ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rustic

R AH1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rustic-, *rustic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rustic(adj) เกี่ยวกับชีวิตชนบท, Syn. rural, upcountry
rustic(adj) เรียบง่าย, See also: ธรรมดาๆ, Syn. plain, simple
rustic(adj) ทำจากไม้หยาบไม่ประณีต
rustic(adj) มีผิวหยาบ, Syn. crude, rough
rustic(n) ชาวชนบท, See also: คนบ้านนอก, Syn. bumpkin, yokel
rusticate(vi) ไปอยู่ชนบท
rusticate(vt) ไปอยู่ชนบท
rustication(n) การไปอยู่ชนบท, See also: การไปอยู่บ้านนอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rustic(รัส'ทิค) adj. เกี่ยวกับชีวิตชนบท,บ้านนอก,ธรรมดา ๆ ,เกี่ยวกับคนบ้านนอก,เงอะงะ, (หิน) มีผิวหยาบ n. คนบ้านนอก,ชาวชนบท, See also: rustical adj. rustically adv. rusticalness n. rusticness n., Syn. rural, unrefined, Ant. so
rusticate(รัส'ทิเคท) vi.,vt. (ส่งไป,ทำให้เป็น) บ้านนอก,อยู่บ้านนอก,ทำให้ผิว (หิน) หยาบ, See also: rustication n. rusticator n.
rusticity(รัสทิส'ซิที) n. ลักษณะบ้านนอก,ความเป็นคนบ้านนอก,นิสัยบ้านนอก,ชีวิตบ้านนอก,บรรยากาศบ้านนอก,ความประหยัด,ความเงอะงะ,ความหยาบคาย

English-Thai: Nontri Dictionary
rustic(adj) ไม่งดงาม,บ้านนอก,เงอะงะ,ธรรมดา
rustic(n) คนชนบท,คนบ้านนอก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rusticAs we entered the shopping district Haruna's gaze darted about, just like she was a rustic from the hills, as she looked over the area.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวชนบท(n) rustic, See also: rural people, countryman, Syn. คนต่างจังหวัด, คนบ้านนอก, Ant. ชาวกรุง, คนเมือง, คนกรุง, Example: ชาวชนบทยังนิยมยาและการรักษาพยาบาลแบบโบราณในขณะที่ชาวเมืองสนใจการรักษาพยาบาลสมัยใหม่
คนบ้านนอก(n) rustic, See also: country person, rural person, Syn. คนชนบท, คนต่างจังหวัด, Ant. คนเมือง, คนกรุง, Example: ทรรศนะของเขาแตกต่างไปจากคนบ้านนอกทั่วไป, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่อาศัยอยู่ในชนบท มักใช้เปรียบเปรยคนที่มาจากชนบท มีกิริยาท่าทางเซ่อซ่า ไม่ทันสมัย
เด็กบ้านนอก(n) rustic boy, See also: country boy, Syn. เด็กต่างจังหวัด, เด็กชนบท, Ant. เด็กกรุงเทพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กบ้านนอก[dek bānnøk] (n, exp) EN: rustic boy ; country boy  FR: enfant de la campagne [m, f] ; petit provincial [m] ; petite provinciale [f]
เด็กชนบท[dek chonnabot] (n, exp) EN: rustic boy ; country boy  FR: enfant de la campagne [m, f]
เด็กต่างจังหวัด[dek tāngjangwat] (n, exp) EN: rustic boy ; country boy
คนบ้านนอก[khon bānnøk] (n, exp) EN: rustic
นอก[nøk] (adj) EN: rural ; rustic ; non local  FR: rural
ผีเสื้อลายขี้เมี่ยง[phīseūa lāi khī mīeng] (n, exp) EN: Rustic

CMU English Pronouncing Dictionary
RUSTIC R AH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rustic (n) rˈʌstɪk (r uh1 s t i k)
rustics (n) rˈʌstɪks (r uh1 s t i k s)
rusticate (v) rˈʌstɪkɛɪt (r uh1 s t i k ei t)
rusticity (n) rˈʌstˈɪsɪtiː (r uh1 s t i1 s i t ii)
rusticated (v) rˈʌstɪkɛɪtɪd (r uh1 s t i k ei t i d)
rusticates (v) rˈʌstɪkɛɪts (r uh1 s t i k ei t s)
rusticating (v) rˈʌstɪkɛɪtɪŋ (r uh1 s t i k ei t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乡村[xiāng cūn, ㄒㄧㄤ ㄘㄨㄣ, / ] rustic; village; countryside, #5,028 [Add to Longdo]
[bǐ, ㄅㄧˇ, ] rustic; low; base; mean, #21,443 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] rustic; slang (abbr. for 俚語|俚语), #30,608 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Waldammer {f} [ornith.]Rustic Bunting (Emberiza rustica) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごつい;ごっつい[gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much [Add to Longdo]
芋侍[いもざむらい, imozamurai] (n) rustic (boorish) samurai [Add to Longdo]
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P) [Add to Longdo]
丸木造り[まるきづくり, marukidukuri] (n) rustic work [Add to Longdo]
在郷者[ざいごうしゃ, zaigousha] (n) rustic; countryman [Add to Longdo]
山鷸[やましぎ;ヤマシギ, yamashigi ; yamashigi] (n) (uk) Eurasian woodcock (Scolopax rusticola) [Add to Longdo]
淳朴;純朴;醇朴[じゅんぼく, junboku] (adj-na,n) rustic simplicity; homeliness; unsophisticated; naive; honest; simple [Add to Longdo]
西洋わさび;西洋山葵[せいようわさび, seiyouwasabi] (n) (See 本わさび) horseradish (Armoracia rusticana) [Add to Longdo]
雪椿;雪つばき[ゆきつばき;ユキツバキ, yukitsubaki ; yukitsubaki] (n) (uk) snow camellia (Camellia japonica subsp. rusticana) [Add to Longdo]
粗野[そや, soya] (adj-na,n) rustic; rude; vulgar; rough; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rustic
   adj 1: characteristic of rural life; "countrified clothes";
       "rustic awkwardness" [syn: {countrified}, {countryfied},
       {rustic}]
   2: awkwardly simple and provincial; "bumpkinly country boys";
     "rustic farmers"; "a hick town"; "the nightlife of Montmartre
     awed the unsophisticated tourists" [syn: {bumpkinly}, {hick},
     {rustic}, {unsophisticated}]
   3: characteristic of the fields or country; "agrestic
     simplicity"; "rustic stone walls" [syn: {agrestic}, {rustic}]
   n 1: an unsophisticated country person

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top