ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

run off

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -run off-, *run off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
run off(phrv) วิ่งหนี, See also: วิ่งออกไป, Syn. run away
run off(phrv) (ของเหลว) ไหลออกไป, Syn. run away
run off(phrv) หลบหนีจาก, Syn. run away
run off(phrv) (ขับรถ) ขโมยไป
run off(phrv) รีบผลิต, See also: รีบสร้าง
run off(phrv) ทำสำเนา, See also: ตีพิมพ์
run off(phrv) พูดรัว, See also: พูดแบบท่องจำ, Syn. rattle off, reel off
run off(phrv) ตัดสินผล (การแข่งวิ่ง), Syn. play off
run off(phrv) กลิ้งไปถึงขอบหรือริมของบางสิ่ง (อย่างไม่ตั้งใจ)
run off(phrv) ไม่มีผลต่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
run offAnn and Zachary want to run off together.
run offHe's run off ten pounds.
run offI had my secretary run off ten copies.
run offIn short, he's run off without paying off his debt.
run offThe nurses were run off their feet every day.
run offWould you run off twenty copies of his report?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัดสำเนา(v) photocopy, See also: run off, Example: กระดาษที่ใช้อัดสำเนาคุณภาพเลวมาก ซึ่งคงจะเป็นไปตามทุนรอนอันจำกัดจำเขี่ยของผู้จัด, Thai Definition: พิมพ์อัดกระดาษไขที่พิมพ์ เขียน เจาะปรุ หรือทำแบบลวดลายแล้ว ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่ง เพื่อให้ได้สำเนาจำนวนมากตามต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดสำเนา[atsamnao] (v) EN: photocopy ; run off ; Xerox  FR: photocopier ; dupliquer

Japanese-English: EDICT Dictionary
駆け出す;駆出す;駈け出す;駈出す[かけだす, kakedasu] (v5s,vi) to run off; to break into a run; to start running [Add to Longdo]
幅寄せ[はばよせ, habayose] (n,vs) (car) being run off the road [Add to Longdo]
流れ落ちる[ながれおちる, nagareochiru] (v1) to run off (fluid); to run down; to flow down [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 run off
   v 1: run away; usually includes taking something or somebody
      along; "The thief made off with our silver"; "the
      accountant absconded with the cash from the safe" [syn:
      {abscond}, {bolt}, {absquatulate}, {decamp}, {run off}, {go
      off}, {make off}]
   2: leave suddenly and as if in a hurry; "The listeners bolted
     when he discussed his strange ideas"; "When she started to
     tell silly stories, I ran out" [syn: {run off}, {run out},
     {bolt}, {bolt out}, {beetle off}]
   3: force to go away; used both with concrete and metaphoric
     meanings; "Drive away potential burglars"; "drive away bad
     thoughts"; "dispel doubts"; "The supermarket had to turn back
     many disappointed customers" [syn: {chase away}, {drive out},
     {turn back}, {drive away}, {dispel}, {drive off}, {run off}]
   4: run away secretly with one's beloved; "The young couple
     eloped and got married in Las Vegas" [syn: {elope}, {run
     off}]
   5: run off as waste; "The water wastes back into the ocean"
     [syn: {waste}, {run off}]
   6: reproduce by xerography [syn: {photocopy}, {run off},
     {xerox}]
   7: decide (a contest or competition) by a runoff

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top