ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rowdy

R AW1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rowdy-, *rowdy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rowdy(adj) เอะอะตึงตัง, See also: เกเร, พาล, อันธพาล, Syn. disorderly, loud, unruly
rowdy(n) คนชอบเอะอะตึงตัง, See also: คนเกเร, คนพาล, คนอันธพาล, Syn. hooligan, ruffian
rowdyish(adj) ซึ่งเอะอะโวยวาย, Syn. rude
rowdyism(n) ความเอะอะโวยวาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rowdy(เรา'ดี) adj.,n. (คน) พาล,เสเพลเกเร,ชอบเอะอะโวยวาย, See also: rowdily adv. rowdiness n. rowdyish adj. rowdyishly adv. rowdyishness n. rowdyism n., Syn. unruly
crowdy(เครา'ดี) n. จานอาหาร,จานข้าว

English-Thai: Nontri Dictionary
rowdy(adj) เอะอะ,เกะกะ,เสเพล,เกเร,พาล
rowdy(n) อันธพาล,คนเกเร,คนเสเพล,คนพาล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rowdyMy brother has been much too rowdy lately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเลง(n) ruffian, See also: rowdy, hooligan, hoodlum, rascal, knave, rogue, Syn. อันธพาล, Example: ฉันเกลียดพวกนักเลงที่ชอบสุมหัวอยู่ท้ายซอย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เกะกะระรานชอบหาเรื่องผู้อื่นให้เดือดร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกะกะ[keka] (v) EN: be pugnacious ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; misbehave ; make trouble ; be rowdy
นักเลง[naklēng] (n) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; knave  FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROWDY R AW1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rowdy (n) rˈaudiː (r au1 d ii)
rowdyism (n) rˈaudɪɪzəm (r au1 d i i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Radaubruder {m}; Schläger {m}; Rowdy {m} | Radaubrüder {pl}; Schläger {pl}; Rowdys {pl}rowdy | rowdies [Add to Longdo]
Rowdy {m}; Flegel {m}yob; oaf [Add to Longdo]
Rowdytum {n}rowdyism; hooliganism [Add to Longdo]
rowdyhaft {adj} | rowdyhafter | am rowdyhaftestenrowdier | rowdier | rowdiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪たれ[あくたれ, akutare] (n) rowdiness; rowdy (person or event) [Add to Longdo]
淫羊藿;淫羊かく[いんようかく;インヨウカク, inyoukaku ; inyoukaku] (n) (See 碇草) horny goat weed (Epimedium grandiflorum var. thunbergianum); rowdy lamb herb; barrenwort; bishop's hat; fairy wings; yin yang huo [Add to Longdo]
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P) [Add to Longdo]
荒くれ[あらくれ, arakure] (adj-f) (1) violent; wild; rowdy; (n) (2) rough fellow; rowdy person [Add to Longdo]
荒くれ者[あらくれもの, arakuremono] (n) ruffian; rowdy (person) [Add to Longdo]
荒くれ男[あらくれおとこ, arakureotoko] (n) rowdy fellow; tough; bully; ruffian [Add to Longdo]
荒武者[あらむしゃ, aramusha] (n) daredevil; rowdy [Add to Longdo]
暴れん坊[あばれんぼう, abarenbou] (n) (1) rambunctious kid; wild kid; (2) (See 暴れ者) hooligan; rowdy; roughneck; a rough [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rowdy
   adj 1: disturbing the public peace; loud and rough; "a raucous
       party"; "rowdy teenagers" [syn: {raucous}, {rowdy}]
   n 1: a cruel and brutal fellow [syn: {bully}, {tough},
      {hooligan}, {ruffian}, {roughneck}, {rowdy}, {yob}, {yobo},
      {yobbo}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top