just ; incorruptible ; thruthful ; trustworthy  FR: honnête ; droit ; sincère
ตามตรง[tāmtrong] (adv) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush  FR: directement ; franchement

Japanese-English: EDICT Dictionary
何気に[なにげに, nanigeni] (adv) (1) (col) inadvertantly; for no special reason; (2) truthfully; unexpectedly; (3) after realizing; without knowing [Add to Longdo]
真にもって[まことにもって, makotonimotte] (exp,adv) (See まことに) in all sincerity; truthfully; honestly [Add to Longdo]
正しい[ただしい, tadashii] (adj-i) right; just; correct; righteous; honest; truthful; proper; straightforward; perfect; (P) [Add to Longdo]
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
妄語戒[もうごかい, mougokai] (exp) {Buddh} do not speak untruthfully (precept) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ruthful
      adj 1: feeling or expressing pain or sorrow for sins or offenses
             [syn: {contrite}, {remorseful}, {rueful}, {ruthful}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top