ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ruffled

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruffled-, *ruffled*, ruffl, ruffle
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruffled(adj) ยุ่งเหยิง, See also: ไม่เรียบร้อย, Syn. dishevelled, rumpled
ruffled(adj) (เสื้อผ้า) ที่ตกแต่งด้วยวัสดุเป็นกลีบเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unruffled(อันรัพ'เฟิลดฺ) adj. เงียบสงบ,มั่นคง,คงที่,ราบรื่น,ไม่ย่น., Syn. serene, calm

English-Thai: Nontri Dictionary
unruffled(adj) เรียบ,สงบ,ไม่สะเทือน,มั่นคง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruffledThe mind ruffled the surface of the water.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจเย็น[jaiyen] (adj) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady  FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
น่าตื่นเต้น[nāteūnten] (adv) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled  FR: excitant ; troublant
เยือกเย็น[yeūakyen] (adj) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected  FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen

CMU English Pronouncing Dictionary
RUFFLED R AH1 F AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruffled (v) rˈʌfld (r uh1 f l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼさぼさ[bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time [Add to Longdo]
逆立つ[さかだつ, sakadatsu] (v5t,vi) to stand on end; to bristle up; to be ruffled [Add to Longdo]
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s,vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P) [Add to Longdo]
涼しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See 涼しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P) [Add to Longdo]
涼しい顔[すずしいかお, suzushiikao] (n) nonchalant (unruffled) air [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruffled
   adj 1: shaken into waves or undulations as by wind; "the rippled
       surface of the pond"; "with ruffled flags flying" [syn:
       {rippled}, {ruffled}]
   2: having decorative ruffles or frills [syn: {frilled},
     {frilly}, {ruffled}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top