ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rural area

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rural area-, *rural area*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rural areaพื้นที่ชนบท, ท้องที่ชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rural areaเขตชนบท [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rural areaIt seems the rural area will be developed on a large scale.
rural areaI want to live in rural areas.
rural areaNick looks down on any who comes from a rural area.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขตชนบท(n) rural area, Example: ปัจจุบันเรากำลังเปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม และขยายความเจริญทางเศรษฐกิจออกสู่เขตชนบท, Count Unit: เขต, Thai Definition: เขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนบท[chonnabot] (n) EN: contryside ; country ; rural areas ; up-country  FR: campagne [f] ; région rurale [f]
เขตชนบท[khēt chonnabot] (n, exp) EN: rural area  FR: zone rurale [f]
พื้นที่ชนบท[pheūnthī chonnabot] (n, exp) EN: rural area  FR: zone rurale [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
农村[nóng cūn, ㄋㄨㄥˊ ㄘㄨㄣ, / ] rural area; village, #671 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンツーリズム[guri-ntsu-rizumu] (n) taking a relaxed holiday in a rural area (wasei [Add to Longdo]
ルーラル地域[ルーラルちいき, ru-raru chiiki] (n) rural area [Add to Longdo]
学童疎開[がくどうそかい, gakudousokai] (n) evacuation of school children (from major cities to more rural areas, esp. during late World War II) [Add to Longdo]
在方[ざいかた, zaikata] (n) rural area [Add to Longdo]
水喧嘩;水げんか[みずげんか, mizugenka] (n) (See 水争い) dispute over the distribution of water into paddies during the summer (in rural areas) [Add to Longdo]
水争い[みずあらそい, mizuarasoi] (n) (See 水喧嘩) dispute over water rights; dispute over the distribution of water into paddies during the summer (in rural areas) [Add to Longdo]
地方[ちほう(P);じかた, chihou (P); jikata] (n,adj-no) (1) area; locality; district; region; province; (2) countryside; rural area; (3) coast (esp. as seen from the water); (4) (じかた only) person singing ballads in noh; person in charge of music in a Japanese dance performance; (P) [Add to Longdo]
田舎[いなか(gikun), inaka (gikun)] (n,adj-no) (1) (sens) rural area; countryside; the sticks; (2) hometown; (P) [Add to Longdo]
僻境[へききょう, hekikyou] (n) deep rural areas [Add to Longdo]
偏土[へんど, hendo] (n) rural areas [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rural area
   n 1: an area outside of cities and towns; "his poetry celebrated
      the slower pace of life in the country" [syn: {country},
      {rural area}] [ant: {populated area}, {urban area}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top