ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rubbish

R AH1 B IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rubbish-, *rubbish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rubbish(n) ขยะ, Syn. garbage, trash, waste
rubbish(n) สิ่งที่ไร้สาระ, Syn. nonsense, twaddle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rubbish(รับ'บิช) n. ของเสีย,ขยะ,สวะ,สิ่งที่เหลวไหล,สิ่งที่ไร้สาระ,สิ่งที่ไร้ค่า, Syn. refuse, trash, debris

English-Thai: Nontri Dictionary
rubbish(n) ขยะ,ของสวะ,เศษของ,สิ่งไร้สาระ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rubbishขยะแห้ง, Example: ขยะชุมชนส่วนที่ไม่รวมเศษอาหารหรือขยะครัว ขยะมูลฝอยที่มีลักษณะ ไม่เกิดการบูดเน่าได้ง่าย ทั้งที่ติดไฟได้ และไม่ติดไฟ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษแก้ว กระป๋อง ขวด ไม้ โลหะต่าง ๆ กิ่งไม้ รวมทั้งผง และฝุ่นละอองต่าง ๆ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rubbishBurn this rubbish on the fire.
rubbish"Don't say such rubbish!" said the farmer.
rubbishGet the rubbish out of the building.
rubbishHis essay is rubbish.
rubbishIt's difficult to tell which is which for burnable and non-burnable rubbish as well, isn't it?
rubbishIt seems I've got a little tipsy. Sorry to have talked rubbish...
rubbishMoreover it's difficult to get rubbish out for garbage day because the collection time is too early.
rubbishNo dumping of rubbish here!
rubbishThe guard's truncheon hit air, off-balance he regained his posture to see a metal-mesh rubbish bin flying towards him.
rubbishThey looked at the rubbish, then they looked at each other.
rubbishToday is a non-burnable rubbish day.
rubbishWhat shall we do with the rubbish, Mr Wood? Asked Pip.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุมฝอย(n) garbage, See also: rubbish, refuse, offal, Syn. คุมฝอย, มูลฝอย, ขยะ, ขี้ฝอย, Example: บริเวณโรงเรียนสะอาดเรียบร้อยไม่มีกุมฝอย ร่มรื่นน่าอยู่
มูลฝอย(n) waste, See also: rubbish, garbage, trash, refuse, corpse, remains, dung, droppings, Syn. ขยะมูลฝอย, สวะ, Example: มูลฝอยบางส่วนสามารถคัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ได้, Thai Definition: เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว
เรื่องเหลวไหล(n) nonsense, See also: rubbish, gibberish, tripe, twaddle

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาก[kāk] (n) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue  FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
กำจัดขยะ[kamjat khaya] (n, exp) EN: dispose of rubbish  FR: éliminer les déchets
ขยะ[khaya] (n) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash  FR: ordures (ménagères) [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
ขี้ผง[khīphong] (n) EN: dust ; trash ; rubbish  FR: poussières [fpl]
กวาดขยะ[kwāt khaya] (v, exp) EN: sweep away rubbish  FR: balayer les ordures
มูลฝอย[mūnføi] (n) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings  FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]
พูดพล่อย ๆ[phūt phlǿi-phlǿi] (v, exp) EN: speak thoughtlessly ; say thoughtlessly ; speak without thinking ; talk irresponsibly ; talk rubbish
สวะ[sawa] (n) EN: rubbish ; trash ; refuse ; ruck  FR: rebut [m] ; déchet [m]
เทขยะ[thē khaya] (v, exp) EN: tip rubbish ; dump rubbish ; empty garbage  FR: vider les ordures

CMU English Pronouncing Dictionary
RUBBISH R AH1 B IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rubbish (v) rˈʌbɪʃ (r uh1 b i sh)
rubbishy (j) rˈʌbɪʃiː (r uh1 b i sh ii)
rubbished (v) rˈʌbɪʃt (r uh1 b i sh t)
rubbishes (v) rˈʌbɪʃɪz (r uh1 b i sh i z)
rubbishing (v) rˈʌbɪʃɪŋ (r uh1 b i sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废物[fèi wù, ㄈㄟˋ ㄨˋ, / ] rubbish; waste material; useless person, #10,953 [Add to Longdo]
垃圾桶[lā jī tǒng, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄊㄨㄥˇ, ] rubbish bin, #17,376 [Add to Longdo]
垃圾箱[lā jī xiāng, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄒㄧㄤ, ] rubbish can [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfall {m}; Hausabfall {m}; Kehricht {m}rubbish [Br.] [Add to Longdo]
Abfallgrube {f}rubbish pit [Add to Longdo]
Kehrichteimer {m}rubbish bin [Add to Longdo]
Kehrichthaufen {m}rubbish heap [Add to Longdo]
Mülleimer {m}rubbish bin; trash bin; dustbin [Br.] [Add to Longdo]
Mülldeponie {f}; Müllhalde {f}; Müllplatz {m}rubbish tip; rubbish dump [Add to Longdo]
Müllschlucker {m}rubbish chute [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごみ入;塵入[ごみいれ, gomiire] (n) trashcan; rubbish bin; dustbin; ashcan [Add to Longdo]
ごみ箱;塵箱;芥箱[ごみばこ, gomibako] (n) garbage can; garbage box; rubbish bin; trash can; dust bin; dustbin [Add to Longdo]
ちゃち[chachi] (adj-na) cheap; rubbishy; shoddy; roughly made [Add to Longdo]
ゴミの日[ゴミのひ, gomi nohi] (n) garbage day; rubbish collection day [Add to Longdo]
ゴミ漁り[ゴミあさり, gomi asari] (n) picking through garbage; dumpster diving; scavenging rubbish [Add to Longdo]
ゴミ置き場;ゴミ置場[ゴミおきば, gomi okiba] (n) (See ゴミ集積場) garbage (rubbish) collection point [Add to Longdo]
ゴミ分別;塵分別(oK)[ゴミぶんべつ(ゴミ分別);ごみぶんべつ(塵分別), gomi bunbetsu ( gomi funbetsu ); gomibunbetsu ( chiri funbetsu )] (n) separating rubbish (for recycling, etc.) [Add to Longdo]
ダストシュート[dasutoshu-to] (n) rubbish disposal chute (wasei [Add to Longdo]
瓦落多(ateji);我楽多(ateji)[がらくた, garakuta] (n) (uk) junk; rubbish; trash; garbage; odds and ends [Add to Longdo]
愚作[ぐさく, gusaku] (n) poor work; rubbish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rubbish
   n 1: worthless material that is to be disposed of [syn:
      {rubbish}, {trash}, {scrap}]
   2: nonsensical talk or writing [syn: {folderol}, {rubbish},
     {tripe}, {trumpery}, {trash}, {wish-wash}, {applesauce},
     {codswallop}]
   v 1: attack strongly

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top