ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rung

R AH1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rung-, *rung*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rung(vi) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ring
rung(vt) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rung(รัง) n. ขั้นบันได,ซี่ล้อรถ,ชั้น vi. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ ring
aufklarung(ออฟ'คลีรูง) n., German การรอบรู้
grungy(กรัน'จี) adj. น่าเกลียด,ชำรุด
high-strungadj. ตึงเครียด,กระสับกระส่าย
sprung(สพรัง) vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ spring (ดู)
strung(สทรัง) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ string, strung out ติดยาเสพติดอย่างรุนแรง
unstrung(อันสทรัง') vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ unstring. adj. ผ่อนคลายประสาท,ผ่อนคลาย,หย่อน,แก้สายออก, Syn. unnerved
wrung(รัง) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ wring

English-Thai: Nontri Dictionary
rung(n) ซี่ไม้,ขั้นบันได,ซี่ล้อรถ
rung(vt pt และ pp ของ) ring
HIGH-high-strung(adj) ประสาทไม่ดี,หงุดหงิด,เครียด,กระสับกระส่าย
sprung(vt pp ของ) spring
strung(vt pt และ pp ของ) string
wrung(vt pp ของ) wring

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Runge-Kutta methodวิธีรุงเงอ-คุททา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rungHas the bell rung?
rungHas the bell rung yet?
rungHe came five minutes after the bell had rung.
rungI ran to school but the bell had already rung.
rungNo sooner had the bell rung than the teacher came into the classroom.
rungThe bell had already rung when I got to school.
rungThe bell has not rung yet.
rungThe door bell has rung.
rungThe untimely death of my wife has rung down the curtain on over 50 years of happily married life.
rungYour impetuous remarks about us seem to have rung down the curtain on our good relationship.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลิม อยู่บำรุง[Chaloēm Yūbamrung] (n, prop) EN: Chalerm Yubamrung   FR: Chalerm Yubamrung
ขั้น[khan] (n) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level  FR: échelon [m] ; degré [m] ; barreau [m] ; gradation [f] ; niveau [m] ; phase [f] ; étape [f] ; pas [m]
กระได[kradai] (n) EN: ladder ; stepladder ; stairs ; steps ; rung  FR: échelle [f] ; escabeau [m] ; marche [f] ; barreau [m] ; échelon [m] ; escalier [m]
กรุงเทพพธุรกิจ[Krungthēp Thurakit] (tm) EN: Krungthep Thurakij  FR: Krungthep Thurakij [m]
ปราสาททินพนมรุ้ง[Prāsāt Hin Phanom Rung] (n, prop) EN: Sanctuary of Phanom Rung  FR: temple de Phanom Rung [m]
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์[Rōngphayābān Bamrung Rāt] (tm) EN: Bumrungrad International Hospital ; Bumrungrad Hospital ; Bumrungrad  FR: Bumrungrad International Hospital ; Bumrungrad Hospital ; Bumrungrad
สะเด็ด[sadet] (v) EN: drain ; be wrung dry ; be dried ; be drained ; dry rapidly  FR: essorer ; assécher
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา[Thanākhān Krung Si Ayutthayā] (tm) EN: Bank of Ayudhya ; Krungsri  FR: Bank of Ayudhya ; Krungsri
ธนาคารกรุงไทย[Thanākhān Krung Thai] (tm) EN: Krung Thai Bank (KTB)  FR: Krung Thai Bank (KTB)
ถนนเจริญกรุง[Thanon Jaroēn Krung] (n, prop) EN: Charoen Krung Road ; Thanon Charoen Krung

CMU English Pronouncing Dictionary
RUNG R AH1 NG
RUNGE R AH1 N JH
RUNGS R AH1 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rung (v) rˈʌŋ (r uh1 ng)
rungs (n) rˈʌŋz (r uh1 ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guàng, ㄍㄨㄤˋ, ] rung of ladder, #160,130 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bevölkerung(n) |die| ประชากร
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Führung(n) |die, pl. Führungen| การนำ, การชี้นำ, See also: die Leitung
Führung(n) |die, pl. Führungen| ทิศทาง
Regierung(n) |die, pl. Regierungen| รัฐบาล
Führung(n) |die, pl. Führungen| การจัดการ, See also: das Management
Führungen(n) |pl.|, See also: die Führung
Globalisierung(n) |die, nur Sg.| โลกาภิวัตน์, การแพร่หลายไปทั่วโลก
verunglücken(vi) |verunglückte, ist verunglückt| ประสบอุบัติเหตุ เช่น mit dem Flugzeug tödlich verunglücken ประสบอุบัติเหตุทางเครื่องบินจนถึงตาย
Kalibrierung(n) |die, pl. Kalibrierungen| วิธีการปรับเครื่องชั่งหรือเครื่องมือให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, Syn. die Eichung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rungenwagen {m}stake car [Add to Longdo]
Stufe {f} | Stufen {pl}rung | rungs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HR図[エッチアールず, ecchia-ru zu] (n) (abbr) (See ヘルツシュプルングラッセル図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram [Add to Longdo]
グランジ[guranji] (n) grunge [Add to Longdo]
ヘルツシュプルングラッセル図[ヘルツシュプルングラッセルず, herutsushupurungurasseru zu] (n) (obsc) (See HR図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram [Add to Longdo]
ルンギー;ロンジー[rungi-; ronji-] (n) lungi (Burmese clothing) [Add to Longdo]
ルンゲ[runge] (n) lung (ger [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv,suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) [Add to Longdo]
一段[いちだん, ichidan] (adv-to,adv) (1) more; much more; still more; all the more; (n) (2) step; rung; level; rank; (3) paragraph; passage; (4) (e.g. 食べる) (See 五段・1) Japanese verb group; (5) first rank (in martial arts, etc.); (P) [Add to Longdo]
高ぶる;昂る;昂ぶる(io)[たかぶる, takaburu] (v5r,vi) (1) to be highly strung; to be proud; to be haughty; (2) to get excited; to get worked up [Add to Longdo]
[さん, san] (n) (1) frame (i.e. of a sliding door); (2) crosspiece; bar; (3) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) rung (of a ladder) [Add to Longdo]
珠暖簾[たまのれん, tamanoren] (n) curtain made of strung beads [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rung
   n 1: a crosspiece between the legs of a chair [syn: {rung},
      {round}, {stave}]
   2: one of the crosspieces that form the steps of a ladder [syn:
     {rundle}, {spoke}, {rung}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top