ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

robe

R OW1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -robe-, *robe*
Possible hiragana form: ろべ
English-Thai: Longdo Dictionary
disrobe(vi) สึก, ออกจากการเป็นพระ เช่น Monk with bad habit is disrobed.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
robe(n) เสื้อคลุมยาว, See also: เสื้อคลุมงานพิธี, Syn. costume, gown
robe(n) เสื้อคลุมอาบน้ำ, Syn. bathrobe
robe(vi) สวมเสื้อคลุม, Syn. clothe, dress
robe(vt) สวมเสื้อคลุม, Syn. clothe, dress
robes(n) เสื้อผ้า, Syn. vesments

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
robe(โรบ) n.,v. (ใส่) เสื้อคลุมยาว,เสื้อชุดพิธี,เสื้อคลุย,เสื้อกระโปรงของสตรี,เสอคลุมชุดอาบน้ำ, See also: robes n. เสื้อผ้า เครื่องแบบ rober n., Syn. gown
aerobe(แอ' โรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ต้องอาศัยออกซิเจนในการดำรงชีพ
anaerobe(แอนแอ' โรบ ,แอน' นะโรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ไม่ต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการหายใจ (not requiring air)
bathroben. เสื้อคลุมสำหรับเดินไปอาบน้ำหรือใส่หลังอาบน้ำ
disrobe(ดิสโรบ') vt.,vi. เปลื้อง,ถอด, See also: disrobement n. disrober n., Syn. off
enrobevt. แต่งตัว,สวมเสื้อคลุมยาว., See also: enrober n. ดูenrobe
microbe(ไม'โครบ) n. จุลินทรีย์., See also: microbial adj. microbic adj. microbian adj.
probe(โพรบ) vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,พิสูจน์,สืบสวน,แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. vi. แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. n. เครื่องแหย่,เครื่องมือยาวสำหรับตรวจดูแผลหรือทางเดินในร่างกาย,การสืบสวน., See also: probable adj. prober n. คำที่มีความหมายเหมือน
wardrobe(วอร์บ'โรบ) n. ตู้เสื้อผ้า,เสื้อผ้า,ทั้งหมด,ห้องเก็บเสื้อผ้า,ชุดเสื้อผ้า
wardrobe dealern. พ่อค้าขายเสื้อผ้าเก่า ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
robe(n) ชุดกระโปรง,ผ้าคลุม,เสื้อคลุมอาบน้ำ
robe(vt) แต่งตัว,คลุมผ้า,สวมเสื้อคลุม
bathrobe(n) เสื้อคลุมอาบน้ำ
disrobe(vi) เปลื้องเสื้อผ้า,แก้ผ้า
microbe(n) เชื้อโรค,จุลินทรีย์,จุลชีวัน
probe(vt) ตรวจสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน,ทดสอบ
wardrobe(n) ห้องเก็บเสื้อผ้า,ตู้เสื้อผ้า,เสื้อผ้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They wear black robes and carry axes to chop the wood to burn us.พวกมันใส่เสื้อคลุมสีดำและ ถือขวานตัดไม้เอาไว้เผาพวกเรา. Hocus Pocus (1993)
The robe of a minister is so much finer than your old brown robe, isn't it?ชุดคลุมของรัฐมนตรีเนื้อดีกว่า ชุดคลุทเก่าๆ สีตุ่นของนายตั้งเยอะ Seven Years in Tibet (1997)
I went up for the money, and her robe fell open.ฉันขึ้นไปเอาเงินเสื้อคลุมเธอเปิดออก เธอยืนอยู่ตรงนั้น Malèna (2000)
Can I get a robe to the Charles Suite ASAP?Can l get a robe to the Charles Suite ASAP? Maid in Manhattan (2002)
Ceremonial robe of honour.เสื้อคลุมประกอบพิธีสำหรับข้าล่ะ Mulan 2: The Final War (2004)
An official's robe just so becomes you.เสื้อคลุมของเจ้าหน้าที่จะเป็นของเจ้า The King and the Clown (2005)
There, they are robes worn by priests.ที่นั่นรูปนี้ ผู้ที่สวมคือนักบวช The Da Vinci Code (2006)
Your assistants are behind the mirror... somewhere in robes obviously.คุณคงมีผู้ช่ายอยู่หลังกระจก... แน่นอนว่าใส่เสื้อคลุม The Illusionist (2006)
Wearing that robe is a privilege and you, pal, have just lost it!นายกำลังสวมเสื้ิอคลุมที่เป็นสิทธิพิเศษ และคุณ เพื่อน คุณเสียแค่มัน American Duos (2007)
He's not staying here. He violated basic robe code.เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ เขาละเมิดกฎพื้นฐานของเสื้อคลุม American Duos (2007)
Robe code violation...การละเมิดเสื้อ ... American Duos (2007)
May I put the robe back onให้ฉันใส่เสื้อได้ยัง Bobby Z (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
robeEdward is junior to Robert.
robeGather your robe around.
robeHe named his son Robert after his own father.
robeHere comes our teacher, Robert Brown.
robeHe was named Robert after his father.
robeHe wore a robe over his pajamas.
robeI hear Robert is sick.
robeI was named Robert by my grandfather.
robeJack once gave a helping hand to Robert, who was in trouble; and now Robert, in turn, is of great help to Jack.
robeJohn is senior to Robert.
robeMy name is Robert, so they call me Bob for short.
robeRichard Roberts is the author of numerous books.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำนำพรรษา(n) robes offered to Buddhist priests during Buddhist Lent, Thai Definition: ผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในวัดนั้นๆ
จีวร(n) robe (of a Buddhist monk), See also: yellow robe, Syn. ผ้าจีวร, Example: พระเริ่มออกบิณฑบาต มองเห็นจีวรสีเหลืองอยู่ลิบๆ, Count Unit: ผืน, Thai Definition: เครื่องนุ่งห่มของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบมองดู[aēp møngdū] (v, exp) FR: regarder à la dérobée
ชิมลาง[chimlāng] (v) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out
ชีปะขาว[chīpakhāo] (n) EN: ascetic ; white-robed ascetic  FR: ascète [m]
ห่มดอง[homdøng] (v) EN: way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder
หุ้ม[hum] (v) EN: cover ; clothe ; coat ; plate ; wrap up  FR: couvrir ; recouvrir ; enrober ; envelopper
หุ้มห่อ[hum hø] (v) FR: enrober
จี้[jī] (v) EN: rob ; loot ; plunder ; hold up  FR: voler ; dérober ; dévaliser ; piller
จีวร[jīwøn] (n, exp) EN: robe of Buddhist monks  FR: robe des moines bouddhistes [f] ; robe des bonzes [f]
จุลินทรีย์[julinsī] (n) EN: microbe ; microorganism  FR: microbe [m] ; micro-organisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROBE R OW1 B
ROBEY R OW1 B IY0
ROBED R OW1 B D
ROBEL R OW1 B AH0 L
ROBES R OW1 B Z
ROBER R OW1 B ER0
ROBERG R OW1 B ER0 G
ROBELO R AA2 B EH1 L OW0
ROBERT R AA1 B ER0 T
ROBECK R OW1 B EH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
robe (v) rˈoub (r ou1 b)
robed (v) rˈoubd (r ou1 b d)
robes (v) rˈoubz (r ou1 b z)
Robert (n) rˈɒbət (r o1 b @ t)
Roberts (n) rˈɒbəts (r o1 b @ t s)
Roberti (n) rəbˈɜːʳtiː (r @ b @@1 t ii)
Robertson (n) rˈɒbətssən (r o1 b @ t s s @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罗伯特[Luó bó tè, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ, / ] Robert (name), #23,370 [Add to Longdo]
[pàn, ㄆㄢˋ, ] robe, #28,121 [Add to Longdo]
穆加贝[Mù jiā bèi, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄅㄟˋ, / ] Robert Mugabe (1924-), Zimbabwean ZANU-PF politician, President of Zimbabwe 1980-2008, #83,835 [Add to Longdo]
外袍[wài páo, ㄨㄞˋ ㄆㄠˊ, ] robe [Add to Longdo]
玻意耳[Bō yì ěr, ㄅㄛ ㄧˋ ㄦˇ, ] Robert Boyle (1627-1691), English chemist [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
erobern(vt) |eroberte, hat erobert| ชนะ(ใจหรือสงคราม ไม่ได้หมายถึงด้านกีฬาหรือการแข่งขัน) เช่น Die Schauspielerin erobert die Herzen ihrer Zuschauer. นักแสดงคนนี้ชนะใจของผู้ชม, Syn. besiegen
Zellprobe(n) |die, pl. Zellproben| ตัวอย่างเซลล์ ตัวอย่างเนื้อเยื่อ เช่น Die erhaltene Zellprobe wird in einem Labor eingefärbt und von Spezialisten (Zytologen) unter dem Mikroskop begutachtet.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Robe {f} | Roben {pl}gown; robe | robes [Add to Longdo]
Robertsprinie {f} [ornith.]Roberts' Prinia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べろべろ;ベロベロ;べろんべろん;ベロンベロン[berobero ; berobero ; beronberon ; beronberon] (adv,adv-to) (1) (べろべろ, ベロベロ only) (on-mim) licking; (adj-na) (2) (See 酔う・よう,酔っ払う・よっぱらう) drunken [Add to Longdo]
クロロベンゼン[kurorobenzen] (n) chlorobenzene [Add to Longdo]
ジクロロベンゼン[jikurorobenzen] (n) dichlorobenzene [Add to Longdo]
ストローブ[sutoro-bu] (n) strobe [Add to Longdo]
ストロベリー[sutoroberi-] (n) strawberry; (P) [Add to Longdo]
スロベニア(P);スロヴェニア[surobenia (P); surovenia] (n) Slovenia; (P) [Add to Longdo]
スロベニア語[スロベニアご, surobenia go] (n) Slovenian (language); Slovene [Add to Longdo]
ゼロベース[zerobe-su] (n) zero-base [Add to Longdo]
デポプロベラ[depopurobera] (n) Depo-provera [Add to Longdo]
デンドロビウム[dendorobiumu] (n) dendrobe (any orchid of genus Dendrobium) (lat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ストローブ[すとろーぶ, sutoro-bu] strobe [Add to Longdo]
プローブ[ぷろーぶ, puro-bu] probe [Add to Longdo]
打診[だしん, dashin] probe [Add to Longdo]
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication [Add to Longdo]
報告対象打診[ほうこくたいしょうだしん, houkokutaishoudashin] subject probe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 robe
   n 1: any loose flowing garment
   2: outerwear consisting of a long flowing garment used for
     official or ceremonial occasions [syn: {gown}, {robe}]
   v 1: clothe formally; especially in ecclesiastical robes [syn:
      {vest}, {robe}]
   2: cover as if with clothing; "the mountain was clothed in
     tropical trees" [syn: {clothe}, {cloak}, {drape}, {robe}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top