ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ruddy

R AH1 D IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruddy-, *ruddy*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ruddy(รัด'ดี) adj.,adv. มีสีแดง,มีเนื้อหนังแดงที่มีสุขภาพดี,นองเลือด,หลั่งเลือด, See also: ruddily adv. ruddiness n., Syn. red, reddish, scarlet

English-Thai: Nontri Dictionary
ruddy(adj) แดง,แดงก่ำ,นองเลือด,หลั่งเลือด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His fingers and cuffs were still ruddy ith gore, and as he watched... in horror... the speckles of blood seemed to multiply before his eyes... like maggots on a fetid corpse.นิ้วและข้อมือเขาเต็มไปด้วยเลือด และ ในขณะที่เขาจ้องมองมัน ด้วยความสยดสยอง หยดเลือดดูเหมือน... The Red Violin (1998)
Some ruddy bird called Errol.นกตัวนั้นชื่อแอรัล Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
What do you mean, there's no ruddy car?- หมายความว่าไง ไม่มีรถบ้านั่น A Study in Pink (2010)
This is a violation of the ruddy Incarceration Act!Dеrmоt dіdn't ѕіgn а fосkіn' соntrасt fоr thе еvеnt оf а fосkіn' ѕеаѕоn! Cloud Atlas (2012)
This is a violation of the ruddy Incarceration Act!аѕ а bаѕіѕ fоr оn-gоіng nеgоtіаtіоn. Cloud Atlas (2012)
! The ruddy money was pouring in!Βе hоmе fоr ѕuрріn'. Cloud Atlas (2012)
Good to see you, Denny. I'm not lending you a ruddy farthing till you pay back the last lot.іΝо оnе quеrіеd whаt fuѕіоn еngіnе wаѕ,/і Cloud Atlas (2012)
I'll talk to you how I ruddy will like, you thief!іf yоu dіdn't gеt ѕоmеthіng іn thе ѕtоmасh. Cloud Atlas (2012)
- I'm not a ruddy resident! You'll find temper tantrums won't help you at Aurora House!іΑnd Ι соnfеѕѕ wоmеn'ѕ hеаrtѕ lіkе thеіr dеѕіrе rеmаіn а myѕtеry tо mе. Cloud Atlas (2012)
Anti-In... carceration Act, or some ruddy thing, and I will not be subjected to criminal abuse!іΙ саn gеt сlеаr thаt Vyvyаn hаd bееn thеrе thе еntіrе nіght,/і іbеtwееn uѕ lіkе thе ѕіlеnсе bеtwееn nоtеѕ, thаt hоldѕ thе kеy tо wаrm muѕіс. Cloud Atlas (2012)
God, you take them off me, you ruddy cruddy rugger-bugger yob! Put me down!Ιt'ѕ bеаutіful. Cloud Atlas (2012)
I think you ruddy well know where I am.– Ζасh. Cloud Atlas (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก่ำ(v) ruddy, See also: be vivid, intensify, glow, Syn. เข้ม, จัด, จ้า, Ant. ซีด, Example: หน้าของเขาก่ำด้วยฤทธิ์ของสุรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดงก่ำ[daēng kam] (v, exp) EN: be red ; be flushed ; be bright red ; be intense red ; be ruddy
นกกระเต็นแดง = นกกะเต็นแดง[nok kraten daēng = nok katen daēng] (n) EN: Ruddy Kingfisher  FR: Martin-chasseur violet [m] ; Alcyon roux [m]
นกหนูแดง[nok nū daēng] (n, exp) EN: Ruddy-breasted Crake  FR: Marouette brune [f] ; Marouette rouge [f]
นกพลิกหิน[nok phlik hin] (n, exp) EN: Ruddy Turnstone  FR: Tournepierre à collier [m] ; Tournepierre roux [m] ; Tourne-pierre interprète [m]
เป็ดพม่า[pet Phamā] (n, exp) EN: Ruddy Shelduck  FR: Tadorne casarca [m] ; Casarca roux [m] ; Canard casarca [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RUDDY R AH1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruddy (j) rˈʌdiː (r uh1 d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赤麻鸭[chì má yā, ㄔˋ ㄇㄚˊ ㄧㄚ, / ] Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) [Add to Longdo]
黄鸭[huáng yā, ㄏㄨㄤˊ ㄧㄚ, / ] Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea); same as 赤麻鴨|赤麻鸭 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rötlich; rosig {adj} | rötlicher | am rötlichstenruddy | ruddier | ruddiest [Add to Longdo]
Rostgans {f} [ornith.]Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) [Add to Longdo]
Schwarzkopf-Ruderente {f} [ornith.]Ruddy Duck (Oxyura jamaicensis) [Add to Longdo]
Steinwälzer {m} [ornith.]Ruddy Turnstone (Arenaria interpres) [Add to Longdo]
Rubinralle {f} [ornith.]Ruddy Crake [Add to Longdo]
Purpurtaube {f} [ornith.]Ruddy Pigeon [Add to Longdo]
Talpacotitaube {f} [ornith.]Ruddy Ground Dove [Add to Longdo]
Bergtaube {f} [ornith.]Ruddy Quail Dove [Add to Longdo]
Feuerliest [ornith.]Ruddy Kingfisher [Add to Longdo]
Kappenbaumsteiger {m} [ornith.]Ruddy Woodcreeper [Add to Longdo]
Zimtkehl-Baumspäher {m} [ornith.]Ruddy Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Bergstachelschwanz {m} [ornith.]Ruddy Treerunner [Add to Longdo]
Rötelschlüpfer {m} [ornith.]Ruddy Spinetail [Add to Longdo]
Rostkopf-Spateltyrann {m} [ornith.]Ruddy Tody Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
京女鷸[きょうじょしぎ;キョウジョシギ, kyoujoshigi ; kyoujoshigi] (n) (uk) ruddy turnstone (species of sandpiper, Arenaria interpres) [Add to Longdo]
血の気[ちのけ, chinoke] (n) blood (as in hot-blooded, ruddy complexion, etc.) [Add to Longdo]
赤らんだ[あからんだ, akaranda] (n) florid; ruddy [Add to Longdo]
赤翡翠[あかしょうびん;アカショウビン, akashoubin ; akashoubin] (n) (uk) ruddy kingfisher (Halcyon coromanda) [Add to Longdo]
緋秧鶏;緋水鶏[ひくいな;ヒクイナ, hikuina ; hikuina] (n) (uk) ruddy-breasted crake (Porzana fusca) [Add to Longdo]
赭顔[しゃがん, shagan] (n) ruddy face [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruddy
   adj 1: inclined to a healthy reddish color often associated with
       outdoor life; "a ruddy complexion"; "Santa's rubicund
       cheeks"; "a fresh and sanguine complexion" [syn:
       {rubicund}, {ruddy}, {florid}, {sanguine}]
   2: of a color at the end of the color spectrum (next to orange);
     resembling the color of blood or cherries or tomatoes or
     rubies [syn: {red}, {reddish}, {ruddy}, {blood-red},
     {carmine}, {cerise}, {cherry}, {cherry-red}, {crimson},
     {ruby}, {ruby-red}, {scarlet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top