ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rosary

R OW1 Z ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rosary-, *rosary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rosary(n) พิธีสวดมนต์นับลูกประคำของคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
rosary(n) สายลูกประคำ, Syn. beads

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rosary(โร'ซารี) n. การชักลูกประคำ,สายลูกประคำดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
rosary(n) สายลูกประคำ,การภาวนา,การอธิษฐาน,การสวดมนตร์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
#We found her rosary on the ground #เราเจอสร้อยประคำของเธอบนพื้น An American Tail (1986)
A rosary is not a necklace. It's for prayers!สายประคำไม่ใช่สร้อยคอนะ มันเอาไว้ใช้สวดมนต์ภาวนา ! Love So Divine (2004)
The faithful would emerge from their homes in their sunday best... with their family bibles... and their rosary beads... and they would head off to their various houses of worship, passing by a certain nonbeliever who had never taken an interest in their ritual.ผู้ที่ศรัทธาจะออกจากบ้าน ในวันอาทิตย์ กับไบเบิลประจำตระกูล Sunday (2008)
He's got a rosary in his hand.เค้ากำลูกประคำไว้ในมือ Devil (2010)
You know, for your rosary rattlers.ใช่ นั่นคือชาวยิวคนสุดท้ายที่ซิทอัพ The Rhinitis Revelation (2011)
Or will you use your rosary like you did with Shelley?หรือจะใช้สร้อยประคำ เหมือนที่เคยทำกับแซลลี่ The Name Game (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประคำ(n) rosary, See also: string of beads, Syn. ลูกประคำ, Example: บาทหลวงนับลูกประคำในเวลาสวดมนต์, Count Unit: เม็ด, Thai Definition: ลูกกลมๆ ที่ร้อยเป็นพวงสำหรับเป็นเครื่องหมายการนับในเวลาบริกรรมภาวนาหรือสำหรับใช้เป็นเครื่องราง, เรียกเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำเป็นต้นมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกประคำ[lūk prakham] (n) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads  FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
ประคำ[prakham] (x) EN: string of beads ; rosary ; string of beads ; chaplet  FR: grain de chapelet [m] ; chapelet [m]
สวด[sūat] (v) EN: recite ; chant ; pray ; recite the rosary ; chant ; say one's prayers ; offer a prayer ; singsong ; intone  FR: réciter

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSARY R OW1 Z ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rosary (n) rˈouzəriː (r ou1 z @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rosenkranz {m} | Rosenkränze {pl}rosary | rosaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロザリオ[rozario] (n) rosary (por [Add to Longdo]
珠数[ずず, zuzu] (n) {Buddh} (See 数珠) rosary [Add to Longdo]
数珠[じゅず(P);ずず;じゅじゅ, juzu (P); zuzu ; juju] (n) {Buddh} rosary; string of prayer beads; (P) [Add to Longdo]
数珠一連[じゅずいちれん, juzuichiren] (n) a rosary; a string of beads [Add to Longdo]
念珠[ねんじゅ, nenju] (n) (Buddhist) rosary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rosary
      n 1: a string of beads used in counting prayers (especially by
           Catholics) [syn: {rosary}, {prayer beads}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top