ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roundabout

R AW1 N D AH0 B AW2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roundabout-, *roundabout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roundabout(adj) อ้อม, See also: คดเคี้ยว, วกวน, Syn. indirect, circuitous, divious
roundabout(adj) พูดอ้อมค้อม, Syn. indirect, Ant. direct
roundabout(n) ม้าหมุนขึ้นลงสำหรับเด็กเล่น, Syn. merry-go-round
roundabout(n) วงเวียนที่ต้องขับรถรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roundabout(เรานดฺ'อะเบาทฺ) adj. อ้อม,อ้อมค้อม,วกวน,เป็นวงกลม,อ้วนกระปุกหลุก n. ม้าเวียนขึ้นลงสำหรับเด็กเล่น,วงเวียนที่ต้องขับรอบ,คำพูดวกวน,การพูดวกวน, Syn. circular

English-Thai: Nontri Dictionary
roundabout(adj) วกวน,อ้อมค้อม,เป็นวงกลม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roundaboutDon't say it in a roundabout way.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม้าหมุน(n) roundabout, See also: carousel, children's merry-go-round
วงเวียน(n) roundabout, See also: traffic circle, circus, traffic rotary, circular place, Example: รถนานาชนิดต่างแย่งกันที่จะจ่อหัวเข้าไปในวงเวียนเพื่อจะไปได้ก่อน, Thai Definition: ที่ซึ่งมีรูปกลมเป็นที่รวมแห่งถนนหลายๆ สาย
ทางอ้อม(n) detour, See also: roundabout way, Syn. ทางเบี่ยง, ทางเลี่ยง, Ant. ทางตรง, Example: ทางที่เขาบอกให้พวกเราไปนั้นเป็นทางอ้อม, Thai Definition: ทางที่ไม่ใช่โดยตรงตามปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม้าหมุน[māmun] (n) EN: merry-go-round ; carousel ; roundabout  FR: manège [m] ; chevaux de bois [mpl] ; carrousel [m]
อ้อม[øm] (v) EN: go by an indirect road ; take a circuitous road ; take a tortuous road ; make a detour ; go by a roundabout way ; take a bypass ; double  FR: contourner ; tourner autour ; prendre un chemin détourné ; doubler
ทางอ้อม[thāng øm] (n, exp) EN: detour ; roundabout way  FR: détour [m] ; crochet [m]
วงเวียน[wongwīen] (n) EN: roundabout ; traffic circle (Am.) ; circus ; traffic rotary ; circular place  FR: rond-point [m] ; giratoire [m] (Sui.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROUNDABOUT R AW1 N D AH0 B AW2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roundabout (n) rˈaundəbaut (r au1 n d @ b au t)
roundabouts (n) rˈaundəbauts (r au1 n d @ b au t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
环岛[huán dǎo, ㄏㄨㄢˊ ㄉㄠˇ, / ] roundabout (traffic circle), #21,657 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karussell {n}roundabout [Br.]; carousel [Am.] [Add to Longdo]
Kreisverkehr {m}roundabout traffic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロータリー[ro-tari-] (n) (1) rotary; roundabout; traffic circle; (adj-f) (2) rotary; rotating; (P) [Add to Longdo]
迂遠[うえん, uen] (adj-na,n) roundabout; devious [Add to Longdo]
迂回生産[うかいせいさん, ukaiseisan] (n) roundabout production [Add to Longdo]
迂回貿易[うかいぼうえき, ukaiboueki] (n) commodity shunting; roundabout trade [Add to Longdo]
迂言[うげん, ugen] (n) roundabout explanation [Add to Longdo]
円曲[えんきょく, enkyoku] (n) roundabout way (of speaking or working) [Add to Longdo]
円形交差点[えんけいこうさてん, enkeikousaten] (n) roundabout; traffic circle; rotary [Add to Longdo]
遠まわし;遠回し[とおまわし, toomawashi] (adj-na,n) indirect (roundabout) expression [Add to Longdo]
遠回り[とおまわり, toomawari] (n) detour; roundabout way [Add to Longdo]
遠道[えんどう;とおみち, endou ; toomichi] (n) long walk; roundabout way [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roundabout
   adj 1: marked by obliqueness or indirection in speech or
       conduct; "the explanation was circuitous and puzzling";
       "a roundabout paragraph"; "hear in a roundabout way that
       her ex-husband was marrying her best friend" [syn:
       {circuitous}, {roundabout}]
   2: deviating from a straight course; "a scenic but devious
     route"; "a long and circuitous journey by train and boat"; "a
     roundabout route avoided rush-hour traffic" [syn: {devious},
     {circuitous}, {roundabout}]
   n 1: a road junction at which traffic streams circularly around
      a central island; "the accident blocked all traffic at the
      rotary" [syn: {traffic circle}, {circle}, {rotary},
      {roundabout}]
   2: a large, rotating machine with seats for children to ride or
     amusement [syn: {carousel}, {carrousel}, {merry-go-round},
     {roundabout}, {whirligig}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top